Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurder aansprakelijk voor boekhouding en publicatie jaarstukken

25 januari 2013

Als statutair of feitelijk bestuurder van je bv ben je aansprakelijk voor het tekort na het faillissement van je bv (of nv), als je niet hebt voldaan aan de boekhoudverplichting of de jaarstukken niet op tijd hebt gepubliceerd.

Onbehoorlijk bestuur

Als je niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het boekhouden of niet tijdig de jaarstukken hebt gepubliceerd, dan heeft dat tot gevolg dat je zonder meer geacht wordt je bestuurstaak onbehoorlijk hebt vervuld. Maar ook dat die onbehoorlijke taakvervulling geacht wordt een belangrijke oorzaak te zijn voor het faillissement van je bv. Dat laatste kun je wel proberen te weerleggen met tegenbewijs.

Boekhoudverplichting en de verplichting tijdige publicatie jaarstukken

Doel van de boekhoudverplichting is dat uit de administratie van je bv op elk moment de rechten en verplichtingen van je bv kunnen worden vastgesteld. De verplichting om je jaarstukken te publiceren sluit daarbij aan.

Uit de rechtspraak blijkt dat dit inzicht in de vermogenspositie van je bv in ieder geval niet kan worden verkregen, indien je administratie bestaat uit een cd-rom met nauwelijks te ontcijferen gegevens en het ontbreken van een op papier gestelde balans en staat van baten en lasten. Maar het gaat zelfs nog verder. Indien de administratie door jou bij een derde (bijvoorbeeld je administratiekantoor) is opgeslagen en vervolgens door brand is vernietigd, dan ontslaat je dit niet als bestuurder van je bv om een deugdelijke administratie van de (gefailleerde) onderneming te voeren en te bewaren.

De verantwoordelijkheid voor wat betreft het voeren en bewaren van een juiste administratie rust op het bestuur van je bv en dus niet op je boekhouder en/of bedrijfsleider.

Hoe weerleg je het bewijsvermoeden bij faillissement?

Om het bewijsvermoeden te ontzenuwen bij een gestelde onbehoorlijke taakvervulling kun je aannemelijk maken dat andere feiten of omstandigheden dan een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest.

Als bijvoorbeeld een belangrijke leverancier niet tijdig de bestelde goederen aflevert, waardoor jij ook jouw klanten weer niet op tijd kunt beleveren en jouw zaak daardoor failliet gaat, dan kun je het bewijsvermoeden ontzenuwen als je doorlopend bij je leverancier aan de bel hebt getrokken om vooral op te schieten met het leveren van de spullen.

Auteur

mr H. (Henk) J. van Amerongen