Wet Werk en Zekerheid: Transitievergoeding

Hoe zit het met de ontslagvergoeding?

04 augustus 2020 3 minuten

Met de invoering van de wet Werk en Zekerheid is de ontslagvergoeding sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding. Als je een medewerker ontslaat, heeft hij recht op zo’n vergoeding vanaf de eerste werkdag. De hoogte hiervan kan per werknemer verschillen.

Wanneer moet je een transitievergoeding betalen?

De transitievergoeding is vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid. Als werknemers worden ontslaan of een tijdelijk contract wordt niet verlengd, bestaat er recht op deze financiële tegemoetkoming. Een werknemer die zelf ontslag neemt, heeft geen recht op een transitievergoeding.

Wanneer hoef je geen transitievergoeding te betalen?

Je bent als werkgever niet altijd verplicht om een transitievergoeding te betalen. Je hoeft geen transitievergoeding te betalen als:

 • Het contract beëindigd wordt met wederzijds goedvinden

 • De werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar of ernstig verwijtbaar nalatig was. Tenzij de kantonrechter anders beslist.

 • De ontslagen werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte.

 • De werknemer is ontslagen, omdat hij de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of pas na het bereiken van deze leeftijd is ontslagen.

 • Het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen.

 • In een cao een ‘gelijkwaardige voorziening’ is opgenomen. Een gelijkwaardige voorziening is een vergoeding in geld en/of een voorziening in natura die vergelijkbaar is met de waarde van de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben.

 • De werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract is aangegaan met de werkgever. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd). 

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. In 2021 is een transitievergoeding maximaal € 84.000, tenzij een werknemer meer dan € 84.000 per jaar verdient. In dat geval is de vergoeding gelijk aan het jaarsalaris. De hoogte van de transitievergoeding hangt verder af van het aantal dienstjaren, de leeftijd en het bruto salaris. 

Om de transitievergoeding te berekenen, kijk je naar het maandsalaris en de duur van het dienstverband. Je betaalt ⅓ maandsalaris voor elk volledig dienstjaar. Voor de resterende periode (dus korter dan een heel jaar) betaal je het bruto salaris over deze periode, gedeeld door het bruto maandsalaris. Vermenigvuldig dit bedrag met een derde maandsalaris en deel door twaalf.

Transitievergoeding berekenen? Check onze tool.

Voorbeeld

Stel een medewerker is twee jaar en 5 maanden in dienst en verdient bruto € 3.000 per maand. Voor de eerste twee dienstjaren is de transitievergoeding: 2 x € 3.000 x ⅓  = € 2.000

Voor de overige 5 maanden is de transitievergoeding: (€ 15.000 / € 3.000) x (€ 3.000 x ⅓ / 12) = 5 x 83,33 = € 416,67

Totaal is de bruto transitievergoeding voor deze medewerker dus € 2.000 + € 416,67 = 2.416,67.

Aandachtspunten

 • De kantonrechter kan nog een vergoeding bovenop de transitievergoeding toekennen, als je als werkgever ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of nalatig was.

 • Er kan bij een cao worden afgeweken van de wettelijke regeling voor de transitievergoeding. In de cao kan een regeling worden opgenomen met voorzieningen in geld of natura (of een combinatie), gericht op de transitie naar werk. De regeling moet wel gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding.

 • Kosten die gemaakt worden om werkloosheid van een werknemer te voorkomen, kunnen van de transitievergoeding worden afgetrokken. Bijvoorbeeld (om)scholing, opleiding of outplacement. Dat geldt voor kosten na het ontslag, maar ook voor kosten die al tijdens het dienstverband worden gemaakt. 

 • Verdere regels over de transitievergoeding zijn uitgewerkt in de extra regelgeving transitievergoeding. 

Transitievergoeding en ontslagvergoeding niet hetzelfde

Een transitievergoeding is de minimale ontslagvergoeding. In de situatie waarin het contract met wederzijds goedvinden wordt ontbonden is er sprake van een ontslagvergoeding. Lees meer in ons artikel over ontslagvergoeding berekenen.