Aansprakelijkheid voor ondernemers

Wanneer ben je als ondernemer aansprakelijk?

Als ondernemer kun je op verschillende gebieden aansprakelijk gehouden worden. Hoe werkt aansprakelijkheid in de praktijk? Van aansprakelijkheid voor personeel tot aan aansprakelijkheid voor gebouwen.

Er zijn twee soorten van aansprakelijkheid. Een heet risicoaansprakelijkheid, de ander schuldaansprakelijkheid.

Schuldaansprakelijkheid

Als er wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden, is er sprake van schuldaansprakelijkheid:

  • Er is sprake van onrechtmatig handelen. Dat wil zeggen dat er wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht ten opzichte van personen en goederen van anderen.

  • Je hebt schuld aan het plaatsvinden van dat onrechtmatig handelen.

  • Er is schade die het gevolg is van jouw onrechtmatig handelen.

Risicoaansprakelijkheid

Behalve voor schade die je zelf veroorzaakt, kan je op grond van de wet ook aansprakelijk worden gehouden voor schade die door andere oorzaak is ontstaan.

De volgende oorzaken worden hierbij onderscheiden: 

  • Aansprakelijkheid voor personeel.

  • Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten.

  • Aansprakelijkheid voor gebouwen.

  • Als producent voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in jouw producten.

  • Aansprakelijkheid voor milieuschade.

  • Als werkgever voor schade die jouw werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden.

Hieronder zullen we deze aansprakelijkheid op enkele punten verder toelichten

Voor personeel

Als één van je personeelsleden een onrechtmatige daad pleegt tijdens werk, ben je als werkgever aansprakelijk. Wat een onrechtmatige daad is, staat hierboven beschreven. Je bent dan weliswaar niet persoonlijk schuldig aan het voorval maar wel moet je eventuele schade vergoeden. Dit geldt ook voor schade die is veroorzaakt die eigendom zijn van je bedrijf.

Zelfs wanneer de werknemer schuld heeft aan de schade, bijvoorbeeld wanneer hij geen voorrang heeft verleent en daardoor zijn bedrijfsauto in de prak rijdt, ben je als werkgever verantwoordelijk. Uitzondering op deze regels is wanneer de werknemer met opzet of roekeloosheid de schade heeft veroorzaakt.

Voor niet-ondergeschikten

Als jij als opdrachtnemer iemand anders inhuurt en deze derde partij een ‘onrechtmatige daad’ doet, ben je ook aansprakelijk. Wanneer bijvoorbeeld een onderaannemer bij de uitvoering van een werk schade toebrengt aan een derde, is (ook) de hoofdaannemer aansprakelijk.

Voor gebouwen

Als ondernemer bent u aansprakelijk voor de schade die jouw gebouwen kunnen toebrengen aan anderen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer iemand schade ondervindt door achterstallig onderhoud of een bouwkundig gebrek van het gebouw. Dit is bijvoorbeeld als een loszittende dakpan naar beneden valt en schade aanricht.

Voor producten

Lees hierover meer op de website van de Kamer van Koophandel.

Voor milieu

Milieuschade omvat schade door verontreiniging van bodem, lucht of water, hinder (bijv. geluid, stank, visuele hinder) en ecologische schade. De overheid kan de vervuiler hiervoor aansprakelijk stellen.

Opgelopen schade personeel

Een werkgever moet zorgen dat zijn of haar personeel veilig kan werken. Hiervoor moet je maatregelen treffen, bijvoorbeeld veilige machines en eventuele beschermingsmiddelen. Komt de werkgever zijn verplichtingen niet of niet naar behoren na, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Wat vind je van dit artikel?