Wat is adoptieverlof?

Welke verplichtingen heb je als werkgever?

07 augustus 2012 2 minuten

Na adoptie hebben zowel het kind als de ouders tijd nodig om aan elkaar en aan de nieuwe situatie te wennen. In dit artikel lees je welke verplichtingen je als werkgever hebt als een medewerker adoptieverlof aanvraagt.

Wie heeft recht op adoptieverlof?

Alle werknemers die overgaan tot de adoptie van een kind hebben recht op adoptieverlof. Dit verlof geldt voor beide ouders. Ook pleegouders kunnen in aanmerking komen voor adoptieverlof. De voorwaarde hierbij is dat de pleegouders op hetzelfde adres wonen als het kind dat zij verzorgen. Ook moet er een contract zijn, waaruit blijkt dat de pleegouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind.

Als het kind al langer dan zestien weken voor de officiele adoptie in het gezin is gekomen dan geldt er geen adoptieverlof. De eerste periode van binding is namelijk dan al verstreken. Als er meerdere kinderen tegelijk worden geadopteerd is er voor de werknemer maar een keer recht op adoptieverlof. Als werkgever mag je een adoptieverlof nooit weigeren.

Waaraan moet de aanvraag voor adoptieverlof voldoen?

Als een werknemer met adoptieverlof wil, moet hij of zij dit in principe minstens drie weken van tevoren bij je aangeven en aanvragen. Tussen de aanvraag en het ingaan van het verlof mag minder dan drie weken zitten, maar alleen als de werknemer kan aantonen dat hij of zij niet eerder op de hoogte was van de exacte adoptiedatum.

Bij de aanvraag moet de werknemer officiele adoptiepapieren toevoegen die aantonen dat hij of zij daadwerkelijk een kind gaat en mag adopteren. Voorbeelden van deze officiele papieren zijn een verklaring van de bemiddelingsorganisatie, een uittreksel van het bevolkingsregister of een verklaring van de Vreemdelingenpolitie.

Hoe lang duurt een adoptieverlof?

Het adoptieverlof duurt maximaal vier weken. Je werknemer mag dit verlof alleen aaneengesloten opnemen, dus maximaal vier weken achter elkaar. Het verlof mag alleen plaatsvinden vanaf twee weken voor de officiele adoptie tot zestien weken erna.

Moet ik het salaris doorbetalen tijdens het adoptieverlof?

Tijdens het adoptieverlof van een werknemer hoef je geen salaris door te betalen. De werknemer kan namelijk een uitkering krijgen van ongeveer 100 procent van het salaris. Deze uitkering moeten werkgever en werknemer samen aanvragen bij het UWV, uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van het verlof. De werknemer heeft ook recht op een uitkering als het arbeidscontract op dat moment afloopt. Voorwaarde is wel dat hij of zij een kind adopteert binnen tien weken na de beeindiging van het contract.

Hoe zit het met vakantiedagen?

De opbouw van vakantiedagen gaat tijdens het adoptieverlof gewoon door. De werknemer bouwt dus vakantiedagen op tijdens zijn of haar afwezigheid.