Welke re-integratieverplichtingen heb ik als werkgever?

Langdurig ziekteverzuim voorkomen

Welke re-integratieverplichtingen heb ik als werkgever

De wettelijke regels rond re-integratie moeten voorkomen dat je zieke werknemer lange tijd thuis zit en uiteindelijk in de WIA of WGA belandt. Maar wanneer moet je als werkgever wat doen?

Hoe langer iemand ziek thuis zit, hoe groter de kans dat hij of zij uiteindelijk in de situatie terechtkomt dat er een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet worden aangevraagd. Wanneer de werknemer en de werkgever snel na de ziekmelding met elkaar contact hebben over de aard van de ziekte en de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan, werkt dat bijna per definitie positief. Daarom zijn de regels rond re-integratie vooral gericht op de samenwerking tussen werkgever en de zieke werknemer, die samen verantwoordelijk zijn voor een snelle terugkeer naar het werk.

Probleemanalyse

Je moet je werknemer binnen een week ziek melden bij de arbodienst of de bedrijfsarts. Wanneer je werknemer zes weken ziek is, geeft de arbodienst haar oordeel over het ziektegeval en een advies over het bevorderen van het herstel en werkhervatting van de werknemer. Dit advies krijgen jij en je werknemer. Vervolgens maak je samen met je werknemer in de achtste week een plan van aanpak.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak is gericht op een structurele hervatting van de werkzaamheden. In het plan wordt beschreven op welke wijze dit wordt ingevuld en binnen welk tijdsbestek. Bij hervatting van de werkzaamheden kan het gaan om een zelfde functie, een andere functie of een functie buiten het bedrijf voor de werknemer.

Na 42 weken

Voor een optimale oplossing moet je regelmatig contact houden met de zieke werknemer. Na 42 weken meldt de werkgever het verzuim aan Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV). Na een jaar ziekte is er een verplicht evaluatiemoment tussen werkgever en werknemer.

Na 88 weken

Nadat de werknemer 88 weken ziek is, dient de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen bij UWV. Dit moet uiterlijk in de 93e ziekteweek. Bij deze aanvraag hoort een re-integratieverslag. Dit verslag bestaat uit drie delen:

  • Het eerste deel komt van de hand van de chef/werkgever. Hierin wordt in overleg beschreven welke activiteiten zijn ondernomen om snelle terugkeer naar het werk mogelijk te maken.

  • Het tweede deel wordt gemaakt door de bedrijfsarts en gaat in op de medische aspecten.

  • Het derde deel bestaat uit de eigen kijk van de werknemer op de re-integratieactiviteiten.

Uitzonderingssituaties

Het plan van aanpak is niet nodig als vrijwel meteen duidelijk is dat voor de terugkeer naar werk niets kan worden gedaan.

Wanneer het gaat om een tijdelijk contract dat afloopt in de ziekteperiode, dan stellen werknemer en werkgever bij einde dienstverband samen een re-integratieverslag op. UWV beoordeelt dan of werkgever en werknemer genoeg hebben gedaan om een uitkering te voorkomen. Is dat niet het geval, dan kan UWV een sanctie opleggen: ziekengeld verhalen op de werkgever of een lagere uitkering voor de werknemer. Ook bekijkt UWV of de werknemer recht heeft op een ziektewetuitkering.

Kosten

Bij langdurige ziekte moet je als werkgever minimaal twee jaar (104 weken) zeventig procent van het loon doorbetalen. Het kan zijn, als je daar afspraken met je werknemer over hebt gemaakt of als dat in de cao staat, dat je de eerste of de eerste twee dagen van ziekte geen loon hoeft te betalen. Daarbij gaat het om de zogenaamde wachtdagen. Daarnaast verplichten veel cao's de werkgever om het ziekengeld geheel of gedeeltelijk aan te vullen tot het volledige salaris. In het eerste ziektejaar is de werkgever verplicht minimaal het minimumloon te betalen, dit geldt niet voor het tweede ziektejaar. Belandt de werknemer in het tweede ziektejaar met zeventig procent van het loon onder het sociaal minimum, dan kan de werknemer bij het UWV een aanvulling vragen vanuit de Toeslagenwet. Tegen het risico dat je bij ziekte het loon moet doorbetalen, kun je je verzekeren met een verzuimverzekering. Afhankelijk van het eigen risico dat je wilt of kunt nemen, sluit je de verzekering af.

Wachtdagen

Met de werknemer kun je één of meer wachtdagen afspreken, waarbij hij dan op die dag(en) geen loon krijgt als hij ziek is. Die afspraak zet je uiteraard of papier, tenzij de mogelijkheid is opgenomen in de cao. Als de werknemer snel herstelt maar zich binnen vier weken opnieuw ziek meldt, dan mag je niet opnieuw wachtdagen toepassen. Zitten er meer dan vier weken tussen de ziekmeldingen, dan mag je bij een nieuw ziektegeval opnieuw één of twee wachtdagen toepassen.

Inschakelen re-integratiebedrijf

De werkgever kan voor de werknemer een re-integratiebedrijf inschakelen. De kosten voor de re-integratie zijn volledig voor rekening voor de werkgever. Dat geldt ook voor therapieën en cursussen. Voor werkplekaanpassingen kan de werkgever een vergoeding krijgen van het UWV.

Plan van aanpak

Dreigt er langdurig verzuim, dan moet je binnen zes weken aan de bedrijfsarts of arbodienst een oordeel vragen over de ziekte van je werknemer. De bedrijfsarts of arbodienst maakt vervolgens een probleemanalyse en geeft een advies over de stappen die je werknemer voor herstel, werkhervatting en re-integratie kan ondernemen. Als volgens de bedrijfsarts of arbodienst sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, moet je als werkgever de re-integratieactiviteiten vastleggen in een plan van aanpak. Checklisten voor het plan van aanpak, de verplichtingen van een werknemer, het re-integratieadvies en een probleemanalyse kun je via deze link downloaden.

Wat vind je van dit artikel?