Je bent schuldeiser, wat nu?

Waar moet je op letten als je schuldeiser bent?

man-ondernemer-administratie-kantoor-factuur-factureren-boekhouding

Wanneer je als schuldeiser bij een faillissement betrokken bent, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk alsnog betaald worden. Maar waar sta jij in de rangorde en moet je als schuldeiser het faillissement aanvragen van de schuldenaar?

Faillissement aanvragen als schuldeiser

Als je schuldenaar al een aantal keren financiële afspraken niet is nagekomen, ook niet na een ingebrekestelling, dan is het een optie om het faillissement van de schuldenaar aan te vragen. 

Dit zet je pas in als niets anders meer werkt. De schuldenaar zal de aanvraag in de meeste gevallen als een alarmsignaal zien en proberen om alsnog tot betaling over te gaan of surseance van betaling aan te vragen. Een faillissement is waarschijnlijk het laatste dat hij of zij wil, dus hij zal snel handelen of schuldhulpverlening voor ondernemers aanvragen

Hoe dien ik een aanvraag in als schuldeiser?

Als schuldeiser kun je het faillissement aanvragen van een persoon of organisatie. Om dit te doen, moet je een advocaat inschakelen en moet de schuldenaar aan deze voorwaarden voldoen: 

 • de schuldenaar is gestopt met betalen

 • de schuldenaar heeft 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers, waarvan er van minimaal 1 de uiterste betaaltermijn verlopen is - die opeisbaar is. 

Of het aanvragen van een faillissement de moeite waard is hangt af van de hoogte van je vordering, maar ook van de vermogenspositie van degene die moet betalen. Daarnaast is het belangrijk om te weten waar je in de rangorde van schuldeisers staat. 

Verificatievergadering

Tijdens de faillissementsprocedure kan het zijn dat je op het verloop wilt reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval in een verificatievergadering. Hierin wordt nagegaan of de vorderingen terecht zijn. Wordt je vordering in twijfel getrokken, dan kun je je daartegen verweren. Ook is het mogelijk om je twijfel over een vordering van een andere schuldeiser uit te spreken.

Is de schuldenaar failliet?

Als de schuldenaar failliet is, ben je voor het verdere verloop van het faillissement overgeleverd aan de curator. Het is belangrijk dat de curator op de hoogte wordt gebracht van de omvang en aard van je vordering. 

Het kan ook zijn dat je producten aan de schuldenaar hebt geleverd onder voorbehoud van eigendom. In bepaalde gevallen kun je de geleverde producten terugvorderen via de curator. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een eigendomsbehoud of op grond van het recht van reclame. 

De rangorde van schuldeisers bij faillissement

Niet alle schuldeisers worden automatisch betaald bij een faillissement. De curator gaat zoveel mogelijk verkopen of incasseren om schuldeisers te kunnen betalen, maar de ene schuldeiser gaat voor de andere. Hierover zijn afspraken gemaakt in de faillissementswet. Welke plaats jij als schuldeiser hebt in deze rangorde, hangt af van het soort schuld dat je op wilt eisen. Grofweg is de rangorde als volgt:

 1. Boedelvorderingen

 2. Preferente vorderingen

 3. Concurrente vorderingen

Deze rangorde bepaalt in belangrijke mate je kans op betaling. Het is daarom verstandig om de beslissing wel of geen faillissement aan te vragen te overleggen met een financieel of juridisch adviseur.

Boedelvorderingen: als eerste betaald

De boedelvorderingen staan bovenaan de rangorde. Dit zijn de schulden die ontstaan in de periode dat het bedrijf waarvan jij geld eist failliet gaat. Onder boedelschuld vallen de salariskosten van de curator en de huur vanaf de dag van het faillissement. 

Preferente schuldeisers: op de tweede rang

Als preferente schuldeiser heb je voorrang op andere schuldeisers, nadat de boedelschulden zijn betaald. Dit zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst (loon- en omzetbelasting), het UWV (loonvordering) en de medewerkers die hun salaris niet hebben gekregen. Binnen de preferente schuldeisers is ook een rangorde. Deze hangt af van het soort schuld, hoe die is ontstaan en vanaf wanneer deze schuld er is.

Concurrente schuldeisers: als derde in rangorde

Na de preferente vorderingen zijn de concurrente schuldeisers aan de beurt. Concurrente schulden zijn schulden die zijn ontstaan nadat een product of dienst is geleverd, maar er niet is betaald. Denk aan openstaande facturen van leveranciers, maar ook de energiefactuur of de rekeningen van de zorgverzekering. 

Overige soorten schuldeisers

 • Postconcurrente schuldeisers: dit zijn bijvoorbeeld de aandeelhouders. Zij krijgen hun ingelegde geld pas terug als alle andere schulden zijn betaald.

 • Seperatisten: dit zijn bijzondere schuldeisers. Hun vorderingen staan los van een faillissement en ze hebben bijzondere rechten, zoals het hypotheek- of pandrecht. Zij mogen hun geld direct opeisen, zonder eerst langs de curator te gaan. De curator mag wel vragen om een redelijk termijn te wachten met dat opeisen. 

 • Achtergestelde schuldeisers: deze kan zijn schuld pas opeisen na alle andere schuldeisers. Dus als iedereen betaald is en er nog geld over is. Dit zijn andere kredietverstrekkers dan een bank, zoals een familielid. 

Kunnen schuldeisers altijd blijven bestaan?

Bij een faillissement zorgt de curator ervoor dat zoveel mogelijk schulden worden betaald. Als er niet genoeg geld is om alle schulden te betalen, dan blijven deze bestaan. Schuldeisers kunnen dan in de toekomst nog steeds geld opeisen. Dit kan niet als het faillissement eindigt met een akkoord van de schuldeisers of de rechter (homologatie). 

Lees meer over de WHOA: onderhands akkoord met schuldeisers

Ook kan een natuurlijk persoon die failliet verklaard is, zoals een zzp’er, een aanvraag indienen om toegelaten te worden tot de wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), waardoor de betalingen via een bewindvoerder lopen. 

Informatie over faillissementen

Het is belangrijk dat je als schuldeiser te weten komt wanneer je schuldenaar failliet wordt verklaard. Faillissementen worden op verschillende manieren bekend gemaakt:

 • In de Staatscourant en verschillende dagbladen

 • In het Handelsregister: in het uittreksel van het betreffende bedrijf staan de gegevens van de curator en de datum van het officiële faillissement

 • In de Kamerkrant: hierin staan regelmatig overzichten van recent failliet verklaarde bedrijven

 • Bij de Rechtbank: in het faillissementsregister staan onder andere de uitspraken tot faillietverklaring en de uitdelingslijsten geregistreerd

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.