Wat moet ik doen na een bedrijfsongeval?

Stappenplan, rechten en plichten

fire-flame-emergency-house-blaze-loss-smoke-danger-person-safety-building-burn-burning-firefighter t20 NGdRZr

Ondanks voorzorgsmaatregelen kan het gebeuren dat er een ongeval plaatsvindt. Wat doen je als een van je medewerkers een (ernstig) bedrijfsongeval heeft gehad? En welke regelgeving moet je volgen?

Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden, waarbij jouw werknemer letsel heeft opgelopen.  Hierbij gaat het zowel om fysiek als mentaal letsel. Gaat je medewerker na behandeling weer aan het werk of naar huis? Dan is er (meestal) geen sprake van een ernstig bedrijfsongeval.  Heeft iemand blijvend letsel, zoals 

amputatie, blindheid of chronische, lichamelijke of traumatische klachten? Of blijvende mentale klachten, zoals een burn-out of shockschade door onvoldoende nazorg na een gewapende overval in het bedrijf? Dan spreek je van een ernstig bedrijfsongeval. Dit is ook het geval als iemand in het ziekenhuis moet worden opgenomen of overlijdt. Ernstig bedrijfsongevallen moet je verplicht melden bij de Arbeidsinspectie

Wat moet je doen na een bedrijfsongeval?

Als je te maken krijgt met een bedrijfsongeval, moet je deze stappen doorlopen:

 • Zorg voor eerste hulp. 

 • Bel de ambulance, als dat nodig is

 • Breng de medewerker naar het ziekenhuis, als dat nodig is

 • Meld het ongeval bij de Arbeidsinspectie bij ernstig letsel. 

Is er geen ernstig letsel, maar verzuimt een medewerker langer dan drie dagen na het ongeluk? Dan moet je dit registreren. Deze registratie moet je direct aan de Arbeidsinspectie kunnen tonen bij controle. Bewaar registraties over bedrijfsongevallen in het betreffende personeelsdossier, zodat je deze snel kunt vinden bij controle. 

Bedrijfsongeval melden of niet?

Het is raadzaam om bij een ernstig ongeval altijd de arbeidsinspectie te waarschuwen. Je krijgt dan misschien een boete maar daartegen kun je bezwaar indienen en vervolgens in beroep gaan. Als de arbeidsinspectie zonder melding een onderzoek start, dan hoef je niet  op sympathie te rekenen. De arbeidsinspectie neemt het zeer zwaar op dat je geen melding hebt gemaakt en je kunt sowieso rekenen op een hoge boete, die kan oplopen tot €50.000 (2023)

Meldplicht bedrijfsongeval

Je bent verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie als bij ernstig letsel van de werknemer. Ernstig letsel is blijvend letsel, fysiek of mentaal, een ziekenhuisopname van de werknemer of overlijden van de werknemer. Wanneer je het ongeval niet meldt, krijg je een boete. De boete hangt af van de ernst van het ongeval en het aantal werknemers in je bedrijf. Hij kan variëren van minimaal € 340 tot € 13.500. Wanneer onderzoek nodig is en de toezichthouder dat niet meer kan doen, dan kan de boete oplopen tot € 50.000 (2023).

Daarom is het slim om de arbeidsinspectie altijd te waarschuwen bij een bedrijfsongeval, ook bij niet-ernstig letsel. Je krijgt dan misschien een boete, maar daar kun je bezwaar tegen indienen en vervolgens in beroep gaan.  Heb je geen melding gedaan en start de Arbeidsinspectie zelf een onderzoek op, dan nemen ze dat zwaar op. Je kunt dan sowieso rekenen op een hoge boete. 

Bedrijfsongeval melden bij de Arbeidsinspectie

Bij ernstig letsel van een medewerker ben je verplicht melding te doen bij de Arbeidsinspectie. 

Je kunt het ongeval online melden bij de Arbeidsinspectie. Voor deze melding heb je de volgende dingen nodig:

 • Naam en contactgegevens van de werknemer die het ongeluk heeft gehad

 • Datum en tijd van het bedrijfsongeval

 • Plaats van het ongeval

 • Beschrijving van het ongeval

 • Omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden

Als de Arbeidsinspectie naar aanleiding van de melding vermoedt dat er sprake is van een ernstig bedrijfsongeval, stellen ze een onderzoek in. Dan kan het zijn dat ze nog om extra informatie vragen, zoals de veiligheidsmaatregelen die je hebt getroffen om het ongeval te voorkomen. 

Wat gebeurt er als de arbeidsinspectie onderzoek doet?

Als de arbeidsinspectie vermoedt dat er sprake is van een ernstig bedrijfsongeval dan zal zij na een onderzoek instellen. Als blijkt dat je bedrijf de wettelijke regels heeft overtreden dan maakt de arbeidsinspectie een ongevallenboeterapport op. Je krijgt dan een boete. Als er sprake is van een misdrijf of het overtreden van een verbodsbepaling, dan wordt er een proces-verbaal aangezegd en opgemaakt. Als het ongeval zeer ernstig is dan volgt meestal een strafzitting. Als de rechter de feiten bewezen acht, wordt een boete of zelfs een gevangenisstraf opgelegd.

Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Als werkgever ben je aansprakelijk voor schade die een werknemer lijdt als gevolg van een bedrijfsongeval. Tenzij je kunt aantonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan. 

Zorgplicht werkgever

De zorgplicht houdt in dat je alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen moet nemen om de veiligheid van je werknemers te waarborgen. Dit betekent dat je:

 • voldoende veiligheidsmaatregelen moet nemen om werknemers tegen gevaar op de werkvloer te beschermen;

 • er voldoende op moet toezien dat werknemers de veiligheidsvoorschriften naleven.

Aansprakelijkheid werkgever

Als de werknemer aantoont dat hij schade heeft geleden als gevolg van een bedrijfsongeval, dan is de werkgever in principe aansprakelijk. Je kunt je onttrekken aan deze aansprakelijkheid door te bewijzen dat:

 • je aan zijn zorgplicht hebt voldaan;

 • de schade niet het gevolg is van tekortschieten in de zorgplicht;

 • de schade ook zou zijn ontstaan bij het nakomen van de zorgplicht;

 • de schade het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Lees meer over aansprakelijkheid tijdens woon-werkverkeer.

Bewijslast voor werkgever en werknemer

De werknemer heeft de bewijslast om aan te tonen dat hij schade heeft geleden en dat er een verband is tussen de schade en de uitoefening van zijn werkzaamheden. Heeft de werknemer dit aangetoond, bijvoorbeeld met medische rapporten, facturen voor medische kosten of getuigenverklaringen? Dan ben je in principe aansprakelijk. Onttrekken aan de aansprakelijkheid kan door te bewijzen dat je aan de zorgplicht hebt voldaan. 

Ben ik verplicht mij hiertegen te verzekeren?

Een aparte verzekering tegen bedrijfsongevallen is niet verplicht. Maar op basis van je risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kun je kijken wat je risico’s zijn. Als iemand bij een bedrijfsongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raakt, dan kan de hoogte van uitkeringen flink oplopen. Kun en wil je die zelf dragen of wil je toch een verzekering? 

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.