Toetsing van bouwplannen

Welke aspecten wegen mee bij het verkrijgen van een bouwvergunning?

Een bouwvergunning krijg je pas als de gemeente vier verschillende aspecten van je aanvraag heeft bekeken. Pas als alle vier deze onderdelen in orde zijn, krijg je de bouwvergunning.

Elke verbouwing van een bedrijf is vergunningplichtig. Dat betekent dat de gemeente je bouwplan op de volgende vier punten toetst.

  • Het bestemmingsplan

  • Het bouwbesluit

  • De gemeentelijke bouwverordering

  • De welstandstoets

Bestemmingsplan

Het kan voorkomen dat je bouwplan niet overeenkomt met het bestemmingsplan. Toch mag je dan een bouwvergunning aanvragen. Dit betekent dan dat je vrijstelling van het bestemmingsplan aanvraagt. De gemeente kan tot deze vrijstelling overgaan.

Bouwbesluit

De technische eisen waaraan bouwwerken tenminste moeten voldoen staan in het Bouwbesluit. De regels daarin staan garant voor veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu, energiezuinigheid en het gebruikscomfort. Deze gelden voor heel Nederland en voor alle bouwwerken. Dit Bouwbesluit is in 2003 veranderd. Mocht je daarvoor al begonnen zijn met bouwen, dan gelden de oude regels nog.

Gemeentelijke bouwverordening

Hoe ben je aangesloten op het gemeenteriool, hoe zit het precies met de openbare nutsvoorzieningen et cetera. De voorschriften hiervoor staan in de gemeentelijke bouwverordening. Ook staan hierin een aantal stedenbouwkundige voorschriften, zoals de afstand die bij het bouwen tot de weg moet worden bewaard. De gemeente bekijkt of je je aan al deze voorschriften houdt.

Welstandstoets

De welstandstoets is een toets met betrekking tot het uiterlijke aanzien van een bouwwerk. De gemeente mag dit zelf beoordelen of een welstandscommissie aanstellen. Mocht je deze toets niet ‘halen’ dan krijg je daarover schriftelijk bericht en uitleg. Elke gemeente moet in een welstandsnota de criteria opsommen waaraan een bouwwerk moet voldoen om goedgekeurd te kunnen worden. 

Kortom

Als je aan de vier voorwaarden voldoet en je hebt ook de andere benodigde vergunningen, zoals de milieuvergunning, dan kan je beginnen met bouwen. Wacht wel altijd de bezwaarperiode af, anders moet je misschien alles weer afbreken.

Wat vind je van dit artikel?