Wat telt mee bij de berekening van de transitievergoeding?

Vraag van de week 06 - 2018

05 februari 2018

Een lastige kwestie voor veel ondernemers: onder de Wet Werk en Zekerheid ben je verplicht een werknemer die je na 24 maanden dienstverband of langer wilt ontslaan een vergoeding te betalen. Hoe bereken je die transitievergoeding? Dat leggen we hieronder uit.

De Ondernemerskalender 2019

Toelichting

Sinds 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die na 24 maanden dienstverband (of langer) ontslag krijgt van zijn werkgever recht op een transitievergoeding.

De werknemer heeft recht op deze vergoeding:

  • na het verkrijgen van toestemming van het UWV 

  • of met tussenkomst van de rechter

  • of als het tijdelijk dienstverband niet wordt verlengd.

Dit is vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In deze wet staat hoe je als werkgever de transitievergoeding moet berekenen. De hoofdregel voor de opbouw is als volgt: 1/6 van het maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste tien jaar van de dienstbetrekking en 1/4 van het maandsalaris per half dienstjaar vanaf het tiende jaar dat de werknemer in dienst is. Voor 50-plussers geldt tot 2020 een hogere vergoeding. Er geldt een maximum van € 79.000 of een jaarsalaris als dat hoger is. 

Wat telt mee voor de transitievergoeding?

Transitievergoeding berekenen? Check onze tool.

De vergoeding wordt gebaseerd op het maandloon. Wat behoort wel en wat niet tot het maandloon? De wet noemt de volgende componenten:

  • Basis maandloon

  • Vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering

  • Vaste vergoeding van de laatste 12 maanden

  • Variabel loon in laatste 36 maanden, zoals bonussen en winstdeelname.

Voor de component ’variabel loon’ geldt dat deze enkel mee telt als de werknemer er door zijn prestaties invloed op kan hebben.

Het variabel loon moet niet verward worden met een maandloon dat varieert op basis van bijvoorbeeld een oproepcontract of min-max contract. Bij dergelijke contracten moet worden berekend wat het gemiddelde maandloon is geweest op basis van het gemiddelde aantal uren dat gewerkt is in de afgelopen 12 maanden.

Er komen aanpassingen

De regelgeving van de transitievergoeding kent specifieke uitzonderingen en is nog steeds niet uitgekristalliseerd. Bepaalde ongewenste maatschappelijke effecten die bij de introductie van de WWZ nog niet te overzien waren, zullen waarschijnlijk leiden tot aanpassingen.

Ontslagzaak? Zorg voor een begeleider!

De transitievergoeding is onderdeel van het ontslagrecht. Zorg bij ontslagzaken altijd tijdig voor een goede begeleiding. Door bijvoorbeeld een arbeidsjurist in te schakelen. 

Tips:

  • Een kleine werkgever mag soms – onder voorwaarden – een lagere transitievergoeding berekenen.

  • Kun je als werkgever de transitievergoeding niet in één keer betalen, dan mag dat gespreid over maximaal zes maanden.

  • Heb je als werkgever kosten gemaakt voor bijvoorbeeld scholing of outplacement, dan kunnen die onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met een van de bedrijfsadviseurs van MKB Servicedesk door te bellen naar 088 65200 of te mailen naar advies@mbkservicedesk.nl.