Opzeggen krediet door bank: mag dat?

Mag de bank zomaar de kredietovereenkomst opzeggen?

lening, geld

Veel ondernemers zijn afhankelijk van krediet van de bank. Wat als er plotseling extra zekerheden worden gevraagd? En opzeggen krediet door bank: mag dat zomaar en wat kun je doen?

De bank heeft het contractuele recht om een kredietovereenkomst onmiddellijk op te zeggen als ondernemers zich niet houden aan de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld ten aanzien van betaling van rente en aflossing. Maar ook banken moeten zich houden aan de gesloten overeenkomst. De bank kan de overeenkomst dus niet zomaar eenzijdig opzeggen. 

Opzegging kredietovereenkomst door bank: wat kun je zelf doen? 

Het gevolg van de economische crisis in combinatie met de invoering van het Verdrag van Basel III heeft ertoe geleid dat banken kritischer zijn gaan kijken naar de uitstaande kredieten. Banken zijn tegenwoordig namelijk verplicht hun eigen balans te verstevigen met extra eigen vermogen en/of betere zekerheden op de kredietportefeuille. Wat betekent dit in de praktijk voor jou? 

Mag bank krediet opzeggen? Voorbeeld uitspraak Gerechtshof 

Een voorbeeld van een aantal jaren geleden betreft de mededeling van de Deutsche Bank dat zij 18.000 kredieten zouden opzeggen, omdat de kredieten verliesgevend waren. Maar kan dat zomaar? Er is toch een overeenkomst gesloten tussen jou en de geldverstrekker? We zijn de jurisprudentie ingedoken.  

Het Gerechtshof te Arnhem heeft in 2009 in de uitspraak “Rabobank/Aarding” een negental indicatoren vastgesteld, aan de hand waarvan de rechtsgeldigheid van de opzegging van het krediet zal moeten worden getoetst. Belangrijke factoren zijn onder meer een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en(of) aanmerkelijke toeneming van het bancair kredietrisico, maar ook het gedrag en de betrouwbaarheid van de kredietnemer, alsmede de mate van tijdigheid van informatieverstrekking. 

Zorgplicht bank en schadeplichtigheid 

In de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat je je houdt aan de afspraken die je met jouw bank hebt gemaakt. In dat geval kan de bank een krediet niet zomaar opzeggen, schadeplichtigheid door schending van de zorgplicht ligt op de loer.  

Voorkom opzegging financiering door bank: informeer goed en tijdig 

Van belang is dat je de bank vroegtijdig van informatie voorziet en de relatie goed houdt, dan kan de bank het krediet niet (ongestraft) opzeggen. Daar waar je bekend bent met een verslechtering van de bedrijfssituatie en(of) andere belangrijke ontwikkelingen die mogelijkerwijs een uitwerking kunnen hebben op de kredietwaardigheid van jouw onderneming of het al dan niet in staat zijn van betaling van rente en aflossing, dan dien je de bank hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen. 

Het (herhaald) niet tijdig voldoen van rente en aflossing kan betekenen dat de bank ofwel de kredietruimte zal kunnen beperken, ofwel het krediet zal kunnen opzeggen. De termijn van opzegging is veelal een punt van discussie en een punt waar winst valt te behalen. In de rechtspraak wordt een termijn van drie maanden als redelijk gezien. Dat is vaak een korte termijn om herfinanciering te realiseren, maar een langere termijn dan de banken in eerste instantie bij opzegging hanteren. 

Tips om opzeggen krediet door bank te voorkomen:

  •  Houd je bank goed en tijdig geïnformeerd; 

  • Betaal netjes op tijd de kosten van het krediet; 

  • Maak altijd schriftelijk bezwaar tegen een opzegging; 

  • Redelijke aflostermijn bij een rechtmatige opzegging is drie maanden; 

  • Houd je bankier te vriend!

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.