Wet Werk en Zekerheid: Transitievergoeding

Hoe zit het met de ontslagvergoeding?
Met de invoering van de wet Werk en Zekerheid is de ontslagvergoeiding sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding. Als je een medewerker ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op zo'n vergoeding. De hoogte hiervan kan per werknemer verschillen.
Meer over Wet Werk en Zekerheid
Klik hier
Lees je in het dossier
Lees verder
Meer over personeel en ontslag?
Klik hier
Download het gratis e-book over Juridische Zaken
Naar MijnMKB

Wanneer moet je een transitievergoeding betalen?

De ontslagvergoeding is per 1 juli 2015 een transitievergoeding als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Werknemers die minimaal twee jaar in dienst waren hebben bij ontslag recht op zo'n vergoeding, als de werkgever besluit deze werknemer te ontslaan. 

De werknemer heeft alleen recht op een transitievergoeding als hij zelf ontslag neemt als de werkgever ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was. 

Wanneer hoef je geen transitievergoeding te betalen?

Je bent als werkgever niet altijd verplicht om een transitievergoeding te betalen. Je hoeft geen transitievergoeding te betalen als:

 • het contract beeindigd wordt met wederzijds goedvinden
 • de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar of ernstig verwijtbaar nalatig was. Tenzij de kantonrechter anders beslist.
 • de ontslagen werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte.
 • de werknemer is ontslagen, omdat hij de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of pas na het bereiken van deze leeftijd. 
 • het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen.
 • in een cao een ‘gelijkwaardige voorziening’ is opgenomen. Een gelijkwaardige voorziening is een vergoeding in geld en/of een voorziening in natura die vergelijkbaar is met de waarde van de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben.
 • de werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract is aangegaan met de werkgever. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd).
 •  

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. Vanaf 1 januari 2018 is een transitievergoeding maximaal € 79.000, tenzij een werknemer meer dan € 79.000 per jaar verdient. In dat geval is de vergoeding gelijk aan het jaarsalaris. De hoogte van de transitievergoeding hangt verder af van het aantal dienstjaren, leeftijd en het bruto salaris.

Aandachtspunten

 • De kantonrechter kan nog een vergoeding bovenop de transitievergoeding toekennen, als je als werkgever ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of nalatig was.
 • Er kan bij cao worden afgeweken van de wettelijke regeling voor de transitievergoeding. In de cao kan een regeling worden opgenomen met voorzieningen in geld of natura (of een combinatie), gericht op de transitie naar werk. De regeling moet wel gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding.
 • Kosten die gemaakt worden om werkloosheid van een werknemer te voorkomen, kunnen van de transitievergoeding worden afgetrokken. Bijvoorbeeld (om)scholing, opleiding of outplacement. De geldt voor kosten na het ontslag, maar ook die al tijdens het dienstverband worden gemaakt.
 • Verdere regels over de transitievergoeding zijn uitgewerkt in de extra regelgeving transitievergoeding.
 • De eerdere ontslagvergoeding bestaat per 1 juli 2015 niet meer, lees ook het artikel 9 vragen over het nieuwe ontslagrecht

 

Ik ben zelf ontslagen

Een transitievergoeding is de minimale ontslagvergoeding. Vaak heb je als werknemer op meer recht dan alleen deze vergoeding. 


Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten