Nieuwe eisen aan factuur per 2013

Welke gegevens moeten er in een factuur staan?

22 februari 2019

Een btw-factuur moet per 1 januari 2013 aan andere eisen voldoen. Welke gegevens moeten er precies in staan? Alle eisen op een rijtje.

Betalingstermijn wettelijk vastgelegd

De maximale betalingstermijn van facturen is nu standaard 30 dagen, tenzij anders vastgelegd tussen de twee partijen.

Btw factureren verplicht

Om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst de stromen van goederen en diensten kan volgen, ben je verplicht een administratie bij te houden, waarin je vastlegt hoe en hoeveel btw je hebt afgedragen. Uiteraard dien je de ontvangen facturen ook in je administratie vast te leggen. De belastingdienst controleert of je correct hebt gefactureerd. Als je dat niet doet, kan de belastingdienst je afnemer het aftrekrecht van voorbelasting ontzeggen en kun je zelfs met een boete geconfronteerd worden. Het correct opstellen van een factuur is daarom een must. 

Inhoud van een factuur per 1 januari 2013

Een factuur moet de volgende gegevens bevatten:

 • datum uitreiking factuur

 • factuurnummer (de nummering moet doorlopend zijn)

 • je naam, adres en btw-identificatienummer

 • naam en adres van de klant (in buitenlandse transacties is het btw-identificatienummer vereist. Het btw-identificatienummer is ook vereist als er sprake is van verlegging van btw - de btw wordt geheven van de afnemer.)

 • omschrijving van de prestatie

 • datum van de prestatie

 • datum waarop een vooruitbetaling is gedaan

 • maatstaf van heffing

 • de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of diensten

 • bij verschillende prestaties moet je telkens het van toepassing zijnde btw-tarief vermelden

 • de eenheidsprijs exclusief btw en de eventuele kortingen

 • btw-tarief (0%, 6% of 21%) en btw-bedrag in euro’s 

 • eventueel verwijzingen naar vorige facturen (in het geval van creditnota’s en ontvangen voorschotten)

 • wanneer de afnemer die een prestatie afneemt de factuur uitreikt (selfbilling) in plaats van degene die de prestatie verricht dient de factuur de vermelding “factuur uitgereikt door afnemer” te bevatten

 • indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling die geldt of de intracommunautaire levering die onder het nultarief valt wordt de btw geheven van de afnemer, dan dient “btw verlegd” op de factuur vermeld te worden

 • indien de bijzondere regeling voor reisbureaus wordt gehanteerd dient “bijzondere regeling reisbureaus” op de factuur te worden vermeld

 • wanneer de margeregeling van toepassing is dient “bijzondere regeling – kunstvoorwerpen” of “bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten” op de factuur te worden vermeld gegevens over het vervoersmiddel (waaruit blijkt dat sprake is van een nieuw vervoersmiddel)

 • voldoet een fiscaal vertegenwoordiger de btw, vermeld dan ook zijn naam, adres en btw-identificatienummerLet op: In sommige gevallen kan een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt. (zie afzonderlijk kopje hierna voor de voorwaarden)

Nummeren facturen 

Een factuur moet een nummer hebben dat deel uitmaakt van een reeks. Er mogen geen gaten in die reeks voorkomen. Foute facturen moet je bewaren en correcties toepassen door de factuur terug te nemen en een nieuwe uit te reiken. De teruggenomen factuur moet je in je administratie bewaren. Ook kun je met een creditfactuur of creditnota eventuele fouten in de eerdere factuur herstellen. In facturen die corrigerend zijn bedoeld, moet je duidelijk verwijzen naar de oorspronkelijke factuur. Elk document dat een wijziging aanbrengt in de oorspronkelijke factuur, geldt als een factuur. Zo’n document moet dan ook een opvolgend nummer hebben en aan de factuureisen voldoen.

Vermelding btw-vrijstelling

Het is verplicht ‘enige aanduiding van een vrijstelling’ te vermelden op de factuur. Dat hoeft niet perse het wetsartikel te zijn op grond waarvan de vrijstelling van toepassing is. Het moet voor de afnemer en de Belastingdienst wel duidelijk zijn welk belastingregime je toepast. De fiscale verplichtingen van je afnemer zijn daarvan immers afhankelijk. De aanduiding moet voldoende specifiek zijn en mag niet alleen bestaan uit de vermelding “nultarief” of “vrijstelling”. Als er sprake is van zowel belaste als vrijgestelde prestaties, moet  je het factuurbedrag splitsen in een deel waarvoor een vrijstelling geldt en het deel dat is belast. Op de factuur moet je aangeven om welke vrijstelling het gaat.

Specifieke aanduiding op factuur

Vanaf 1 januari 2013 moet je in sommige situaties een specifieke vermelding op de factuur opnemen. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

 • wanneer de afnemer die een prestatie afneemt, de factuur uitreikt in plaats van degene die de prestatie verricht (“factuur uitgereikt door afnemer”)

 • wanneer er sprake is van een vrijstelling (niet alleen de in artikel 11 van de wet genoemde vrijstellingen, maar bijvoorbeeld ook die inzake beleggingsgoud)

 • wanneer het gaat om een intracommunautaire levering die onder het nultarief valt (artikel 9 in verbinding met Tabel II, onderdeel a, post 6, van de wet)

 • wanneer de btw wordt geheven bij de afnemer (“btw verlegd”)

 • wanneer de bijzondere regeling voor reisbureaus wordt gehanteerd (“bijzondere regeling reisbureaus”)

 • wanneer de margeregeling van toepassing is (“bijzondere regeling – kunstvoorwerpen” of “bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”)

Deadline van je factuur

Heeft je een ‘factureringsplicht’? Dan moet je je aan de factuurdeadline houden. Dat betekent: vóór de zestiende dag (in 2012 was dit de vijftiende dag) na de maand waarin je de levering of dienst hebt verricht factureren. De hierop aangegeven btw ben je verschuldigd op het moment dat je de factuur uitreikt of had moeten uitreiken. Daarbij komt dat het te laat uitreiken van een factuur gevolgen heeft voor de aftrek van voorbelasting bij de afnemer: deze heeft pas recht op aftrek zodra hij of zij de factuur ontvangen heeft. Voor verscheidene afzonderlijke leveringen of diensten kan een periodieke factuur worden opgemaakt, mits de periode waarop de factuur betrekking heeft niet langer is dan een kalendermaand.

LET OP:

Ontvangt je een vooruitbetaling? Dan ben je verplicht om een factuur uit te reiken.

> Met dank aan kennispartner Flynth.