Welke producteisen gelden bij import?

Producteisen bij import op een rijtje

controlling-production-line-process-SLLK9WF

Je kunt niet zomaar je producten importeren op de Nederlandse markt. Deze zullen moeten voldoen aan bepaalde eisen. Je moet rekening houden met de geldende warenwetgeving, CE-markering en de voorschriften rond octrooien en merken.

Warenwetgeving

In Nederland zijn de regels met betrekking tot de meeste gebruiksartikelen, levens- en voedingsmiddelen vastgelegd in de Warenwetgeving. In de Warenwet staat onder andere aan welke etiketteringsregels de producten moeten voldoen. De Voedsel en Waren Autoriteit controleert de naleving van die regels in Nederland. 

CE-markering

Voor een groot deel van de industriële producten die op de Europese markt worden gebracht, geldt dat ze een CE-keurmerk moeten hebben. Daarmee geeft de fabrikant of de importeur (bij invoer van buiten de EU) aan dat het product voldoet aan de belangrijkste eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het maakt hierbij niet uit of een product buiten of binnen de EU is geproduceerd.

Producten met een CE-markering hebben vrij toegang tot de gehele markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER): alle 27 landen van de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen voor die gebieden die door de Europese regelgeving worden gedekt.

REACH

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Iedereen die beroepshalve chemische stoffen of preparaten produceert, in de Europese Unie (EU) importeert, distribueert of gebruikt, krijgt met REACH te maken. 

Invoervergunning

Voor sommige producten heb je een invoervergunning nodig als je die wilt importeren. De douane controleert dan of je voldoet aan de wetten op gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Zo worden textiel-, staal en namaakgoederen streng gecontroleerd, evenals wapens, geneesmiddelen, afvalstoffen en bedreigde dier- en plantensoorten. Meer over de richtlijnen rondom VGEM vind je op de website van de douane

Productaansprakelijkheid van de importeur

Productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door een gebrek aan een product. Als je importeur bent van goederen die van buiten de EU komen, ben je aansprakelijk voor de geleden schade die door het product is ontstaan.

Merken

Je kunt ervoor kiezen de geïmporteerde producten onder je eigen merknaam op de markt te brengen. Aan het merk herkennen anderen de producten en onderscheidt het product zich. Om het merk veilig te stellen en te voorkomen dat het door anderen misbruikt wordt is het verstandig dit te registreren

Importeer je vanuit een land buiten de Europese Unie? Dan zijn er meer vereisten waar je aan moet voldoen

Antidumping

Als goederen op een buitenlandse markt tegen een lagere prijs worden verkocht dan op de thuismarkt, is er sprake van dumping. Vaak wil een exporteur op zo’n manier een nieuwe markt veroveren of overtollige voorraad kwijtraken. Dumping is in principe niet verboden, tenzij het tot schade leidt bij de industrie van de EU. De maatregel kan een extra heffing zijn, of een minimumprijs voor de in te voeren goederen.

Parallelimport of grijze import

Parallelimport is het invoeren van producten buiten de officiële distributiekanalen om. In sommige landen worden merkproducten tegen lagere prijzen verkocht dan in Nederland. Parallelimporteurs profiteren daarvan. Ze kopen producten in tegen de lage prijs en verkopen ze door in landen waar ze er meer voor kunnen vragen. Het gaat dan vaak om kleding, parfum, koffie, software, geneesmiddelen en onderdelen voor auto's.

Wat vind je van dit artikel?