Onder welke voorwaarden mag ik een huurcontract opzeggen?

Wat zijn geldige redenen om de huurovereenkomst te beëindigen?

25 januari 2013

De huurder van middenstandsbedrijfsruimte is over het algemeen goed beschermd. Er zijn slechts een aantal mogelijkheden voor de verhuurder om legaal het huurcontract op te zeggen.

Het huurcontract voor middenstandsbedrijfsruimte bestaat praktisch altijd uit twee periodes van vijf jaar. Als na tien jaar het contract nog niet beëindigd is, loopt het contract door voor onbepaalde tijd. Het contract kan na vijf jaar slechts om twee redenen worden beeindigd. Na tien jaar zijn dit vier redenen. Huurcontract na vijf jaar opzeggen Als verhuurder mag je de huurovereenkomst na de eerste vijf jaar slechts in twee gevallen opzeggen:

  • Als de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals een goed huurder betaamt;

  • Als je aannemelijk maakt dat jij, je echtgenoot of je kinderen het verhuurde zelf in duurzaam gebruik wil nemen en je daartoe het verhuurde dringend nodig hebt. Onder duurzaam gebruik wordt niet verstaan vervreemding van de bedrijfsruimte, maar wel renovatie van de bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is.

De kantonrechter moet namens de huurder het verzoek tot beëindiging van de huur onderzoeken. Wanneer de rechter het verzoek tot beëindiging van de huur om bovenstaande redenen toewijst, kan hij (ten laste van jou als verhuurder) aan de huurder een tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten toekennen. Wanneer de rechter het verzoek afwijst (indien bovenstaande redenen niet gelden), loopt de huurovereenkomst door voor een tweede periode van vijf jaar.

Huurcontract na tien jaar opzeggen Ook na tien jaar kun je als verhuurder niet zomaar de huur opzeggen. Ook al heb je rekening gehouden met de wettelijke opzegtermijn van 1 jaar en zeg je bij exploot of aangetekende brief de huurovereenkomst op, dan eindigt de huur niet automatisch. Net als bij beëindiging na vijf jaar moet je in de opzeggingsbrief uitleggen waarom je de huurovereenkomst wilt stoppen. Bij beëindiging na tien jaar zijn er, naast de twee bovenstaande redenen, nog twee extra geldige redenen:

  • Als je een bestemming wil verwezelijken, die krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde ligt;

  • Als de huurder niet instemt met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst met betrekking tot het verhuurde, voor zover dit aanbod niet een wijziging van de huurprijs inhoudt.

Als verhuurder moet je een kantonrechter benaderen om de huurovereenkomst te laten stoppen. De rechter zal het verzoek van de huurder om de overeenkomst te beëindigen moeten toewijzen als aan een van de vier regels wordt voldaan.

Huurcontract naar langer dan tien jaar opzeggen Als het huurcontract na tien jaar niet wordt opgezegd, loopt het contract voor onbepaalde tijd door. Tenzij je met je huurder hebt besloten om de overeenkomst voor bepaalde tijd te verlengen (bijvoorbeeld nog eens vijf jaar). Als één van deze partijen de overeenkomst daarna wil beëindigen, gelden dezelfde eisen als voor opzegging van de huur aan het einde van de periode van tien jaar. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, moet deze telkens door huurder of verhuurder een jaar voor het beëindigen van de overeenkomst schriftelijk worden opgezegd.