Een nieuwe werknemer wil zijn pensioen meenemen, wat nu?

De kostbare gevolgen voor jouw bedrijf

06 september 2018

Een werknemer die verandert van werkgever, heeft het recht om zijn opgebouwde pensioenaanspraken mee te nemen naar de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever.

E-book Eerste hulp bij Groeien

Voor jou als nieuwe werkgever kan deze waardeoverdracht behoorlijke financiële consequenties hebben. 

Wat betekent de waardeoverdracht voor jou?

De waardeoverdracht kan je veel geld kosten. Met name als de nieuwe werknemer overstapt van een pensioenfonds en jij een pensioenregeling hebt bij een verzekeraar. Met ingang van 1 januari 2008 dient de overdrachtswaarde berekend te worden op basis van de marktrente. Deze bedraagt 4,926 procent in 2008. Een pensioenfonds is verplicht om de pensioenaanspraken uit te rekenen tegen deze marktrente. Veel verzekeraars hanteren echter een rekenrente van 3 procent. Het verschil moet je als nieuwe werkgever aanvullen.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel dat je een werknemer in dienst neemt van dertig jaar. De werknemer heeft aan jaarlijkse ouderdomspensioen van 10.000 euro bij een pensioenfonds opgebouwd. De bijbehorende overdrachtswaarde wordt berekend tegen 4,926% en bedraagt ongeveer 60.000 euro. Nadat je pensioenverzekeraar deze overdrachtswaarde heeft ontvangen zal deze een nieuwe berekening maken en daarbij uitgaan van een rekenrente van 3 procent. Uit deze berekening volgt dat voor dezelfde pensioentoezegging (10.000 euro per jaar) de verzekeraar een bedrag van ongeveer 100.000 euro moet reserveren. Er ontstaat dus een tekort van 40.000 euro. Dit tekort moet door jou als nieuwe werkgever aangevuld worden.

Je wordt dus als werkgever geconfronteerd met een forse bijbetaling. De omgekeerde situatie kan echter ook het geval zijn. Ben je de oude werkgever en neemt je ex-werknemer zijn pensioenaanspraken mee, dan krijgt je de teveel gereserveerde voorziening terug.

Waarom kiest een werknemer voor waardeoverdracht?Als een werknemer van baan verandert, stopt zijn pensioenopbouw bij zijn oude werkgever. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een onderzoek laten uitvoeren en hieruit blijkt dat werknemers die kiezen voor waardeoverdracht dit vaak doen om de volgende redenen:

• Overzicht en eenvoud. Door alle pensioenaanspraken bij één pensioenfonds- of verzekeraar onder te brengen heeft een werknemer een duidelijker beeld van zijn opgebouwde rechten en de hoogte van het pensioen dan wanneer dit verdeeld is bij verschillende pensioenfondsen.

• Angst voor pensioenbreuk. Deze angst is niet altijd reëel. Waardeoverdracht hoeft niet altijd gunstig te zijn. De meeste pensioenregelingen zijn de laatste jaren sterk vereenvoudigd. Daarbij maakt het groot verschil of de nieuwe regeling uitgaat van bijvoorbeeld eind- of middelloon.

De nieuwe werknemer moet binnen zes maanden na deelneming aan jouw pensioenregeling aangeven of hij gebruik wil maken van de mogelijkheid tot waardeoverdracht. Jij als werkgever moet hier aan meewerken en jouw pensioenuitvoerder hierover informeren. Met de hele procedure is de werknemer al gauw een jaar kwijt.

Conclusie

Voordat je een arbeidscontract aanbiedt is het wellicht verstandig om met de nieuwe werknemer afspraken te maken over een mogelijke waardeoverdracht en de financiële consequenties in kaart te brengen. Laat je bij waardeoverdracht altijd bijstaan door een adviseur.

Redactie MKB Servicedesk Bron: DBa Advies