Langdurig verzuim; wat moet ik regelen?

Probleemanalyse en plan van aanpak

03 mei 2013

Als je werknemer kort ziek is (minder dan vier weken), dan hoef je eigenlijk niet eens zoveel te regelen als werkgever. Je hoeft niks te melden bij het UWV en hoeft geen re-integratieverslag aan te leggen. Een ander verhaal wordt het als je werknemer langer dan zes weken ziek is of dreigt te zijn: langdurig verzuim.

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Bij langdurig verzuim zijn jij en je werknemer verplicht om te werken aan re-integratie. Dat begint bij een probleemanalyse en een plan van aanpak.

Probleemanalyse

Als je werknemer een langere tijd ziek is, moet je binnen zes weken een probleemanalyse laten opstellen door je bedrijfsarts of arbodienst. Dit is verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

In deze probleemanalyse staan nauwkeurig de klachten en de oorzaak van het verzuim beschreven. Ook bevat de analyse een onafhankelijk advies over de vraag of je werknemer zijn werk in de toekomst nog zal kunnen doen en - zo ja - over de manier waarop je werknemer het beste kan re-integreren. Jij moet dit advies delen met je zieke personeelslid.

Plan van aanpak

Op basis van de probleemanalyse ga je vervolgens met je werknemer in gesprek over re-integratie, dat leidt tot een plan van aanpak. Dit moet binnen acht weken op tafel liggen, klaar om uitgevoerd te worden. Het doel van dit plan van aanpak is terugkeer van je werknemer op de werkvloer. Maak daarom afspraken over opleiding, aangepast werk, begeleiding en/of aanpassing van de werkplek. Bespreek ook het aantal contactmomenten: kies bijvoorbeeld voor een vaste dag en tijdstip in de week waarop je je werknemer belt om te vragen hoe het gaat.

Casemanager

Om te zorgen dat jullie allebei de gemaakte afspraken nakomen, kun je een casemanager aanwijzen. Dat kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar ook een leidinggevende binnen je bedrijf of een andere medewerker. Het is de bedoeling dat zowel jij als je werknemer bij de casemanager terecht kan als iets niet volgens afspraak verloopt.

WIA

Is het zo slecht met je werknemer gesteld dat het voor hem of haar niet meer mogelijk is om terug te keren op de werkvloer? Als hij na twee jaar ziekte meer dan 35 procent arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit twee regelingen: WGA en IVA. De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor werknemers die nog gedeeltelijk kunnen werken, de IVA (inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten) is voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken.

WIA aanvragen

Jij als werkgever hoeft deze WIA niet aan te vragen, die taak ligt bij je zieke medewerker. Wat in deze situatie wél belangrijk is voor jou als werkgever, is dat het UWV bij de behandeling van de WIA-aanvraag altijd kijkt of jij en je werknemer genoeg hebben gedaan aan re-integratie.

Meer weten over jouw verplichtingen tijdens de ziekte van je werknemer en over re-integratie? Download gratis het whitepaper Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Auteur

Lenneke Arts