Wat is een voorlopige voorziening?

In beroep tegen een overheidsbesluit

09 mei 2014

Met een voorlopige voorziening vraag je om uitstel van een bepaalde maatregel. Dit kun je doen als je in beroep wilt tegen het besluit van de overheid over bijvoorbeeld een bestemmingsplan of milieuvergunning.

Als ondernemer heb je veel te maken met regels en vergunningen. Soms neemt een gemeente beslissingen in jouw nadeel. Als de gemeente een besluit heeft genomen over een bestemmingsplan of een milieuvergunning kun je daartegen in beroep gaan. Zonder voorlopige voorziening echter gaat het plan wel in werking tot het hoger beroep is afgewerkt. Dit kan enige maanden duren. Dit zou inhouden dat je dan bijvoorbeeld moet houden aan de voorgelegde milieueisen, terwijl je het daar niet mee eens bent.

Om dit tegen te gaan kan je een voorlopige voorzieningaanvragen. Dit voorkomt dat een besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het beroep. Hiervoor kun je een jurist inschakelen. Ook de gemeente kan een voorlopige voorziening aanvragen waardoor er bijvoorbeeld extra voorschriften worden verbonden (bijvoorbeeld dat er ’s avonds en ’s nachts niet mag worden geladen en gelost).  

Wanneer kun je een voorlopige voorziening indienen?

Er zijn twee mogelijkheden voor het indienen van een voorlopige voorziening:

  • Als het beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, moet het verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

  • Als het beroep is ingesteld bij de Rechtbank, moet het verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van die Rechtbank (sector bestuursrecht).

Zodra het verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt het bestreden besluit automatisch geschorst, tot over het verzoek uitspraak is gedaan.

Verdedigen

Zowel de overheid als de aanvrager kan op een zitting zijn verzoek en visie toelichten. Deze zitting vindt meestal op korte termijn plaats. Vrij snel na deze zitting zal er een uitspraak gedaan worden. Dit is uiteraard een voorlopige uitspraak, in afwachting van de afhandeling van het beroep.

Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden als je een voorlopige voorziening wilt aanvragen. Dit zijn de voorwaarden die milieuloket.nl ze beschrijft:

"Er kan alleen een voorlopige voorziening worden gevraagd als 'onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist' (zie artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht). Als daar geen sprake van is, kan namelijk evengoed de uitkomst van de gewone beroepsprocedure worden afgewacht. Het feit dat de bestreden activiteit onomkeerbaar is (dus moeilijk teruggedraaid kan worden), kan daarbij een rol spelen. Van zo'n spoedeisend belang kan bijvoorbeeld sprake zijn als het bedrijf de milieuvergunning heeft gekregen voor een activiteit die overlast veroorzaakt. Maar ook als het er naar uitziet dat het bedrijf binnenkort van start gaat (d.w.z. voordat het beroep is afgehandeld), kan een spoedeisend belang aan de orde zijn. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen mogelijk als degene die het verzoek indient, ook (op tijd!) beroep heeft ingesteld of bezwaar heeft gemaakt tegen besluit zelf (bijvoorbeeld de milieuvergunning of het bestemmingsplan). Het verzoek om voorlopige voorziening kan eventueel ook nog worden ingediend na afloop van de bezwaar- of beroepstermijn van zes weken (mits wel binnen die termijn bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld)."

6 augustus 2006