SDG 8: economische groei voor en door iedereen

Concreet aan de slag met één van de Sustainable Development Goals

man-productie-kleding-riem-baard

De kleurrijke Sustainable Development Goals (SDGs) poppen steeds vaker op. Steeds meer bedrijven committeren zich aan een selectie van deze doelen. Eén van de doelen is SDG 8: Waardig werk en economische groei. Wat houdt dit doel precies in en hoe kun je er als bedrijf mee aan de slag?

Wat is SDG 8?

Sinds 2015 richten we onze pijlen wereldwijd op de 17 SDG’s. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben als ultieme doel om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. 

Hierin spelen kapitaal, arbeid en grondstoffen een belangrijke rol. Door deze op een verantwoordelijke manier in te zetten en de winsten en inkomens eerlijk te verdelen tussen burgers en bedrijven, kunnen we duurzame economische groei bereiken. Dat is waar SDG 8 Decent Work and Economic Growth in de kern over gaat: economische groei waar iedereen aan kan bijdragen én de vruchten van plukt, inclusief toekomstige generaties. 

Het belang van duurzame economische groei

Landen streven al tientallen jaren naar economische groei, als een soort heilige graal. Hiervoor kijkt men met name naar het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner, wat in Nederland erg hoog ligt. We komen echter steeds meer tot inzicht dat het najagen van economische groei te kort door de bocht is. En onhoudbaar. Immers, als economische groei vooral voortkomt uit het (op)gebruiken van grondstoffen of het uitbuiten van mensen, zal dit op de lange termijn opdrogen. Dat betekent dat de vruchten nu geplukt worden, terwijl de prijs door toekomstige generaties betaald wordt. Duurzame economische groei is dus waar we naar zouden moeten streven.

Bovendien draagt economische groei alleen bij aan het bestrijden van armoede en ongelijkheid als de geplukte vruchten in vele mandjes terecht komen. Als het bijdragen en profiteren van economische groei toegankelijk is voor iedereen, is het inclusief. En inclusieve, duurzame economische groei - dat mag best een heilige graal zijn.

Bedrijven kunnen dit heel goed op zichzelf toepassen. Is jouw bedrijf sterk bijvoorbeeld afhankelijk van grondstoffen? Dan kun je ‘ns nagaan of de keuze voor jullie grondstoffen en de manier waarop jullie ze gebruiken waarborgt dat deze ook voor toekomstige generaties beschikbaar zijn, of niet. Verdient jouw bedrijf geld middels kapitaal? Wiens zakken worden daar dan voller van? En kun je manieren bedenken waarop deze groep groter wordt?

Wat bedoeld wordt met waardig werk voor iedereen

Eerlijk werk, waardig werk, fatsoenlijke banen - dit zal voor iedereen net wat anders betekenen. In een internationale context wordt hiermee vooral gedoeld op het afschaffen van dwangarbeid en het uitbannen van slavernij, mensenhandel en kinderarbeid. Volgens de Verenigde Naties zijn er zo’n 170 miljoen werkende kindereren en heeft 60% van de arbeiders geen contract. Ook zijn er grote verschillen tussen mannen en vrouwen wanneer het gaat om baankansen en inkomens. 

Voor de meeste Nederlanders is dit gelukkig een ver-van-het-bed-show, mede dankzij onze welvaart en wet- en regelgeving. Toch is ook bij ons nog werk aan de winkel om de arbeidsmarkt rechtvaardiger, gelijkwaardiger en veiliger te maken. Zodat alle Nederlanders, ongeacht geslacht, handicap, leeftijd etcetera kans hebben op degelijk werk én een gelijkwaardig loon krijgen voor gelijkwaardig werk. 

Logischerwijs hebben juist bedrijven, als werkverschaffers, hier een belangrijke rol in. Bedrijven hebben de mogelijkheid om baankansen te bieden aan mensen wiens kwaliteiten vanwege hun leeftijd, achtergrond of een handicap onvoldoende gezien worden. Ook kunnen werkgevers scherp blijven op én transparant zijn over gelijkwaardige salarissen. 

De targets van SDG 8

Om burgers en bedrijven praktische handvatten te geven om duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen te realiseren, heeft de Verenigde Naties targets opgesteld. Dit zijn subdoelstellingen waar je als bedrijf op in kunt haken. Zo gaan de targets van SDG 8 onder andere over het gebruik van grondstoffen, het beschermen van arbeidsrechten en het extra aandacht besteden aan kwetsbare groepen. 

De targets van SDG 8 in het kort
8.1Een economische groei per inwoner nastreven die past bij de nationale omstandigheden
8.2Productiviteit verhogen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie
8.3Bevorderen van beleid dat zorgt voor waardige banen, ondernemerschap, creativiteit en toegang tot financiële diensten
8.4Efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren en streven naar economische groei die níet ten koste gaat van het milieu
8.5Waardig werk voor alle vrouwen en mannen, jonge mensen en personen met een handicap én gelijk loon voor werk van gelijke waarde
8.6Terugdringen van aantal jongeren dat niet aan het werk is, geen onderwijs volgt en niet met een opleiding bezig is
8.7Gedwongen arbeid, moderne slavernij, mensensmokkel en kinderarbeid uit de wereld helpen
8.8De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor alle werknemers, met in het bijzonder vrouwelijke migranten
8.9Beleidslijnen uitwerken en implementeren die duurzaam toerisme ondersteunen
8.10Plaatselijke financiële instellingen helpen om toegang tot financiële diensten voor iedereen mogelijk te maken
8.AVerhogen van de Aid for Trade voor ontwikkelingslanden
8.BGlobale strategie voor jongerentewerkstelling ontwikkelen en operationeel maken

Lees meer over deze specifieke targets op de site van SDG Nederland

Zo ga je met SDG 8 aan de slag

Heeft jouw bedrijf een duidelijke link met SDG 8 en wil je concreet met dit doel aan de slag? Onderstaande tips brengen je op weg. 

Selecteer targets binnen SDG 8 die voor jou relevant zijn

Zoals je hierboven kunt zien, zijn de targets van SDG 8 - net als bij de andere SDG's - uiteenlopend. Niet alle targets zijn dus voor elk bedrijf of de Nederlandse context relevant. Als je met SDG 8 aan de slag wilt, kun je je ook laten inspireren door de onderwerpen die de SDG 8-alliantie als eerste op de agenda heeft gezet, namelijk: Leven Lang Ontwikkelen, Nieuwkomers en Werk, Arbeidsomstandigheden en Diversiteit op de Werkvloer.

Bedenk initiatieven om aan deze targets bij te dragen

Heb je 1-3 targets gekozen? Dan wordt het tijd om initiatieven te bedenken. Wat kan jouw bedrijf concreet implementeren of doen om hier een positieve verandering te maken? Deze initiatieven geven invulling aan het duurzaamheidsplan van je bedrijf. Zet jouw initiatieven op een rij en definieer mijlpalen per initiatief: wanneer is dit initiatief voor ons bedrijf een succes?  

Zoek contact met bedrijven die ook voor SDG 8 gaan

Jij bent gegarandeerd niet het enige bedrijf dat met SDG 8 (of jouw gekozen target) aan de slag wilt. Volgens het rapport Toepassing van SDG’s door Nederlandse organisaties van PwC (2019) is SDG 8 zelfs de meest genoemde SDG in jaarverslagen van Nederlandse bedrijven. Ga daarom eens online of binnen bedrijvenkringen op zoek naar bedrijven met eenzelfde ambitie. Kan je ze niet vinden? Je kunt een bedrijf altijd inspireren of stimuleren om mee te doen. Want alleen door samen te werken kunnen we de Sustainable Development Goals waarmaken.

Wat vind je van dit artikel?

Lise-Lotte Verhoef

Auteur

Lise-Lotte Verhoef

Voor een leefbare wereld hebben we bedrijven nodig - groot én klein - die het verschil willen maken. Ondernemers die op eigen wijze waarde creëren voor mens en milieu. Hen helpen dit in de praktijk te brengen, daar kom ik m'n bed voor uit. Dat doe ik door te informeren en inspireren, op platformen als deze, en door MKB-bedrijven direct te ondersteunen met Etiquet: Een duurzaamheidsstudio die ondernemers helpt het verschil te maken en zo een plek te bemachtigen in de nieuwe economie.