Geld nodig voor internationaal ondernemen?

Overheidssubsidies -en regelingen bij export op een rij

Om jouw internationale ambities waar te kunnen maken, heb je waarschijnlijk extra geld nodig. Om export mogelijk te maken, zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. De bank, in de crowd, maar ook de overheid biedt subsidies en regelingen waar je gebruik van kunt maken. Maak er gebruik van!

In dit artikel zetten we alle subsidies en financieringsregelingen voor export op een rij die open staan voor het indienen van een aanvraag. Let op: deze informatie is aan verandering onderhevig. Check daarom altijd de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zij voeren onderstaande subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie. Je kunt een handige pdf downloaden op de site van RVO.nl met een overzicht van de reglingen die RVO uitvoert. 

Er zijn ook branche-specifieke regelingen en subsidies zijn. Je kunt daarvoor het beste contact opnemen met jouw branchevereniging

Borgstelling mkb krediet (BMKB)

Voor ondernemers die willen ondernemen in het buitenland maar de bank onvoldoende zekerheid kunnen bieden, is het mogelijk gebruik te maken van de BMKB. Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. Bij de BMKB staat de overheid borg tot 1,5 miljoen euro. De BMKB is bestemd voor bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. 

Groeifaciliteit

Voor bedrijven die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken en participatiemaatschappijen (bijvoorbeeld voor bedrijfsovername of expansie naar buitenland) is er de Groeifaciliteit. Financiers krijgen een staatsgarantie op het risicodragend vermogen dat hij aan een ondernemer verstrekt. Dit verlaagt het risico van de financier aanzienlijk, waardoor zij eerder geneigd zullen zijn de financiering te verstrekken.

Garantieregeling ondernemingsfinanciering (GO)

Door de garantie ondernemingsfinanciering kunnen banken een 50 procent staatsgarantie krijgen op leningen en bankgarantiefaciliteiten van 1,5 - 150 miljoen euro. Hierdoor wordt het risico voor de bank gereduceerd en vergroot het voor banken de financieringsmogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven. De regeling geldt tot 31 december 2014.

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunt Nederlandse mkb’ers en ondernemers in de opkomende markten en ontwikkelingslanden. Vaak vinden banken de risico's in deze landen te groot om mee te financieren. Het DGGF biedt financiële steun in de vorm van leningen, garanties en aandelenparticipaties. Het DGGF is geen subsidie. De verstrekte leningen moeten worden terugbetaald aan het fonds, zodat andere bedrijven hier ook weer gebruik van kunnen maken. Het DGGF is bedoeld voor het Nederlandse mkb dat wil investeren in en/of exporteren naar de 66 DGGF-landen en voor het mkb in 66 DGGF-landen.

Finance for international business (FIB)

Deze subsidieregeling FIB geldt voor een aantal landen. De staat verstrekt 35 procent van het financieringsbedrag in de vorm van een lening. Voor deze lening worden geen zekerheden gevraagd voor de dekking van de lening. Doordat de staat daadwerkelijk voor een deel mee financiert, zijn financiers eerder bereid plannen te financieren.

Faciliteit Opkomende Markten (FOM)

Heeft je bedrijf een dochteronderneming of een joint venture in een opkomende markt, dan is het mogelijk om voor de lokale onderneming een financiering te krijgen van Finance for Development. Dit kan in de vorm van een lening, garantie, achtergestelde lening of participatie tot een bedrag van maximaal 5 miljoen euro. De looptijd varieert van drie tot twaalf jaar. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen voor FOM . Zo moet er een aantoonbare behoefte aan financiering zijn, die niet kan worden verstrekt door een commerciële partij. Het lokale bedrijf moet (op korte termijn) rendabel zijn, mag niet in de EU of een ‘hoge inkomensland’ gevestigd zijn en de activiteiten moeten in het verlengde liggen van die van de Nederlandse onderneming. 

Transitiefaciliteit (TF)

Doe je zaken in Vietnam, Zuid-Afrika of Colombia of heb je die ambitie? Tot voor kort had Nederland een ontwikkelingssamenwerkingsverband met deze landen. Dat is nu veranderd in een economische relatie. Om mkb-ondernemers te helpen in het opbouwen van gezonde handelsbetrekkingen met deze zogenaamde transitielanden, is er de Transitiefaciliteit (TF). Door inzet van Nederlandse kennis en kunde is het de bedoeling dat het ondernemersklimaat in het land verbetert en de belemmeringen voor het Nederlandse bedrijfsleven worden weggenomen.

Overig exportinstrumentarium van de overheid

Er bestaan ook diverse overheidsregelingen, die gericht zijn op een specifieke fase in het exporteren of op specifieke markten. Hieronder enkele voorbeelden: 

Programma Publiek Private Samenwerking (PPP)

Het Programma Publiek Private Samenwerking (PPP) is een programma van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het richt zich op het verbeteren van waterzekerheid, waterveiligheid en voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. Het programma bestaat uit: 

Beide faciliteiten ondersteunen ontwikkelingslanden via publiek private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties.

Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies, Kennisverwerving (DHK)

De regeling DHK is gericht op Nederlandse (mkb-)ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten. De regeling is sinds 1 april 2013 open en is gericht op het toenemen van export vanuit Nederland naar één van deze 88 benoemde landen. 

DHK biedt mogelijkheden om de opstartkosten gedeeltelijk te financieren voor bedrijven die willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hun producten, diensten en/of technologieën te exporteren. Voor zowel het onderdeel Haalbaarheidsstudie als Demonstratieproject is voorwaarde dat een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ers de subsidie aanvraagt. Het maximum subsidiepercentage is 50 procent. De subsidie varieert van minimaal € 10.000 tot maximaal € 200.000 (afhankelijk van het soort activiteit).

Starters for International Business (SIB)

Mkb-ers die geen of weinig ervaring hebben met internationaal ondernemen kunnen een aanvraag indienen voor een SIB voucher (t.w.v. € 2500,-) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiermee kan bij Syntens, de Kamers van Koophandel of een ondernemersorganisatie begeleiding worden ingekocht voor het vormgeven van de internationale bedrijfsstrategie. 

Partners for International Business (PIB)

Partners for International Business is de opvolger van de regeling ‘2getthere’. Deze regeling richt zich op groepen bedrijven in de topsectoren die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden in bepaalde focuslanden.

Met economische diplomatie kan de overheid handels- en investeringsbelemmeringen proberen weg te nemen. Hierdoor kunnen ondernemers kansen verzilveren. De inbreng van de overheid concentreert zich op economische diplomatie. Ook zijn er aanvullende activiteiten op het gebied van promotie en matchmaking, overheid-tot-overheid-samenwerking (G2G) en kennisuitwisselingprogramma’s (K2K). 

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Patty Sjerps