Meer export dankzij ons online postennetwerk

Column | Samen kennisvoorsprong pakken door internet

22 oktober 2013

Buitenlandse handel bepaalt voor een groot deel de economische groei in Nederland. Veel meer dan andere landen heeft Nederland een open economie gehad met een bijbehorend postennetwerk. Dit zou van nog grotere betekenis voor de Nederlandse export kunnen zijn als óók de Nederlandse exporteur internet proactiever gebruikt.

Whitepaper 'Het diplomatieke postennetwerk voor ondernemers'

Als Nederland de eerste is die internet actief inzet voor het contact met ambassades en lokale overheden, ontstaat een enorme kennisvoorsprong op andere landen. 

Het Nederlandse postennetwerk

Het Nederlandse postennetwerk bestaat uit de ambassades, TWA (Technisch Wetenschappelijke Attache’s), NBSO’s (Netherlands Business Support Offices), NABSO’s (Netherlands Agribusiness Support Offices) en kantoren van de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency). De BV Nederland is in meer dan honderd landen vertegenwoordigd en er zijn bijna vierduizend diplomaten de klok rond in touw om de BV Nederland een plaats te geven op het wereldtoneel. Ook zijn er wereldwijd bijna tweehonded honorair consuls actief in hun regio. In totaal een enorm sterk netwerk waar een Nederlandse exporteur z’n voordeel mee kan doen bij het betreden van nieuwe markten en uitbreiding op bestaande markten.

Economische diplomatie: internationalisering binnen handbereik voor de ondernemer

De BV Nederland is bezig met een modernisering van haar diplomatie. Zoals de overheid zelf zegt: ‘Economische diplomatie wordt leidend in het internationaal economische beleid’. Nederlandse diplomaten, in welke functie ook, hebben uiteraard vanwege hun dagelijkse werkzaamheden in de landen ter plaatse vele interessante contacten. In het pre internettijdperk hadden ze deze ook maar waren zeker moeilijk(er) te ontsluiten voor exporteurs. De huidige tijd biedt voor de BV Nederland, als bovengemiddeld internationaal georiënteerde samenleving, enorme kansen. De eerste kans wordt nu omgezet: de organisatie en aansturing van het postennetwerk wordt ingericht op het versterken van de Nederlandse economische belangen. Dit betekent concreet voor de Nederlandse exporteur dat hij veel meer dan vroeger een ongekend belangrijk wereldwijd kennis- en persoonlijk netwerk tot zijn beschikking heeft.

De tweede kans die er ligt, is een online kans. In het reguliere bedrijfsleven zijn de succesvolste bedrijven zowel offline als online vertegenwoordigd. De BV Nederland is offline wereldwijd nog steeds goed vertegenwoordigd, recentelijke sluitingen ten spijt. Alle vertegenwoordigingen hebben een website, die echter vooral informatief ingezet wordt voor de Nederlandse burger/ondernemer.

Nog waardevoller

Het totale postennetwerk zou nog waardevoller kunnen worden als de online zichtbaarheid wereldwijd verhoogd wordt. In de aanloop naar dit artikel heb ik de afgelopen tijd vast kunnen stellen dat veel diplomaten actief zijn op bijvoorbeeld LinkedIn, Twitter en YouTube. Een mooi begin. En als in de toekomst meer diplomaten het goede voorbeeld van hun collega’s volgen, zal een versterkte online aanwezigheid van de BV Nederland meer economisch (en politiek) rendement opleveren. Zo kunnen diplomaten hun positie aanwenden om LinkedIn beter te gebruiken door in het land waar ze werkzaam zijn, actief ‘strategisch’ contact te leggen met vertegenwoordigers van buitenlandse posten, met invloedrijke personen bij brancheverenigingen, exportorganisaties etc. De Nederlandse exporteur kan zo via een diplomaten-LinkedIn-profiel belangrijke personen in het vizier krijgen. Hij kan deze vervolgens ofwel zelf benaderen of zich wellicht offline of online laten introduceren. Natuurlijk komen we hier op het snijvlak van zakelijk en privé maar diplomaten kunnen een prachtige voorbeeldfunctie vervullen voor exporteurs. Een exporteur is vaak druk met zijn dagelijkse activiteiten, wil/moet vanuit noodzaak exporteren en heeft in de regel minder kennis van buitenlandse markten. Wanneer hij ziet hoe actief een diplomaat is op en met internet zal hij dit goede voorbeeld gaan volgen.

Een proactieve online exporteur

Vast te stellen valt dat de Nederlandse overheid het voortouw neemt in het internationaliseringsproces van de BV Nederland. Dit betekent voor exporteurs dat steeds meer deuren worden geopend. Vooral richting markten buiten Europa is dit belangrijk, omdat de Nederlandse export daar geen sterke positie heeft. Gezien de belangen van onze export zou de gemiddelde Nederlandse exporteur assertiever kunnen zijn en, essentieel voor zijn toekomstige marktpositie, sneller in moeten haken op de mogelijkheden die hem geboden worden. Niet iedere exporteur kan mee op elke handelsreis, maar vanachter een bureau in Nederland is iedere diplomaat wereldwijd benaderbaar voor informatie. Ook zó kan een begin gemaakt worden met internationalisering en meer export. De belangen zijn groot omdat de online voorsprong van Nederlandse exporteurs snel minder wordt. Concreet houdt dit in dat exporteurs in andere landen, Duitsland voorop, óók het internet steeds beter gebruiken ter vergroting van hun export.

1 + 1 = 3

Om van 1 + 1 = 3 te maken, moet zowel bij diplomaten als bij exporteurs in hun werkplanning meer tijd vrijgemaakt worden voor een versterkte online inspanning. Aan diplomatenzijde betekent dit soms überháupt actief worden op internet én strategisch nadenken hoe een diplomaat zijn ‘persoonlijk’ netwerk met behulp van internet kan uitbouwen ten dienste van de exporterende ondernemer.

Ondernemers moeten besteffen dat buitenlandse exporteurs veel concurrerender worden dankzij de transparantie en benaderbaarheid van het internet. Ook moet een Nederlandse exporteur internet als ondersteunend exportinstrument een belangrijkere plaats geven in zijn organisatie. Wat daarbij hoort, is beter gebruik maken van de online mogelijkheden om het wereldwijde postennetwerk in te zetten bij het vergroten van export.

Help mee

Naar mijn mening is er in de Nederlandse media te weinig aandacht voor export en internationalisering. Help mee om het thema 'export & internet' versterkt onder de aandacht te brengen. Stuur mijn artikelen door en/of door overname met bronvermelding.

Vanaf 1999 heb ik in de vorm van interviews/content/ideeën bijdragen geleverd aan artikelen in vakbladen, kranten, tijdschriften, op websites, blogs etc.

Graag kom ik met je in contact en/of hoor ik sugeesties voor artikelen. Mijn e-mailadres en artikelen vind je door links op naam te klikken en mijn profiel te bezoeken. 

Auteur

Geert J Nijkamp