Wat is het Keurmerk Veilig Ondernemen?

Stappenplan om een certificaat te krijgen

03 september 2014

Vandalisme, agressie, diefstal: het klinkt niemand vreemd in de oren. Denken dat je de daders wel alleen aankunt, is naïef. Het probleem volledig bij politie of brandweer leggen, werkt vaak ook niet optimaal. Wat dan wel?

Samenwerking is de oplossing. Om het gebied waar je werkt zo veilig mogelijk te maken, kun je samenwerken met andere ondernemers, politie, gemeente, beheerder van het (winkel)gebied waar je werkt en andere voor jou belangrijke partijen. Hiervoor is het Keurmerk Veilig Ondernemen ontwikkeld. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor een certificaat in aanmerking als ze een aantal structurele maatregelen nemen op het gebied van veiligheid.

Bij maatregelen moet je denken aan inbraak-, overval- en brandbeveiliging. Daarmee zorgt het KVO voor een veiligere en prettigere werkomgeving. Jij en de andere ondernemers in je gebied zullen minder schade lijden en het imago van jullie winkelcentrum of bedrijventerrein neemt toe. Fijn voor de ondernemers, de gemeente, de politie én de brandweer.

Wil je met de ondernemers uit je gebied de handen ineenslaan? Hieronder vind je een stappenplan voor een KVO.

Stap 1. samenwerking

Zorg dat alle meewerkende partijen een intentieverklaring tekenen. Hiermee sluiten jullie een convenant af. Dit gebeurt vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend. Alle partijen stemmen ermee in dat ze aan verplichtingen zullen doen. Spreek uit wat je verwacht van de samenwerking en hoe je je werkomgeving graag zou zien. Hoe helderder de afspraken, hoe beter de samenwerking zal verlopen.

Kies samen een projectleider, het liefst een van de ondernemers. De gemeente kan ook functioneren als leider, maar die is misschien wat minder dicht betrokken.

Eenmaal begonnen met KVO betekent niet dat je lui achterover kunt hangen. Je moet processen uitvoeren en constant blijven bewaken en checken of de processen en maatregelen goed lopen en inderdaad resultaat hebben. Stel de doelstellingen zo nodig bij, zodat je de veiligheid van de publieke ruimte waar je werkt constant blijft verbeteren. Deze manier van werken kun je ook wel een plan-do-check-act-cyclus noemen.

Stap 2. Analyse

Om te weten welke problemen er spelen binnen je gebied, is het belangrijk om een goede analyse uit te voeren. Pas na een goede analyse, kun je een sterk plan van aanpak maken.

Hoe maak ik een veiligheidsanalyse?

 • maak een schets van het gebied: is het begrensd, welke branches zijn actief in het gebied?

 • onderzoek welke bronnen informatie kunnen geven over criminaliteit, vandalisme en geweld: politie, basisenquête veilig ondernemen, landelijke monitor, lokale monitorgegevens (gemeente), brandweergegevens.

 • ga – fysiek – op onderzoek uit in het gebied, met alle samenwerkende partijen: Kijk of de (na bronnenonderzoek) vastgestelde knelpunten inderdaad voor onrust zorgen en praat met elkaar over de plekken die onveilig aanvoelen.

 • zorg dat je een workshop organiseert om met de andere samenwerkende partijen vast te stellen welke veiligheidsproblemen als eerste aangepakt moeten worden.

Bij veiligheidsproblemen is het slim het volgende lijstje af te gaan. Hoe zit het bij jou op het gebied van…

 • onderhoud en beheer (o.a. onderhoud groen, verlichting, straatmeubilair, zichtlijnen e.d.)

 • brandveiligheid

 • infrastructuur en bereikbaarheid

 • de veiligheidsbeleving van klanten en personeel

 • de capaciteit van parkeergelegenheden

 • incidenten (o.a. diefstal, bedreiging, auto-inbraak, fietsendiefstal, inbraak, overval, interne fraude e.d.)

 • aangiftebereidheid

 • graffiti en vernieling

 • hangplekken

Stap 3. Plan van aanpak

Na de veiligheidsanalyse is het tijd voor een plan van aanpak. Hierin beschrijf je de organisatorische en fysieke maatregelen die de betrokken partijen moeten nemen om het gebied veiliger te maken.

Ook is het belangrijk om de samenwerking vast te leggen in het plan van aanpak. Dit plan dient namelijk als bewijs van samenwerking. Pas dan kun je hard maken dat jullie inderdaad samenwerken om de veiligheid aan te pakken.

Wat staat in het plan van aanpak?

 • Een schriftelijk vastgelegd en goedgekeurd activiteitenplan voor minimaal 2 jaar.

 • Omschreven doelstellingen en maatregelen in relatie tot de speerpunten zoals bepaald in de veiligheidsanalyse

 • Omschreven missie, visie en strategie.

 • Een vastgesteld beeld van de gewenste situatie nadat de maatregelen zijn genomen.

 • Benoemen van evaluatiemomenten en criteria.

 • Benoemen van de balans tussen de inspanningen van publieke en private partners.

 • Projectplan voor de uitvoering van de gekozen maatregelen.

 • Mensen en middelen.

 • Procedure bij geschillen.

 • Aanstelling projectleider, om iedereen te blijven informeren en enthousiasmeren.

 • Taakverdeling.

Stap 4. Certificering

Nu zullen je over moeten gaan tot echt zichtbare maatregelen. Nu je een plan van aanpak hebt, kun je een KVO-certificaat verkrijgen. Dit certificaat geeft het bewijs dat de opgestelde maatregelen binnen de projectorganisatie ook uitgevoerd gaan worden.

Handig voor jullie zelf is het om al vóórdat het certificaat in handen is, maatregelen in de praktijk te brengen. Daardoor zie je sneller resultaat van jullie samenwerkingsverband.

Inhoud certificaat

 • het beoordelen van de documentatie (verzamelde gegevens en plan van aanpak);

 • schouw (rondgang) op het terrein;

 • interviews met projectleden.

Stap 5. Uitvoering

Je hebt het certificaat in handen, tijd om ook daadwerkelijk wat te gaan doen aan de veiligheidsproblemen in het gebied. Zorg samen dat je dit niet uitstelt, want daardoor verslechtert ook het samenwerkingsband tussen de verschillende partijen.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de projectleider, hij of zij moet van de betrokken partijen tussendoor te horen krijgen hoe het gaat met de uitvoering. Belangrijk in de uitvoering is:

 • Structureel overleg. Stel een vergaderschema op waarin ieder werkgroeplid zich kan vinden.

 • Stel een werkgroep samen. Zorg daarbij dat alle relevante partijen in de werkgroep vertegenwoordigd worden. Inventariseer of een aanvulling nodig is.

 • Maak heldere taakverdelingen. Ieder werkgroeplid heeft een bepaalde taak in de uitvoering van de maatregelen. Zorg dat dit goed is vastgelegd.

 • Houd rekening met budgetten. Het grootste knelpunt is dat er geen besluiten zijn genomen ten aanzien van financiën. Zeker binnen het gemeentelijk apparaat dienen budgetverdelingen goed te zijn ingepland.

 • Overweeg of jullie zelf de maatregelen willen uitvoeren, of alleen als stuurgroep willen fungeren. Kijken of het mogelijk is om de maatregelen uit te laten voeren door een centrummanagement of parkmanagement.

Stap 6. Evaluatie

De maatregelen zijn uitgevoerd en gerealiseerd, misschien op sommige plannen na. Tijd om te evalueren. Dit is geen eindpunt, maar een doorstart. Misschien moet de werkgroep het plan van aanpak herzien.

Tijdens de evaluatie doe je een nieuwe veiligheidsanalyse, de zogenaamde vervolgmeting. Pas dan kun je goed analyseren of er verbetering is opgetreden. Doe de analyse daarom op precies dezelfde manier zoals je dat in het begin hebt gedaan. Maak van de analyse een rapport waarin de werkgroepleden beschrijven wat hun bevindingen zijn. Denk daarbij aan: 

 • invulling van de afspraken

 • welke resultaten zijn geboekt in de samenwerking?

 • zijn de doelstellingen gehaald?

 • zijn resultaten behaald?

 • bevindingen van de samenwerkende partijen

Naast een analyse is het ook goed om alle ondernemers bij elkaar te roepen en hen te vragen of de genomen maatregelen in een eerder stadium al zichtbaar effect hadden.

Stap 7. Nieuw plan

Op basis van de evaluatie en de nieuwe analyse, maak je een nieuw plan van aanpak. Daarin neem je de aanvullende stappen op die de verschillende partijen moeten nemen in het proces en bij het uitvoeren van maatregelen. Neem in het nieuwe plan van aanpak de volgende punten op:

 • Samenvatting van de uitkomst van de veiligheidsanalyse en evaluatie van de resultaten van de samenwerking.

 • Vaststellen van het beeld van de bestaande situatie.

 • De structuur van de samenwerking.

 • Concrete maatregelen en doelstellingen.

 • De strategie en visie.

 • Het vaststellen van het beeld van de gewenste situatie Besluitvorming en activiteitenplan.

 • Evaluatiemomenten en criteria.

Stap 8. Hercertificering

Het KBO-verband wordt opnieuw getoetst op samenwerking en de uitvoering van maatregelen. Meestal gebeurt dit als het samenwerkingsverband zo’n twee jaar actief is. Dan weet je wat de grootste knelpunten zijn en zijn de meeste maatregelen uitgevoerd.

Ook als de grote problemen zijn opgelost, is het belangrijk om het samenwerkingsverband te laten bestaan. Zijn er nieuwe knelpunten, dan kun je die snel signaleren én je blijft actief bezig met veiligheidsproblematiek.

Bron: Centrum criminaliteitspreventie veiligheid