MKBcrowdfunding via Symbid en de Wft... WTF?!

Column | Wet Financieel Toezicht

13 augustus 2012

Veel mensen zullen op de drie letters ‘Wft’ reageren zoals verderop in de titel. Want: Wat is dat nou eigenlijk, die Wft? Het staat voor de Wet Financieel Toezicht en in deze column lees je er alles over.

Als we kijken naar de officiële omschrijving die gegeven wordt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dan luidt een definitie van de Wft als volgt:

‘In de Wet Financieel Toezicht (Wft) zijn nagenoeg alle regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht. In totaal zijn per 1 januari 2007 acht toezichtswetten vervangen door de Wft.’

De Wft is dus een verzameling wetten en voorschriften die van toepassing is op financiële instellingen die in Nederland actief zijn, voornamelijk banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen etc. De vragen die we bij Symbid vaak krijgen van mensen die wel bekend zijn met de Wft: is het door het bestaan van die regelgeving wel toegestaan wat Symbid doet en heeft Symbid daar dan geen vergunning voor nodig?

Wft: What the f...?

Ik zal eerlijk zijn en bekennen dat wij bij Symbid drie jaar geleden ook elke vraag over de Wft met ‘WTF?’ hadden beantwoord, maar gelukkig hebben wij een groep professionals om ons heen verzameld die ons wegwijs hebben gemaakt in de materie van de Wft. Daarnaast kun je stellen dat we na drie jaar zelf ook aardig bedreven zijn in het lezen en toepassen van de Wft. In eerste instantie hebben wij bekeken welke vergunning van toepassing zou zijn op crowdfunding, helaas bleek er geen vergunning specifiek voor ‘activiteiten verband houdende met crowdfunding’ te bestaan…

Welke vergunning past bij crowdfunding

Dat was een tegenvaller, want nu moesten we zelf bekijken welke vergunning bij onze crowdfundingactiviteiten zou passen. Deze vraag hebben we ook voorgelegd aan de AFM en De Nederlandse Bank (DNB), maar gezien het coöperatieve gedachtegoed van Symbid zagen zij vooralsnog geen aanknopingspunten met de Wft. De activiteiten die Symbid ontplooit worden dus niet gezien als het aanbieden of verhandelen van effecten. Dit komt door het feit dat Symbid zelf geen effecten aanbiedt, noch een platform biedt waar effecten verhandeld worden. Volledig terecht attendeerden de AFM en DNB ons er echter op dat Symbid zelf verantwoordelijk is voor het herkennen van eventuele vergunningsplichtige activiteiten.

Pospectusplicht

De stellingname van de AFM en DNB vloeit als een logisch gevolg voort uit de vrijstellingen die in de Wft opgenomen zijn. De bedrijven die via Symbid kapitaal op willen halen, maken gebruik van één van deze vrijstellingen met betrekking tot de prospectusplicht. Deze vrijstelling staat beschreven in Wft artikel 53:

‘Het aanbieden van effecten aan het publiek en toelaten van effecten tot de handel op een in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markt zijn vrijgesteld van hetgeen ingevolge hoofdstuk 5.1 van het Deel Gedragstoezicht financiële markten van de wet is bepaald, voor zover het betreft effecten die deel uitmaken van een aanbieding waarbij de totale tegenwaarde van de aanbieding, berekend over een periode van twaalf maanden, minder dan € 2,5 miljoen bedraagt.’

Risico crowdfunding

Voor DNB geldt dat zij een groot risico van crowdfunding ziet in het aanhouden van opvorderbare tegoeden door het desbetreffende crowdfunding platform, dit is wettelijk niet toegestaan zoals blijkt uit Wft artikel 3.5:

‘Het is verboden in Nederland in de uitoefening van een bedrijf buiten besloten kring opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben.’

In het geval van Symbid wordt er echter geen opvorderbaar tegoed aangehouden door het platform, investeerders worden namelijk lid van de Symbid Coöperatie waarna zij hun Symbid parts onbeperkt over het platform mogen verschuiven. Zij kunnen hun ingelegde gelden echter niet meer terug vorderen. Uiteraard zorgt Symbid samen met jou als investeerder en lid van de Symbid Coöperatie ervoor dat het kapitaal van de Coöperatie veilig op een bankrekening staat totdat een idee op het Symbid platform volledig gefinancierd is.

Kortom

Symbid biedt dus een platform waar ondernemers binnen de regels, voorschriften en vrijstellingen van de Wft kapitaal op mogen halen. Wij vanuit Symbid denken dat de Wft voldoende ruimte biedt voor het mkb om crowdfunding toe te passen als innovatieve financieringsvorm, waarbij iedereen samen eigenaar kan worden van interessante startups en mkb-bedrijven.     

Auteur

Korstiaan Zandvliet