Wat is een CE-markering?

En hoe vraag je een CE-markering aan?

18 september 2020 14 oktober 2020

Veel producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht, moeten voorzien zijn van een CE-markering. Daarmee geef je als fabrikant of importeur aan dat een product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het doel van de CE-markering is enerzijds het bevorderen van de vrije handel binnen de lidstaten en anderzijds het waarborgen van de veiligheid voor consument en milieu. Ook maakt de CE-markering het eenvoudiger producten uit verschillende landen onderling te vergelijken.

Wat is een CE-markering?

CE staat voor Conformité Européenne. Het is een merkteken dat je als ondernemer moet aanbrengen op producten die vallen onder de Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Deze richtlijnen omschrijven globaal aan welke eisen producten moeten voldoen. Als voor een productgroep een dergelijke richtlijn is vastgesteld, dan moeten alle betreffende producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht aan de bepalingen daarvan voldoen. Een CE-markering geeft dus aan dat het product voldoet aan de eisen van de Europese Unie.

Als ondernemer ben je vrij om te bepalen op welke wijze je aan die richtlijnen voldoet. Zo mag je de metingen en keuringen zelf uitvoeren of door een keuringsinstituut laten doen zoals TNO. 

Voor welke producten is een CE-markering verplicht?

Inmiddels is voor meer dan twintig productgroepen een Nieuwe Aanpak Richtlijn vastgesteld die is opgenomen in een overzicht. De volgende producten vallen hier, grofweg, onder:

 • bouwproducten

 • drukvaten

 • elektromagnetische producten

 • gastoestellen

 • koelkasten

 • cosmetica

 • liften

 • machines

 • medische hulpmiddelen

 • motorvoertuigen

 • persoonlijke beschermingsmiddelen

 • pleziervaartuigen

 • speeltoestellen

 • scheepsbenodigdheden

 • selecommunicatieve (rand)apparatuur

 • verpakkingen

Welke richtlijnen gelden voor mijn product?

Voor informatie over, en het bestellen van, geharmoniseerde normen kun je terecht bij het Nederlands Normalisatie-Instituut. Sommige richtlijnen schrijven voor dat jouw product door een erkende instantie getest moet worden en andere richtlijnen geven aan dat je zelf jouw product aan de hand van de richtlijnen mag testen. Wanneer jouw product getest is mag je zelf de CE-markering op het product aanbrengen.De aspecten van de producten die getest worden hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu. Voor elektrische apparaten geldt bijvoorbeeld dat ze geen storende elektromagnetische straling mogen veroorzaken en ook niet gevoelig voor dergelijke straling mogen zijn.

Download:
Eerste hulp bij importeren

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de CE-markering ligt dus grotendeels bij de ondernemer zelf. Dit houdt in dat je als producent of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf mag uitvoeren. Maar je kunt er ook voor kiezen deze metingen en onderzoeken uit te besteden aan een instituut naar keuze. In bepaalde gevallen is een typegoedkeuring voorgeschreven en moet je gebruik maken van een door de overheid aangewezen instelling.

Is CE-markering een keurmerk?

Omdat het wettelijk verplicht is de CE-markering toe te passen is het geen garantie of kwaliteitskeurmerk. Het is een label dat aangeeft dat het betreffende product volgens Europese richtlijnen is getest. Zo worden de komende jaren richtlijnen opgesteld waar alle producten die gebruikt worden in de bouw aan moeten voldoen. Alleen producten met een CE-markering mogen dan nog worden verhandeld. Als producent of importeur van bouwmaterialen heeft dit tot gevolg dat je de producten volgens Europese richtlijnen moet testen. Lees meer over de CE-markering voor bouwproducten op de website van de Rijksoverheid.