Hoofdlijnenakkoord: wat betekent dit voor ons ondernemersklimaat?

Aandacht voor ondernemerschap en verdienvermogen

Jonge ondernemers

De vier partijen die ons land gaan regeren zijn tot een hoofdlijnenakkoord gekomen. Hierin zijn ook plannen opgenomen die impact hebben op het ondernemerschap in Nederland. Hoewel verdere uitwerking nog volgt, wil het nieuwe extraparlementaire kabinet het ondernemings- en investeringsklimaat in ons land stimuleren.

Eerdere fiscale plannen van de baan

Het hoofdlijnenakkoord beschrijft positieve uitgangspunten voor het bedrijfsleven. Zo worden een aantal eerdere fiscale plannen geschrapt

  • Belasting op inkoop van eigen aandelen

  • Verhoging van tarief hoogste schijf box 2 (verhoging toptarief van 31% naar 33% wordt teruggedraaid)

  • De mkb-winstvrijstelling wordt in 2025 niet verder verlaagd naar 12,03% (zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2024) en blijft op 12,7%. In 2024 is dit nog 13,31%. De mkb-winstvrijstelling gaat volgend jaar dus wel omlaag.

  • Extra verhoging van de CO2-heffing voor grote, vervuilende bedrijven. Het oorspronkelijke plan (aangekondigd in de Voorjaarsnota 2024) beschreef een verhoging van de nationale CO2-prijs van 150 euro naar 216 euro in 2030 voor bedrijven die meer dan 50.000 ton CO2 uitstoten. Vanaf 2030 zouden deze bedrijven minimaal 216 euro moeten betalen voor elke ton CO2-uitstoot boven de 50 Kton (tweede schijf). 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat deze fiscale plannen zijn teruggedraaid. “Dit zou schadelijk zijn geweest voor het ondernemers- en investeringsklimaat”, aldus de ondernemersorganisaties. 

Minder regeldruk

Ook zijn er plannen opgenomen in het hoofdlijnenakkoord die aandacht besteden aan het verdienvermogen in Nederland en het tegengaan van hoge regeldruk. Dat laatste is iets waar de ondernemersorganisaties al langer voor pleiten. Met het akkoord lijkt een einde te komen aan extra nationale eisen boven op geldende EU-regels. 

Arbeidsmarkt en pensioentransitie

In het akkoord op hoofdlijnen wordt volop ingezet om meer grip te krijgen op arbeidsmigratie; net als de stevige aanpak om misstanden met arbeidsmigranten aan te pakken conform de adviezen van commissie Roemer. Wel blijft het volgens de ondernemersorganisaties belangrijk dat we vakkrachten, technisch talent en internationale studenten kunnen blijven aantrekken die nodig zijn voor bijvoorbeeld innovatie, woningbouw, digitalisering en de energietransitie.

Minder belasting op arbeid

Daarnaast zijn er plannen om de belasting op arbeid te verlagen. Dit wil het nieuwe kabinet bereiken door de belastingschalen aan te passen. Mogelijk komt er zelfs een nieuwe schijf in de inkomstenbelasting. 

Voorlopig geen aanpassingen Wet toekomst pensioenen

De pensioentransitie kan gewoon doorgaan. In het hoofdlijnenakkoord zijn geen aanpassingen opgenomen die van invloed zijn op de Wet toekomst pensioenen. 

Overweeg je een pensioenregeling voor je werknemers? Lees dan: Pensioen regelen voor werknemers: een stappenplan

Energietransitie en stikstofbeleid

Het extraparlementaire kabinet gaat voor een draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar energie- en klimaatbeleid. Het hoofdlijnenakkoord beschrijft het belang van het voortzetten van het Klimaatfonds en maatwerkaanpak met als doel investeringszekerheid voor bedrijven en de industrie te waarborgen. Toch is er nog veel onduidelijk. Zo leven er in sectoren vragen over beleidswisselingen op het gebied van warmtepompen en zero-emissiezones. Verdere uitwerking van de hoofdlijnen volgt dan ook nog. 

Benieuwd naar energiesubsidies en (fiscale) regelingen die jouw energietransitie financieel aantrekkelijk maken? Lees dan: Subsidies duurzame energie voor ondernemers.

Minder vergaande aanpak stikstofprobleem

In het hoofdlijnenakkoord staat veel over natuur en stikstof. De focus ligt daarbij op voldoende ruimte voor economische ontwikkeling. Het kabinet wil vergunningen voor energietransitie, woningbouw en infrastructuur weer makkelijker verstrekken, die op dit moment niet mogelijk zijn vanwege strenge stikstofeisen. 

Toch is het maar de vraag of deze plannen ‘juridisch houdbaar’ zijn conform EU-wetgeving. Het nieuwe kabinet hoopt een nieuwe uitzonderingspositie voor natuur en stikstof van de EU te krijgen. De huidige uitzonderingspositie verdwijnt vanaf 2026.

Verdere uitwerking hoofdlijnen

Veel thema’s en voorstellen in het hoofdlijnenakkoord worden de komende maanden nader uitgewerkt in concrete beleidsthema’s.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.