Brandveiligheid van je bedrijfspand: checklist en tips voor regelgeving en vergunningen

Hoe voldoe je aan de regelgeving en voorkom je brand?

Is jouw bedrijfspand wel brandveilig genoeg

Brand in je bedrijfspand: je moet er niet aan denken. Een brand levert niet alleen schade op, maar kan ook je hele bedrijf stil leggen. Reden genoeg om aan de slag te gaan met brandveiligheid. Maar wist je dat brandveiligheid in bedrijfspanden verplicht is? Er zijn verschillende wetten en normen die je als ondernemer moet naleven. Hier vind je een checklist en tips om te voldoen aan de regelgeving en vergunningen voor brandveiligheid.

Brandveiligheid in bedrijfspanden: regelgeving en vergunningen

Er zijn een aantal wetten en normen waar je voor brandveiligheid rekening mee moet houden. De drie belangrijkste zijn de Arbo-wet,  het Bouwbesluit en de Brandbeveiligingsverordening en Arbowet

Brandveiligheid volgens de Arbowet

In artikel 3.8. Brandmelding en brandbestrijding van de Arbowet is vastgelegd dat je verplicht bent om maatregelen te treffen om brand te voorkomen en te bestrijden. Dit zijn de belangrijkste punten uit dit deel van de Arbowet:

 • Je bent verplicht om maatregelen te nemen om brand te voorkomen en te bestrijden.

 • Deze maatregelen moeten voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de eisen van de arbeidsinspectie.

 • Je moet een plan van aanpak maken voor brandpreventie en brandbestrijding, waarin je in ieder geval de risico’s van brand in het bedrijfspand opneemt, de maatregelen om deze risico’s te voorkomen, de maatregelen om brand te bestrijden, de instructie van werknemers over de brandveiligheidsmaatregelen en het ontruimingsplan opneemt. 

 • De werkgever moet werknemers instrueren over de brandveiligheidsmaatregelen. In ieder geval bij de start van het dienstverband en daarna moet het regelmatig herhaald worden. 

 • Er moet een ontruimingsplan zijn voor het bedrijfspand.

 • Er moeten voldoende brandblussers en andere brandbestrijdingsmiddelen aanwezig zijn.

 • De werkgever moet het bedrijfspand regelmatig laten controleren op brandveiligheid.

Brandbeveiligingsverordening: gemeentelijke regels

De brandbeveiligingsverordening is een gemeentelijke verordening die regels stelt voor de brandveiligheid in gebouwen en bouwwerken binnen de gemeente. Elke gemeente heeft een eigen brandbeveiligingsverordening, maar gemiddeld genomen staan deze punten erin:

 • Brandveiligheidseisen: hierin staan de eisen die de gemeente stelt aan de brandveiligheid van gebouwen en bouwwerken. Denk aan de brandwerendheid van materialen, de aanwezigheid van brandblussers en nooduitgangen. 

 • Brandveiligheidsplannen: met de verordening worden bedrijven verplicht om een ontruimingsplan op te stellen. Wat doe je als er brand uitbreekt? 

 • Brandveiligheidsinspecties: gebouwen en bouwwerken moeten regelmatig geïnspecteerd worden op brandveiligheid. Deze inspectie moet worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. Hier kan de  SCIOS Scope 10 elektrakeuring een onderdeel van zijn, omdat hier alle elektra worden nagelopen op brandveiligheid. Deze is vaak ook verplicht voor verzekeringen. 

Brandveiligheid volgens het Bouwbesluit 2012: van nooduitgangen tot ventilatie

Als eigenaar of gebruiker van een gebouw ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid. De regels hiervoor staan in het Bouwbesluit 2012. Dit zijn de belangrijkste punten op het gebied van brandveiligheid:

 • Brandveiligheid. In het Bouwbesluit vind je de eisen aan de brandwerendheid van materialen, de aanwezigheid van brandblussers en de vluchtroutes. Denk aan een verbod op roken en open vuur, regels voor opslag en een brandveilige inrichting. 

 • Constructieve veiligheid. Ook worden er eisen gesteld aan de constructieve veiligheid van gebouwen en bouwwerken, zoals eisen aan de draagkracht van de constructie en de weerbaarheid tegen aardbevingen in gebieden waar dat nodig is. 

 • Veiligheid van installaties. 1 op de 4 bedrijfsbranden wordt veroorzaakt door elektra. Daarom is ook de veiligheid van installaties meegenomen in het Bouwbesluit. Denk aan eisen voor elektrische installaties, maar ook gasinstallaties. 

 • Ventilatie. Je bent verplicht genoeg verse lucht in het gebouw te laten en vervuilde lucht af te voeren. De eisen hiervoor staan ook in het Bouwbesluit. 

 • Installaties. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de installaties in gebouwen en bouwwerken, zoals eisen aan de verwarmingsinstallaties en de sanitairinstallaties. Onder andere dat deze regelmatig een elektrakeuring ondergaan. 

 • Materialen: Het Bouwbesluit stelt eisen aan de materialen die gebruikt worden in gebouwen en bouwwerken, zoals eisen aan de brandwerendheid van materialen en de milieuvriendelijkheid van materialen

 • Veiligheid van medewerkers. In het bouwbesluit staan voorschriften voor het tijdig opmerken van brand, het vluchten bij brand, het bestrijden van brand en bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten via een verbindingsweg, brandweeringang of brandweerlift. 

Meest voorkomende oorzaken van branden in bedrijfspanden

Als er brand uitbreekt in een bedrijfspand, dan wordt dat vaak veroorzaakt door menselijk handelen of door elektra. Mensen zijn onvoorzichtig, ze laten bijvoorbeeld een kaars branden, gebruiken apparatuur of machines op de verkeerde manier of laten machines aanstaan terwijl ze niet worden gebruikt. Ook brand door kortsluiting komt vaak voor, bijvoorbeeld als apparatuur oververhit raakt, maar de zekering om wat voor reden dan ook niet springt. Maar ook verouderde of beschadigde installaties vormen een groot risico tot kortsluiting. 

Checklist brandveiligheid bedrijf: plannen, nooduitgangen en meer. 

 • Maak een plan van aanpak voor brandpreventie en brandbestrijding.

 • Instrueer werknemers over de brandveiligheidsmaatregelen.

 • Zorg voor een ontruimingsplan

 • Oefen het ontruimingsplan regelmatig

 • Check de vluchtwegen regelmatig: zijn alle ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen en hellingbanen minimaal 1,1 meter breed en vrij van obstakels? 

 • Zorg voor voldoende brandblussers en andere brandbestrijdingsmiddelen.

 • Heb je voldoende werkende noodverlichting? Verlichting die altijd brandt als er mensen in het gebouw zijn en de weg naar buiten wijzen als de stroom uitvalt? 

 • Laat het bedrijfspand regelmatig controleren op brandveiligheid

 • Zorg voor brandwerende materialen.

 • Zorg voor voldoende vluchtroutes.

 • Zorg voor een brandmeldinstallatie.

 • Voldoe aan de eisen van de brandbeveiligingsverordening van de gemeente.

 • Berg brandbare materialen op een veilige plaats.

 • Houd elektrische apparatuur en kabels goed onderhouden.

 • Laat apparatuur en machines die niet in gebruik zijn uit staan.

 • Controleer elektrische installaties regelmatig.

 • Zorg voor goede ventilatie.

 • Maak regelmatig schoon. Vergeet hierbij de apparatuur en elektrische installaties niet.

Zelf brand blussen in bedrijfspand? 

Alleen als dit zonder kans op letsel mogelijk is, kunnen jij en je medewerkers zelf een kleine brand blussen met behulp van blusmiddelen als brandslangen, blusdekens, poeder- of schuimblussers. Controleer of deze altijd goed bereikbaar en direct te gebruiken zijn. Het is belangrijk om alle blusmiddelen jaarlijks te laten controleren door een erkend bedrijf. De laatste keuringsdatum staat op het blusmiddel vermeld.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.