Help! Iemand gebruikt mijn domeinnaam

Over domeinnamen en intellectueel eigendom

Een goede internetsite is tegenwoordig onmisbaar voor menig ondernemer. Maar in de strijd om de beste domeinnaam, komt het wel eens voor dat iemand anders (bijna) dezelfde URL heeft als jij. Wat doe je dan?

In tegenstelling tot een merk of handelsnaam, is een domeinnaam géén intellectueel eigendom en op zichzelf dus niet beschermd. Ter illustratie: als houder van een merk heb je het uitsluitende recht op het gebruik van dat merk en kan je optreden tegen gebruik van het merk door derden. Als je alleen houder bent van een domeinnaam, heb je dat recht niet. Wanneer een domeinnaam echter een merk of handelsnaam bevat, wordt de domeinnaam een object van intellectueel eigendom en geniet het van daaruit bescherming. Vice versa kan een domeinnaam ook inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten wanneer de domeinnaam een merk of handelsnaam van een derde bevat.

Wanneer is er sprake van inbreuk op een merk?

Het gebruik van een domeinnaam dat letterlijk het merk van een derde bevat of een variatie bevat dat veel lijkt op een merk, kan onrechtmatig zijn. Een merkhouder kan tegen dit commerciële gebruik van zijn merk optreden, als daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek over de onderneming achter de domeinnaam of over de op de website aangeboden producten of diensten. Ook wordt inbreuk op een merk gemaakt wanneer de door het gebruik van de domeinnaam – dat het merk of variatie daarop bevat - afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk of waardoor onrechtvaardig voordeel wordt genoten.

Wanneer is er sprake van inbreuk op de handelsnaam?

Ten eerste moet de inbreukmakende domeinnaam tevens als handelsnaam worden gebruikt. Is dat niet het geval, denk bijvoorbeeld aan forumsites, dan kan geen beroep worden gedaan op de Handelsnaamwet maar moet een actie uit onrechtmatige daad uitkomst bieden. Alleen als de inbreukmakende domeinnaam wel als handelsnaam wordt gebruikt, is er sprake van inbreuk op de handelsnaam van een andere onderneming. Er kan overigens ook sprake zijn van inbreuk wanneer de domeinnaam slechts in geringe mate afwijkt van de andere handelsnaam.

Wanneer is er geen sprake van inbreuk op de handelsnaam?

Voor gangbare woorden en beschrijvende aanduidingen gelden geen beperkingen en vormen dus geen inbreuk op de handelsnaam. Deze woorden en aanduidingen mogen door een ieder worden gebruikt, dus ook door concurrerende ondernemingen. Het woord ‘online’ mag bijvoorbeeld door iedere webwinkel worden gebruikt omdat het een gangbaar en beschrijvende aanduiding van de winkel is en mag niet door een enkele onderneming worden gemonopoliseerd. Ook 'mkb' mag door iedereen worden gebruikt omdat het een algemene afkorting is en geen merk of handelsnaam. 

Wat te doen bij inbreuk?

Wanneer een domeinnaam inbreuk maakt op een merk of handelsnaam, kun je bij de civiele rechter vorderen dat het gebruik van de domeinnaam wordt gestaakt en aan je wordt overgedragen. Naast de gang naar de rechter kun je ook een beroep doen op de Geschillenregeling van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN). Deze alternatieve geschillenbeslechting biedt voordelen wanneer het gaat om de snelheid van procederen en deskundigheid van de arbiters maar nadelen ten aanzien van de omvang van de vordering – met name ten aanzien van schadevergoeding wegens omzetverlies – en de mogelijkheid om tegenvorderingen in te dienen. Een gedegen vooronderzoek van de kansen en risico’s van beide procedures is dan ook geen overbodige luxe ter bescherming van je intellectuele eigendommen! 

Wat vind je van dit artikel?