Wetswijzigingen 2015: effect op de btw

Praktische tips van btw-specialist Martin van Kempen

27 november 2014

Door nieuwe regelgeving in 2015 verandert er ook het nodige voor de berekening van je btw en de btw-aangifte. Btw-specialist Martin van Kempen (MVK Vat Services) geeft praktische tips om het jaar goed te beginnen.

Werkkostenregeling

Normaal is de werkkostenregeling geen item voor de btw. Het is echter wel van belang om te beseffen dat de btw op uitgaven die onder de werkkostenregeling vallen, voor de vrije ruimte bruto in aanmerking genomen moeten worden. Dat wil zeggen zonder rekening gehouden te hebben met een eventuele verrekening van btw. Dat wil niet zeggen dat de btw niet verrekenbaar is.

MOSS

Per 1 januari 2015 treedt nieuwe Europese wetgeving in werking die voor de ondernemers die er mee te maken hebben ingrijpende gevolgen hebben. Het gaat om diensten verleend aan niet-belastingplichtigen (veelal particulieren) in een andere lidstaat. Het gaat om de volgende diensten (met daarbij wat voorbeelden).

  • telecommunicatiediensten (o.a. vaste en mobiele telefoondiensten, videofoondiensten, telefoondiensten over internet, VoIP diensten, bijkomende telefoondiensten, semafoon, toegang tot internet, netwerkaansluitingen)

  • omroepdiensten (o.a. radio- en tv uitzendingen (her)uitgezonden via een radio of televisienetwerk, radio en tv programma’s die via internet of soortgelijk netwerk (IP-streaming)worden verspreid indien de uitzending samenvalt met de uitzending via radio en TV)

  • langs elektronische weg verrichte diensten (diensten die over internet of een elektronisch netwerk worden verleend, wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn en slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen en zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht, zoals levering gedigitaliseerde producten als software en wijzigingen daarin, verzorgen van een website, aanlevering van opgevraagde gegevens, toegang tot online marktplaats, internetdienstpakketten, online discussiefora etc.).

De ondernemer die zulke diensten levert moet per 1 januari 2015 de btw berekenen van de lidstaat waar de klant is gevestigd en moet daar ook aangifte doen. Om te voorkomen om in iedere lidstaat waar de klanten gevestigd zijn btw-aangifte te moeten doen is een regeling getroffen waarbij aangifte in eigen land (Nederland in ons geval) kan worden gedaan voor alle landen waar de klanten gevestigd zijn. Dat wordt Mini One Stop Shop (MOSS) genoemd.

Het aangifteproces valt in dit geval wel te bevatten, maar lastiger is het om te weten hoe de btw in het buitenland is geregeld. Welk btw percentage geldt er en zijn er nog specifieke voorschriften voor facturering?  Vragen waarop je voor je buitenlandse klanten binnen de EU wel voor 1 januari een antwoord moet hebben. Je adviseur kan je hierbij behulpzaam zijn.