Voorkom schade met goede algemene voorwaarden

Welke afspraken kun je maken met je zakelijke klanten?

11 april 2018

In je algemene voorwaarden kun je belangrijke betalingsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden vastleggen. Ook kun je je aansprakelijkheid verkleinen. Wat mag wel, wat mag niet? Richtlijnen en tips voor goede algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden mogen niet ‘onredelijk bezwarend’ zijn

In beginsel ben je vrij om in de algemene voorwaarden op te nemen wat je wilt, maar ter bescherming van de wederpartij, mogen de voorwaarden nooit ‘onredelijk bezwarend’ zijn. Wat onredelijk bezwarend is, verschilt per geval.

Het Burgerlijk Wetboek bevat een opsomming van soorten bepalingen die altijd onredelijk zijn (de zwarte lijst) en van soorten bepalingen die meestal (vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn (de grijze lijst).

De opsommingen gelden niet alleen voor natuurlijk personen, maar op basis van zogenoemde reflexwerking ook voor kleine ondernemers.

De bepalingen op die lijsten zijn wel zo onredelijk dat je ze zelf ook kunt bedenken. Je mag bijvoorbeeld niet via je voorwaarden voorkomen dat jouw opdrachtgever, bij jou, nakoming van jouw deel van de overeenkomst mag eisen.

Enkele onderwerpen die je kunt regelen

Het hangt af van de aard van je bedrijf en van je opdrachtgevers wat je zoal zou kunnen of zou moeten regelen. Er is in de wet al veel voor je geregeld, dus je hoeft niet alles nog eens over te doen in je voorwaarden. Je hoeft dan ook geen eindeloze lijst met voorwaarden te gaan maken. Denk bijvoorbeeld wel aan de volgende zaken:

  • Aansprakelijkheid

Als je niets regelt, ben je aansprakelijk voor alle schade die je opdrachtgever lijdt als jij de overeenkomst niet of niet deugdelijk nakomt. Wil je dat niet, dan kun je je aansprakelijkheid beperken in de voorwaarden. Je kunt trouwens ook een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om schade door aansprakelijkheid te dekken. Overleg met je assurantieadviseur als je je aansprakelijkheid wilt gaan beperken.

Stel er wordt een claim tegen je ingediend. Ook je aansprakelijkheidsverzekeraar mag dan een beroep doen op de beperking van de aansprakelijkheid die jij met je opdrachtgever bent overeengekomen. Misschien wil je dat in dat geval niet. Bijvoorbeeld als het om een hele belangrijke opdrachtgever gaat. Neem dan in je polis een bepaling op dat jij het je verzekeraar mag verbieden om een eventuele beperking van aansprakelijkheid in te roepen.

  • Betalingstermijnen

Je kunt ook opnemen dat je een betalingstermijn hanteert en dat bij het verstrijken daarvan de opdrachtgever automatisch in verzuim is en wettelijke rente moet gaan betalen.

Lees het artikel over het opstellen van goede betalingsvoorwaarden.

  • Andere onderwerpen

Van de aard van je bedrijf hangt af wat je eventueel nog verder kunt regelen. Lever je bijvoorbeeld grondstoffen voor een kostbaar eindproduct? Neem dan op dat de opdrachtgever zelf een ingangscontrole op jouw product moet toepassen. Ook kun je een eigendomsvoorbehoud maken. Daarbij bepaal je dat de geleverde goederen jouw eigendom blijven totdat deze volledig zijn betaald. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

  • Buitenlandse opdrachtgevers

Vooral als je zaken doet met opdrachtgevers in het buitenland, is het aan te bevelen om algemene voorwaarden te gebruiken. Dan is het heel belangrijk om daarin een regeling op te nemen voor het geval er een geschil ontstaat. Bepaal dat op het geschil het Nederlands recht van toepassing is en dat de Nederlandse rechter de enige is die het geschil mag behandelen. Daarmee voorkom je dat je je voor een buitenlandse rechter moet verweren en dat de rechter moet beslissen op basis van het recht van een ander land.