Is schade door natuurgeweld verzekerd?

Wat je van de verzekeraar kunt verwachten bij schade door stormen en overstromingen

overstroming-natuur-schade-natuurgeweld-verzekering-water

Je hebt een inboedel- of opstalverzekering om jezelf in te dekken tegen schade, bijvoorbeeld stormschade en waterschade. Maar bij extreem natuurgeweld is het niet vanzelfsprekend dat de verzekering de schade dekt. Hoe zit dat, bijvoorbeeld als je getroffen bent door de overstromingen in Limburg? Wat kun je als ondernemer verwachten?

Normale schade

De meeste verzekeringen dekken ‘normale’ schade door natuurgeweld: bijvoorbeeld schade door stormen, onweer en hagel. Dit type weerschade past bij het normale weerbeeld van Nederland. Maar wat normaal is, roept steeds vaker vragen op. Stormen worden heviger en maken meer schade, denk bijvoorbeeld aan Ciara, die in 2020 voor zo’n 150 miljoen euro aan schade aanrichtte.

Schade door overstroming

Hoe zit het met overstromingen? Wordt schade door overstromingen vergoed? Sommige verzekeraars bieden overstromingsdekking, anderen niet. Maar die dekking geldt meestal niet voor alle overstromingen. Overstromingsschade veroorzaakt door een grote rivier of door het doorbreken van een primaire waterkering wordt meestal niet gedekt. Alleen schade door kleine rivieren wordt gedekt.

In het algemeen geldt (natuurlijk afhankelijk van de polis):

Schade doorWel verzekerdSoms verzekerdNiet verzekerd
Lokale neerslag
Overstroming van kanaal, beekje, kleine rivier
Overstroming van woningen in buitendijkse gebieden
Water afkomstig van de zee, een rivier, binnenwater, doordat een primaire waterkering is overgelopen of heeft gefaald

Bron: Bond voor verzekeraars

Extreem natuurgeweld

Extreem natuurgeweld is moeilijk in te calculeren voor verzekeraars. Daarom wordt schade door dit type natuurgeweld doorgaans niet gedekt. Onder extreem natuurgeweld vallen:

  • Aardbevingen (behalve door gaswinning)

  • Overstromingen

  • Tsunami’s

  • Grondverzakkingen en -verschuivingen

Schadevergoeding voor bedrijven

Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben aangegeven waterschade door de Maas bij zakelijke klanten toch te dekken. Normaal gesproken zou dit niet het geval zijn, omdat verzekeraars zulke schade vanwege de omvang niet kunnen vergoeden. Maar nu zijn er bijzondere omstandigheden en heeft de Rijksoverheid aangegeven dat de schade gecompenseerd wordt. En dat is maar goed ook, wat er zijn zo’n 270 horecaondernemers en 180 winkels getroffen door de ramp in Limburg. 

NOW

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat bedrijven in Limburg die door de overstroming omzetverlies lijden, ook aanspraak kunnen maken op de NOW-regeling. Deze regeling was oorspronkelijk bedoeld voor bedrijven die door de coronacrisis hun inkomsten zagen opdrogen, maar is nu dus ook voor slachtoffers van de natuurramp in het zuiden. 

Schadeclaimcijfers 2020

De Bond voor Verzekeraars maakte bekend dat verzekeraars sinds 2007 gemiddeld 277 miljoen euro per jaar uitkeren aan weergerelateerde schade. De Bond gaf daarbij een waarschuwing af op basis van cijfers van de Klimaatmonitor: als we niks doen, zal dit bedrag toenemen met meer dan 250 miljoen euro per jaar. Alleen al schade door de ramp in Limburg loopt in de honderden miljoenen euro’s.

Noodfonds extreme weerrampen

Omdat de schade door natuurrampen toeneemt, pleitte ASR-topman Jos Baeten begin 2021 voor een noodfonds voor extreme weerrampen: een door burgers bekostigde klimaatpot waaruit schade vergoed kan worden die niet gedekt wordt door verzekeraars. Volgens hem is het namelijk een kwestie van tijd totdat er weer een extreme natuurramp plaatsvindt. Helaas kreeg hij gelijk. Zou jij bereid zijn om iets meer premie te betalen voor een klimaatpot?

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Een klimaatpot zou de verantwoordelijkheid minder bij de overheid moeten leggen. Op dit moment is het namelijk zo dat bedrijven en particulieren schade door extreem weer en grote rampen gedeeltelijk kunnen verhalen op de overheid via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Deze wet bestaat sinds 1998. Let wel: deze wet voorziet in een tegemoetkoming, niet in een volledige schadeloosstelling.

Klimaatverandering

De weersextremen zijn het nieuwe normaal geworden. Elk jaar maakt Nederland vaker extreem weer mee: schade door grote hagelstenen, zware stormen, extreme droogte en overstromingen. Dit alles heeft te maken met klimaatverandering. Het is niet voor niets dat Europa alles op alles zet om het eerste klimaatneutrale continent te worden, zoals uiteengezet in de European Green Deal. Ook veel bedrijven kiezen daarom voor duurzaam ondernemen. Alles om het tij te keren.

Check je polis

Het kan verstandig zijn om te kijken wat er in jouw inboedel- en opstalverzekering staat over schade door extreem natuurgeweld, zoals overstromingen. Dan weet je in elk geval wat jou of je bedrijf te wachten staat in een noodsituatie.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.