Wie is aansprakelijk voor schade zzp'er?

Column | Wat als je een zzp'er inhuurt en die een bedrijfsongeval meemaakt?

Het gebeurt steeds vaker: ondernemingen nemen geen vast personeel meer in dienst, maar huren een zzp'er in om werkzaamheden uit te voeren. Tot zover geen probleem. Maar wie is er aansprakelijk voor de schade van de zzp’er als deze tijdens zijn werkzaamheden een bedrijfsongeval meemaakt?

Gelden in dit geval dezelfde regels als voor een werknemer? Dit is mogelijk volgens een kantonrechter uit Assen.

De case

Een zzp’er wordt ingehuurd door onderneming X. Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden raakt de zzp’er betrokken bij een bedrijfsongeval. Hij vindt dat onderneming X voor zijn schade (ontstaan door dit ongeval) aansprakelijk is. In de wet is bepaald dat 'hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, (…) aansprakelijk [is] voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt' (artikel 7:658 BW). Dit artikel is geschreven voor de situatie dat een onderaannemer zijn personeel ter beschikking stelt aan een hoofdaannemer. Als het personeel van de onderaannemer schade lijdt tijdens de werkzaamheden die hij voor de hoofdaannemer verricht, dan is de hoofdaannemer aansprakelijk voor deze schade.

Positie zzp'er vergelijkbaar met die van ondernemer?

Nu is sprake van een andere situatie: het gaat niet om (onder)aanneming maar om inhuring van een zzp'er. De kantonrechter moet dan ook de vraag beantwoorden of de zzp’er een beroep kan doen op dit wetsartikel. De kantonrechter vindt het hierbij van belang of de zzp’er binnen onderneming X een positie inneemt die vergelijkbaar is met de positie van de werknemers van deze onderneming. Of hiervan sprake is, hangt af van de feitelijke omstandigheden van het geval. Vallen bijvoorbeeld de verrichte werkzaamheden onder de normale bedrijfsuitvoering van onderneming X? Is er sprake van een gezagsverhouding, in die zin dat (leidinggevende binnen) onderneming X zeggenschap heeft over de wijze waarop de zzp’er zijn werkzaamheden uitvoert?

Het vonnis

De zzp’er beantwoordt deze vragen bevestigend. Onderneming X weerspreekt dit niet gemotiveerd, zodat dit volgens de kantonrechter komt vast te staan. Nu aan alle vereisten is voldaan, is de kantonrechter van mening dat de zzp’er terecht onderneming X aansprakelijk kan stellen voor de schade die hij heeft opgelopen door het bedrijfsongeval.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Natuurlijk wil deze uitspaak niet zeggen dat in het vervolg alle zzp'ers de ondernemingen die hen inhuren, aansprakelijk kunnen stellen voor de door hen geleden geschade door een bedrijfsongeval. Deze kantonrechter is de eerste die een dergelijk vonnis wijst. Wie weet volgen er meer. Heb je nog specifieke vragen na het lezen van dit vonnis? De koffie staat altijd klaar bij Trevi Advocaten. 

Bron: LJN BP8948

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Ilse Feenstra