'Strengere controle auteursrechtenorganisaties goed'

Politieke steun voor meer toezicht op auteursrechtenorganisaties

09 januari 2009

MKB-Nederland is blij met de steun die de Tweede Kamer heeft uitgesproken voor verscherpt toezicht op auteursrechtenorganisaties.

De Tweede Kamer is de houding van veel auteursrechtenorganisaties zat, zo bleek tijdens een kamerdebat eind december en steunt daarom op hoofdlijnen minister Hirsch Ballin van Justitie om organisaties die auteurs- en naburige rechten innen, strenger te controleren.

Zo stelt de minister voor dat het verhogen van de standaardtarieven pas kan na schriftelijke instemming van het College van Toezicht. MKB-Nederland is het hiermee eens maar vindt de formulering zodanig dat deze nog ruimte laat voor prijsverhogingen via omwegen zoals oppervlakte, aantal fte's, aantal stoelen en de duur van muziekgebruik. De koepelorganisatie is dan ook blij dat een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer de tekst zodanig wil aanpassen dat alle maatregelen die de eindprijs beïnvloeden, schriftelijk toestemming moeten hebben.

Ook wil Hirsch Ballin een geschillencommissie in het leven roepen voor tarieven die de organisaties rekenen. MKB-Nederland is zeer tevreden met dit voornemen maar hoopt dat de inzet van een geschillencommissie slechts bij uitzondering nodig is. De werkgevers zien wel graag dat expliciet in de wet wordt opgenomen dat ook de gebruikerskant zitting heeft in deze geschillencommissie.

Tenslotte hoopt MKB-Nederland dat opnieuw wordt gedefinieerd wat wel en niet onder 'auteurs- en naburig recht' wordt verstaan. Er is veel onduidelijkheid en ontevredenheid doordat telkens nieuwe vormen van 'auteursrecht' lijken te worden uitgevonden, veelal doordat er nieuwe technische mogelijkheden zijn om auteursrechtelijke werken te reproduceren, te verspreiden en toe te passen.

Lees meer over het doel en de inspanningen van MKB-Nederland op het gebied van auteursrechten: Dossier Auteursrechten