Mag de bank zomaar mijn krediet opzeggen?

22 maart 2020 2 minuten

Als ondernemer kun je geconfronteerd worden met een bank die plotseling extra zekerheden vraagt of zelfs het bedrijfskrediet opzegt. Mag dat zomaar en wat kun je hier tegen doen?Vergroot je kans op krediet met onze tips.

De bank heeft het contractuele recht om een kredietovereenkomst onmiddellijk op te zeggen als je je als ondernemer niet houdt aan de afspraken die je met de bank hebt gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van betaling van rente en aflossing. Maar ook banken moeten zich houden aan het gesloten contract. Ze kunnen de overeenkomst dus niet zomaar eenzijdig opzeggen.

Banken kunnen genoodzaakt zijn om een krediet te beëindigen

Het gevolg van de economische crisis in combinatie met de invoering van het Verdrag van Basel III was dat banken kritischer zijn gaan kijken naar de uitstaande kredieten, nu de banken genoodzaakt zijn hun balans te verstevigen met extra eigen vermogen en(of) betere zekerheden op de kredietportefeuille. Wat betekent dit in de praktijk voor jou als ondernemer?

Voorbeeld

Een voorbeeld van een aantal jaren geleden gaat over de mededeling van de Deutsche Bank dat

zij 18.000 kredieten op ging zeggen, omdat de kredieten verliesgevend waren. Maar kan dat zomaar? Er is toch een overeenkomst gesloten tussen jou en de geldverstrekker? We zijn de jurisprudentie ingedoken. 

Het Gerechtshof te Arnhem heeft in 2009 in de uitspraak“Rabobank/Aarding” een negental indicatoren vastgesteld, aan de hand waarvan de rechtsgeldigheid van de opzegging van het krediet zal moeten worden getoetst. Belangrijke factoren zijn onder meer een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en(of) aanmerkelijke toeneming van het bancair kredietrisico, maar ook het gedrag en de betrouwbaarheid van de kredietnemer, alsmede de mate van tijdigheid van informatieverstrekking.

Zorgplicht bank en schadeplichtigheid

In de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat je je houdt aan de afspraken die je met jouw bank hebt gemaakt. In dat geval kan de bank een krediet niet zo maar opzeggen, schadeplichtigheid door schending van de zorgplicht ligt op de loer. 

Informeer je bank goed en tijdig

Van belang is dat je de bank vroegtijdig van informatie voorziet en de relatie goed houdt, dan kan de bank het krediet niet (ongestraft) opzeggen. Daar waar je bekend bent met een verslechtering van de bedrijfssituatie en(of) andere belangrijke ontwikkelingen die mogelijkerwijs een uitwerking kunnen hebben op de kredietwaardigheid van jouw onderneming of het al dan niet in staat zijn van betaling van rente en aflossing, dan dien je de bank hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen.

Het (herhaald) niet tijdig voldoen van rente en aflossing kan betekenen dat de bank ofwel de kredietruimte zal kunnen beperken, ofwel het krediet zal kunnen opzeggen. De termijn van opzegging is veelal een punt van discussie en een punt waar winst valt te behalen. In de rechtspraak wordt een termijn van drie maanden als redelijk gezien. Dat is vaak een korte termijn om herfinanciering te realiseren, maar een langere termijn dan de banken in eerste instantie

bij opzegging hanteren.

Tips:

    •    Houd je bank goed en tijdig geïnformeerd;

    •    Maak altijd schriftelijk bezwaar tegen een opzegging;

    •    Redelijke aflostermijn bij een rechtmatige opzegging is drie maanden;

    •    Houd je bankier te vriend!

Auteur

Arjen Paardekooper