Alles over de WGA-premie

Hoe wordt de WGA-premie vastgesteld, en kan deze omlaag?

Alles over de WGA-premie

Raakt je werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt na 2 jaar ziekte? Dan valt dit onder jouw verantwoordelijkheid. Je kunt je bij het UWV of een particuliere verzekeraar verzekeren voor de kosten, die vallen onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). In dit artikel alles over de WGA, de WGA-premie en wat je kunt doen als je het niet eens bent met de vastgestelde premie.

Wat is WGA?

Als werkgever moet je twee jaar het loon van je medewerker doorbetalen bij ziekte. Is je werknemer na 24 maanden nog steeds ziek? Dan stopt weliswaar de loondoorbetalingsverplichting, maar niet de re-integratieverplichting die je hebt.

Je werknemer heeft na 2 jaar recht op een WIA-uitkering. Dit kan een WGA-uitkering of IVA-uitkering zijn. Deze moet je werknemer zelf aanvragen, uiterlijk in de 93e ziekteweek (1 jaar en 9 maanden). Je helpt je werknemer door kopieën van alle re-integratiedocumenten te geven.

WGA-uitkering

Een werknemer heeft recht op een WGA-uitkering als diegene na 2 jaar ziekte meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt is. Er moet een redelijke kans op herstel zijn: de werknemer is dus tijdelijk arbeidsongeschikt.

IVA-uitkering

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is onderdeel van de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De andere uitkering binnen de WIA is de IVA-uitkering, dat staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Die ontvangt je werknemer bij meer dan 80% arbeidsongeschiktheid met weinig of geen kans op herstel.

Kan ik me hier tegen verzekeren?

Ja, dat kan. Met de WGA heb je twee opties:

  1. Je verzekert je via het UWV (standaard).

  2. Je wordt eigenrisicodrager en sluit zelf een particuliere verzekering af.

Als eigenrisicodrager moet je een garantieverklaring van een bank of verzekeraar hebben. Je werknemers moeten namelijk verplicht verzekerd zijn voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Je bent maximaal twaalf jaar zelf verantwoordelijk voor de kosten van ziekte en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van je werknemer. Je betaalt in die periode minder premie voor de werknemersverzekeringen. Raakt je werknemer arbeidsongeschikt? Dan betaalt niet het UWV, maar jij de WIA-uitkering.

WGA-premie betekenis

Je betaalt WGA-premie voor je vaste werknemers en voor je flexibele personeel (zoals werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten en stagiairs).

In 2023 is de gemiddelde premie voor de WGA 0,87% van je loonsom. Je loonsom bestaat uit alle bruto betalingen aan je personeel bij elkaar opgeteld. Als de medewerker na afloop van het tijdelijke dienstverband nog steeds ziek is, ontvangt deze een Ziektewetuitkering. Daarom betaal je in 2023 ook gemiddeld 0,66% van je loonsom voor de Ziektewet voor je flexibele personeel.

Moet ik dat allemaal zelf betalen?

De kosten zijn niet allemaal voor eigen rekening. Je mag maximaal de helft van de WGA-premie inhouden op het loon van je werknemer. De inhouding van de WGA-premie is een netto-inhouding op het SV-loon van je medewerker. Of je werknemers laat meebetalen, beslis je zelf.

WGA-premie inhouden bij werknemer & WGA-premie op loonstrook

Je geeft het aan op de loonstrook als WGA-inhouding. In bepaalde cao’s geldt een verbod op eigen WGA-bijdrage werknemers.

Wat is de WGA-hiaat premie?

Het WGA-hiaat is het inkomensgat dat kan ontstaan bij langdurige arbeidsongeschiktheid van je werknemer. Je kunt medewerkers financieel beschermen door een WGA-hiaatverzekering voor ze af te sluiten. Zo’n verzekering dekt het inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voor een WGA-hiaatverzekering betaal je WGA-hiaat premie. Deze wordt berekend op basis van een percentage van het verzekerde bedrag of loon. Ook hierbij geldt weer dat de exacte premie afhangt van je loonsom en het aantal werknemers. Een andere belangrijke factor is het soort dekking. Zo bieden de meeste verzekeraars verschillende pakketten aan, zoals basis of uitgebreid.

Daarmee ben je verzekerd tegen de loondoorbetalingsverplichting tijdens de eerste 2 jaar ziekteverzuim van een werknemer. Naast een WGA-hiaatverzekering overwegen veel werkgevers een verzuimverzekering, die kun je bijvoorbeeld afsluiten via een verzekeringsadviseur, zoals Aon. Deze adviseur heeft ook een slimme verzuimscan ontwikkeld waarmee je binnen 2 minuten een indicatie krijgt wat in jouw situatie past.

WGA-premie berekenen in 2023: welke cijfers zijn van belang?

UWV baseert de WGA-premie die je moet betalen elk jaar op verschillende factoren. Begin september wordt de methode voor het aankomende jaar door UWV bekendgemaakt.

In 2023 gelden de volgende formules:

  • Voor kleinere werkgevers (loonsom is gelijk aan of minder dan 25x keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer, berekend over alle werknemers in Nederland.

  • Voor middelgrote bedrijven (loonsom ligt hoger dan 25x en lager dan 100x het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer, berekend over alle werknemers in Nederland.

  • Grote bedrijven (loonsom is groter dan 100x het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer, berekend over alle werknemers in Nederland.

In 2023 is het gemiddelde premieplichtige loon per werkgever € 36.200. Als starter (minder dan twee jaar actief) val je altijd onder de kleinere bedrijven. Als eigenrisicodrager betaal je geen gedifferentieerde premies.

Individuele WGA-premie berekenen: hoe werkt dat?

De Belastingdienst berekent de individuele premie die je betaalt onder meer aan de hand van het arbeidsongeschiktheidsrisico van je onderneming. De individuele premie bestaat uit een algemeen geldend gemiddeld percentage plus een opslag of korting afhankelijk van het individuele werkgeversrisicopercentage.

Individuele premie = Gemiddelde percentage + Individuele opslag

Er wordt gekeken naar gegevens van twee jaar terug. Daarbij wordt gekeken naar het aantal uitkeringen dat in dat jaar aan jouw (ex-) werknemers werd verstrekt. Dit wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde, en zo krijg jij korting of opslag over je premies.

Er zijn wel minima en maxima aan de premies. Dit zijn in 2023:

voor het premiedeel WGA: een minimumpercentage van 0,21% en een maximumpercentage van 3,48 procent

voor het premiedeel ZW: een minimumpercentage van 0,16% en een maximumpercentage van 2,64% procent

Premie WGA Whk: wat is het verschil?

Dan bestaat er ook nog de Whk-premie. De Whk (Werkhervattingskas) is een optelsom van:

  • Gedifferentieerde premie WGA

  • Gedifferentieerde premie ZW

Ontving twee jaar geleden geen van je (voormalige) werknemers een uitkering? Dan betaal jij de minimale gedifferentieerde premies. UWV heeft een handige rekentool waarmee je jouw premie kunt berekenen.

Is de WGA-premie aftrekbaar inkomstenbelasting?

De WGA-premie is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van een werknemer; deze wordt vanuit het netto loon betaald.

Premie die je betaalt voor een WGA-hiaatverzekering is wél aftrekbaar.

Ik vind dat mijn premies te hoog zijn. Wat nu?

De Belastingdienst laat jou elk jaar weten wat je premie is en waarom. Ben je het niet eens met de vaststelling van je premies, bijvoorbeeld omdat (ex-) medewerkers onterecht op instroomlijsten voorkomen? Je kunt hier bezwaar tegen aantekenen. Mogelijk kunnen je premies omlaag. Het loont de moeite om hier kritisch naar te kijken, of een gespecialiseerd bureau te vragen je hierbij te helpen. In het verleden zijn behoorlijk vaak fouten gemaakt met de vaststelling van de premie.

Wat als een derde persoon direct aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van je medewerker?

Is een derde aansprakelijk voor de ziekte die tot arbeidsongeschiktheid heeft geleid? Is je voormalige werknemer bijvoorbeeld slachtoffer van een medische misser? Dan kun je sowieso het loon dat je moet doorbetalen aan je zieke werknemer op deze persoon of partij verhalen. Geef het ook aan bij de Belastingdienst (met bewijsstukken), want de ziekte en arbeidsongeschiktheid van je werknemer kan dan buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de WGA-premie.

Hoe werkt overstappen van UWV naar een particuliere verzekeraar?

Als je van het UWV overstapt naar een particuliere verzekeraar betaal je geen gedifferentieerde WGA-premie meer. Je kunt het eigenrisicodragerschap voor de WGA jaarlijks op 1 januari of op 1 juli laten ingaan. Je aanvraag daarvoor moet ten minste dertien weken vóór de beoogde ingangsdatum – dus vóór 2 oktober of vóór 1 april – bij de Belastingdienst binnen zijn. Bovendien moet je een garantieverklaring overleggen. Deze is wettelijk verplicht. Tot slot ben je in de 3 jaren voorafgaand aan de aanvraag niet al eerder eigenrisicodrager voor de WGA geweest.

Voordelen eigenriscodragers

Een werkgever die eigenrisicodrager wordt, is niet langer afhankelijk van de inspanningen die het UWV verricht.

Als eigenrisicodrager neem je de regie van de verzuimbegeleiding en re-integratie geheel in eigen hand. Het blijkt dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn, mede dankzij de ondersteuning die verzekeraars bieden, vaak betere resultaten bij re-integratie behalen. De totale lasten zijn daardoor vaak lager. Ze lopen bovendien niet het risico van een plotselinge premieverhoging als er toch een medewerker in de WGA komt.

WGA-eigenrisicodragersverzekering afsluiten

Moet je dan alle kosten zelf ophoesten als je eigenrisicodrager bent? Nee, zeker niet. Je kunt namelijk een De WGA-eigenrisicodragersverzekering afsluiten. De premievaststelling bij verzekeraars is namelijk veel minder fors dan bij het UWV. Eigenrisicodragen is daarom zeker het overwegen waard.

Maar laat je goed voorlichten en houd rekening met het inlooprisico!

Wat is het inlooprisico?

Met het inlooprisico van het UWV wordt bedoeld dat ook de bestaande WGA-uitkeringen van werknemers voor rekening van de eigenrisicodrager komen. Dit gaat in, vanaf het moment dat men eigenrisicodrager is. Dit geldt ook voor de eventuele toekomstige WGA-uitkeringen aan medewerkers. Hiermee worden medewerkers bedoeld, die bij de start van het eigenrisicodrager ziek zijn en misschien wel de WGA instromen. Met het inlooprisico van de verzekeraar wordt bedoeld dat alle werknemers die na ingang van de inlooprisicoperiode ziek worden, na 2 jaar in aanmerking komen voor een WGA-uitkering.

Verantwoordelijk voor uitbetaling WGA-uitkering

Je bent bovendien verantwoordelijk voor de uitbetaling van de WGA-uitkering aan je zieke werknemer:

  • Voor werknemers die vóór 1 januari 2007 in de WGA zijn gekomen draag je maximaal vier jaar het risico van uitbetaling van de WGA-uitkering.

  • Voor werknemers die op of na 1 januari 2007 in de WGA zijn gekomen draag je maximaal tien jaar het risico van uitbetaling van de WGA-uitkering.

Verzuim goed in kaart brengen

Uiteraard is het van belang dat je - op het moment dat je besluit eigenrisicodrager te worden -het huidige verzuim/aantal ziektegevallen binnen je bedrijf goed in kaart hebt gebracht. Daarnaast moet je weten of het risico voor jou als werkgever te dragen is. Tenslotte, en niet onbelangrijk, vormt het pakket en/of budget aan re-integratie inspanningen/-diensten (die je als eigen risicodrager herverzekert bij een commerciële verzekeraar) een belangrijk instrument voor de beheersing van de instroomrisico's.

Als eigenrisicodrager voor de WGA ben je zelf verantwoordelijk voor de uitkering van de WGA als je werknemer deels arbeidsongeschikt raakt, maar hoef je minder WGA-premie te betalen. Als je bij het UWV verzekerd bent (en dus geen eigenrisicodrager bent), kun je de helft van deze kosten verhalen op je werknemer. Dit moet je vooraf laten weten en op de loonstrook noteren.

Als eigenrisicodrager kun je ook 50% van je WGA-lasten verhalen op het nettoloon van de werknemers. Maar dit geldt alleen als je voor het dekken van het WGA-risico een verzekering hebt afgesloten bij een private verzekeraar.

De premie voor de Ziektewet-flex kun je niet verhalen op je werknemer.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.