Wat als de huurder niet betaalt?

Column | Huurincasso
Als huurder en verhuurder het met elkaar eens worden over een ruimte, leggen ze afspraken schriftelijk vast in een huurovereenkomst, zoals de betaaldatum.
Op zoek naar een huurovereenkomst?
Klik hier
Download gratis voorbeelden
Naar MijnMKB
Als afspraken niet worden nagekomen
Het komt vaak genoeg voor dat de overeengekomen huurprijs niet op tijd wordt betaald. Moet de huur altijd voor een bepaalde datum zijn betaald, dan raakt de huurder automatisch in verzuim. Dit leidt tot veel ergernis aan de zijde van de verhuurder, mede doordat de huurder een grote mate van bescherming kent. Een belangrijk deel van de rechten en plichten op het gebied van huur zijn vastgelegd in Titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Houd vinger aan de pols
Als een huurder de huur niet op tijd betaalt, is het aan te raden een dossier te vormen. Stel de huurder in gebreke door hem schriftelijk te laten weten dat hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Specificeer om welke perioden het gaat en om welke bedragen. Sommeer de huurder alsnog per ommegaande te betalen. Bewaar een kopie van de brief goed en verstuur het origineel bij voorkeur aangetekend. Aan te raden is om ook een afschrift tegelijkertijd per email te sturen.
 
Huurincasso
Indien de overeengekomen huurprijs niet op tijd betaald wordt, is het mogelijk deze huurvordering ter incasso aan te bieden aan een incassobureau, welke de vordering kostenefficiënt alsnog kan incasseren. Mocht je huurder onverhoopt geen verhaal bieden, dan kan het incassobureau in overleg met jou een betalingsregeling treffen.
Een betalingsregeling leidt vaak tot goede resultaten. Doordat ‘vreemde ogen dwingen’ is de ervaring dat bedragen netjes op tijd worden betaald.
 
Een versnelling hoger
Er zijn echter ook verdergaande mogelijkheden beschikbaar. Het incassobureau kan een ontruimingsprocedure in gang zetten. De kantonrechter wordt dan verzocht om de huurovereenkomst te ontbinden en ontruiming toe te wijzen. Ook wordt daarbij geëist dat de huurder in de betaling van de huurachterstand, inclusief bijkomende kosten, wordt veroordeeld. Het vonnis dat verkregen wordt geldt dan als (wettelijke) titel om een ruimte te kunnen ontruimen en beslag te leggen op bijvoorbeeld loon of spaartegoeden, indien de huurder dan nog niet vrijwillig meewerkt.
 
De kantonrechter oordeelt
De kantonrechter, welke bevoegd is in huurzaken, behandelt de ontbinding en ontruiming wegens (herhaalde) wanprestatie. Een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanbetaling wordt vaak toegewezen indien vaststaat dat sprake is van een huurachterstand ter grootte van drie maandtermijnen.
Daarbij is van belang dat de huurprijs bij vooruitbetaling verschuldigd is en dat de lopende maand bij deze drie maanden inbegrepen is. Bijkomend geldt dat, indien sprake is geweest van huurverhoging, een ‘oude’ maandtermijn als een volle maand wordt gerekend, op voorwaarde dat de specificatie van de huurachterstand daaromtrent duidelijk is.
Het inschakelen van een incassobureau leidt op het gebied van huurachterstanden tot goede resultaten. De dreiging van ontruiming blijkt een ideaal pressiemiddel om betaling af te dwingen. 

Dossiers

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten