Wat staat er in de Arbowet?

Zo stel je een goed arbobeleid op

rechten, wetten

Je werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken en om dat te garanderen bestaat de Arbowet. Hierin staan regels om te zorgen dat er genoeg aandacht is voor arbeidsomstandigheden bij jou op de werkvloer. Wat is de arbowet? En hoe stel je een goed arbobeleid op?

Wat is de Arbowet?

De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in voorkomen, maar algemene bepalingen over het arbobeleid. De Arbowet geeft aan wat je moet regelen, maar niet hoe je dat moet doen. Met andere woorden: je bepaalt zelf hoe je de richtlijnen in je arbobeleid implementeert.

Voor wie geldt de Arbowet?

De regels in de Arbowet gelden voor alle plekken waar arbeid wordt uitgevoerd (dus bijvoorbeeld ook voor verenigingen en stichtingen). Ook gelden ze voor alle type arbeid: voltijd, deeltijd, flexwerk, uitzendwerk, nulurencontracten, stagiaires, noem maar op.

Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling

Harde regels over concrete risico’s vind je trouwens wel in het Arbobesluit en de Arboregeling. 

De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is namelijk ingedeeld in drie niveaus:

 • De Arbowet (algemene principes)

 • Het Arbobesluit (bevat nadere bepalingen ten aanzien van de Arbowetverplichtingen)

 • De Arboregeling (werkt bepaalde onderdelen van het Arbobesluit uit)

De nieuwe Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. De betrokkenheid van werknemers bij de arbodienstverlening wordt vergroot en preventie staat nog meer centraal.

Wat staat er in de Arbowet?

De Arbowet bevat voorschriften zodat je werknemers in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. Aan de hand van de voorschriften in de Arbowet ben je verplicht een goed arbobeleid op te stellen. Je stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van je werknemers (ondernemingsraad, personeelsvereniging, vakbonden).

Een goed arbobeleid bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

 • Ziekteverzuimbeleid

 • Bedrijfshulpverlening (BHV)

 • Preventiemedewerker

 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

1. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In een RI&E leg je vast welke risico’s de werkzaamheden met zich meebrengen voor je werknemers. Ook moet je een plan van aanpak ontwikkelen, mocht een van de risico’s tot schadelijke gevolgen voor een werknemer leiden. Het plan van aanpak is een draaiboek dat beschrijft hoe er gehandeld moet worden bij een calamiteit. Een RI&E is verplicht voor elke onderneming. Een inspecteur van de Arbeidsinspectie zal controleren of het aanwezig is.

2. Ziekteverzuimbeleid

Je bent verplicht een bedrijfsarts in te schakelen voor de begeleiding van zieke werknemers. Hiervoor kun je ook een contract afsluiten met de arbodienst, zoals Zorg van de Zaak MKB. Een andere optie is een maatwerkregeling; voorwaarde is wel dat je personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad hiermee instemt. Met een maatwerkregeling bepaal je zelf hoe en met welke deskundige je de preventie en begeleiding van ziekteverzuim behandelt.

3. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Eerste hulpverlening wordt verzorgd door bedrijfshulpverleners, ook wel bekend als BHV’ers. Je bent verplicht één of meer BHV’ers (eventueel jezelf) aan te wijzen. Hoewel er geen specifieke opleidingseisen zijn, moeten BHV’ers over een opleiding, uitrusting en capaciteit beschikken om de BHV-taken goed uit te voeren. 

Je BHV'ers moeten voldoende voorbereid zijn om: 

 • EHBO te verlenen

 • Brand te bestrijden

 • Het pand veilig te evacueren

 • De gevolgen van ongevallen te beperken

4. Preventiemedewerker

Je moet ook ten minste één preventiemedewerker aanwijzen. Die helpt mee bij het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook geeft een preventiemedewerker advies over een goed arbobeleid aan de ondernemingsraad of andere vorm van personeelsvertegenwoordiging. In kleine bedrijven (maximaal 25 werknemers) mag je ook jezelf als preventiemedewerker aanwijzen. 

5. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Een werknemer mag altijd een verzoek indienen voor een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. De bedrijfsarts kijkt dan of je werknemer gezondheidsproblemen heeft door het werk. 

Wanneer je de vijf onderdelen hebt verwerkt in je arbobeleid, kun je als extra stap nog de checklist bedrijfsveiligheid doorlopen.

Wat moeten werknemers doen volgens de Arbowet?

Hoewel je als werkgever altijd eindverantwoordelijk bent, hebben ook je werknemers verplichtingen. Zo mag je verwachten dat je medewerkers goed letten op hun eigen veiligheid en gezondheid door bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen en beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken.

Wat vind je van dit artikel?

Claartje Vogel

Auteur

Claartje Vogel

Schrijft al meer dan 10 jaar over economie, financiën en ondernemen, onder andere voor MKB Servicedesk. Zoekt graag ingewikkelde zaken uit en houdt van verhalen vertellen. Reist ondertussen de wereld rond.