Boekhouden: dit is de basis

Zo wordt het een stuk begrijpelijker

30 augustus 2019 2 minuten

De manieren om je boekhouding zelf te kunnen doen: ze schieten uit de grond. Heel handig en leuk, maar je moet nog steeds wel wat basiskennis hebben van boekhouden. Daarom vind je hier korte uitleg over de balans, de winst-en-verliesrekening en de jaarrekening.

Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden om je boekhouding zelf online te regelen. Vaak wordt daarbij gedacht dat je dan geen boekhouder of accountant meer nodig hebt. Dat is niet altijd waar.Derol die de accountant kan spelen is echter wel aan het veranderen. Omdat de toegang tot online boekhoudprogramma’s laagdrempelig is, komt het voor dat ondernemers zonder enige boekhoudkundige basiskennis aan de slag gaan. Ze lopen vaak ergens vast, bijvoorbeeld als ze de belastingaangifte moeten doen. Als bedrijfsadviseur krijg ik vaak vragen die vallen in de categorie 'basiskennis boekhouden'. Daarom vind je hieronder een aantal belangrijke begrippen op een rij.

De jaarrekening

De jaarrekening van de onderneming bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, met een toelichting op deze documenten.

Balans

De balans geeft een momentopname weer, meestal op 31 december, van alle bezittingen en schulden van de onderneming. Op het overzicht (de balans) geef je links alle bezittingen en rechts alle schulden weer. Links staan alle posten die vallen onder activa en rechts staan posten die onder passiva vallen. 

De activa, je bezittingen, kan je onderverdelen in vaste en vlottende activa. Het verschil tussen deze twee activa, is de tijd waarin je ze verbruikt. Vaste activa, zoals bijvoorbeeld computers en inventaris gaan langer mee dan een jaar. Vlottende activa, zoals voorraden of debiteuren veranderen binnen een jaar. Daarnaast is er ook nog het onderscheid tussen materiele en immateriële vaste activa, ofwel tastbaar (bijvoorbeeld computers of machines) of niet tastbare zaken (bijvoorbeeld licenties of goodwill).

Het geld op je bankrekening (je liquide middelen) staat ook aan de activa kant.

De passiva geven de manier aan waarop je je bezittingen hebt gefinancierd. Dit kan met eigen vermogen (bezittingen minus schulden) of met vreemd vermogen of met een combinatie van beide. In het vreemd vermogen maakt men een onderscheid tussen lang vreemd vermogen (schulden langer dan een jaar) en kort vreemd vermogen (schulden korter dan een jaar). Aan de passivakant staan ook je crediteuren, de schulden die je nog moet betalen aan bijvoorbeeld je leveranciers.

Winst – en verliesrekening

De winst- en verliesrekening, ook wel de resultatenrekening genoemd, is een overzicht van alle opbrengsten en alle kosten in een bepaalde periode (meestal een boekjaar). In dit overzicht kan je zien hoe de financiële prestaties zijn geweest van je onderneming, uitgedrukt in het bedrijfsresultaat (opbrengsten minus kosten).

Tip:

  1. Als je zelf online gaat boekhouden, zorg dan dat je in ieder geval wat boekhoudkundige basiskennis hebt.

  2. Overleg met je boekhouder of accountant hoe je het beste zelf je boekhouding kan voeren en welke rol hij of zij daarbij kan vervullen.

Meer weten?

Heb je een specifieke vraag over jouw boekhouding of heb je een vraag over jouw onderneming? Dan helpen wij je graag verder!