Langdurig zieke medewerker

Ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid

09 maart 2017

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is het soms niet meer nodig een ontslagvergunning aan te vragen. Resultaat: minder administratieve lasten.

Tips voor gezond en vitaal personeel

Als een werknemer twee jaar ziek is, niet heeft kunnen werken en het er ook niet naar uitziet dat hij snel weer aan de slag kan, mag de werkgever hem van de loonlijst schrappen. Hier zitten echter wel wat voorwaarden aan.

Poortwachter

Belangrijk hierbij is de Wet verbetering poortwachter. Immers, bij de beoordeling van de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) ondermeer na of werknemer en werkgever zich voldoende hebben ingespannen voor reïntegratie. Dit heet de poortwachtertoets. Daarbij wordt ook gekeken of de werkgever beschikt over passende arbeid voor zijn werknemer en dat ook aan desbetreffende heeft aangeboden. Als blijkt dat aan deze voorwaarde is voldaan, de UWV constateert dat dan, hoeft de werkgever na twee jaar geen loon meer door te betalen, ondanks de ziekte van de werknemer. Ook het opzegverbod bij ziekte is dan niet langer van toepassing. Uit de poortwachtertoets moet dan het volgende blijken:

  • De werknemer is volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden;

  • De werkgever en werknemer hebben voldoende reïntegratie-inspanningen verricht, maar zonder resultaat;

  • Reïntegratie van de werknemer in aangepaste of passende arbeid in het bedrijf binnen afzienbare termijn is niet mogelijk (ook niet via scholing).  

Als hieraan voldaan wordt, kan de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden beëindigd worden. Let op, met wederzijds goedvinden, dus beide partijen moeten erachter staan. Is dit het geval, dan sluiten werkgever en werknemer een overeenkomst. Een ontslagvergunning en ontslagprocedure is dan niet nodig. Echter, als de werknemer niet instemt met ontslag langs deze weg dan is alsnog een procedure bij het UWV (of kantonrechter) noodzakelijk.

Voor de werknemer

Als een werknemer na ontslag met wederzijds goedvinden een WW-uitkering aanvraagt, moet het UWV beoordelen of sprake is van verwijtbare werkloosheid. Het UWV zal die beoordeling achterwege laten als aan de bovenstaande onder 1, 2 en 3 genoemde voorwaarden is voldaan. De werknemer wordt dan niet verwijtbaar werkloos geacht. Als uit de poortwachtertoets blijkt dat de werknemer onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht, zal er wel sprake kunnen zijn van verwijtbare werkloosheid. In dat geval zal een sanctie op de WW-uitkering worden toegepast.