Arboregels en veiligheid

Personeels desk

Toezicht op voorkomen bedrijfsongevallen versoepeld

Arbodienst toetst niet langer op risico-inventarisatie

Als ondernemer wil je voorkomen dat je personeel gewond raakt door ongelukken op de werkvloer. Toch overkomt het jaarlijks 250.000 Nederlandse werknemers. Door de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid te inventariseren, breng je jemedewerkers op de hoogte van de gevaren binnen jouw bedrijf.Dat doe je met een RI&E, ofwel een Risico Inventarisatie & Evaluatie.

27 maart 2013

Rsi bij je personeel

Boosdoeners en signalen

Twee op de vijf werkende Nederlanders kampt met rsi-klachten. Rsi heeft de vervelende eigenschap dat de klachten zich steeds verder uitbreiden. Niet alleen de pijn neemt toe, ook het klachtengebied wordt groter.

03 augustus 2012

Preventief tegen RSI

Tips voor een preventiebeleid

Laat je personeel nog maar eens lopen voor de koffie. 'Stimuleer beweging' is een van de zes aandachtspunten om tot een goed preventiebeleid voor rsi te komen.

03 augustus 2012

Schadelijk geluid

Waar moet je als werkgever op letten?

Gehoorschade is een van de meest voorkomende beroepsziekten. Vlak boven de 80 decibel - eerder dan velen denken - loopt je personeel al risico op beschadiging van het gehoor. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot doofheid. Wat kun je hier als werkgever tegen doen?

03 augustus 2012

Werkkleding en persoonlijke bescherming

Welke verplichtingen heb je als werkgever?

Gehoorbescherming, beschermende kleding of valbeveiliging helpen werknemers om veilig en gezond te kunnen werken. Als werkgever ben je verplicht om verschillende maatregelen te treffen die de veiligheid van je personeel verbeteren.

03 augustus 2012

Wat doet de Arbeidsinspectie?

Hoe bereid ik me voor op een controle?

In de Arbowet zijn regels over goede arbeidsomstandigheden op het werk vastgelegd. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich wel aan deze regels houden. Bereid jezelf voor op zo'n controle.

03 augustus 2012

Overuren bij een arbeidsongeschikte werknemer?

Wie bepaalt op welke uren een werknemer bij reïntegratie werkt?

Wanneer je medewerker arbeidsongeschikt wordt, dan maak je samen met de arbodienst een plan van aanpak om je werknemer zo snel mogelijk weer terug te laten komen op zijn werkplek.

03 augustus 2012

Wat is REACH?

Wat heb ik als ondernemer met REACH te maken?

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen.

03 augustus 2012

Sanitaire voorzieningen in je bedrijf

Wat zijn de verplichtingen?

Vroeger was elk bedrijf nog verplicht minstens één toilet te hebben voor het personeel. Tegenwoordig is de regel vager: een werkgever moet zorgen voor 'voldoende' toiletten.

03 augustus 2012

Bescherm je personeel tegen de kou

Zorg dat de temperatuur geen gevaar oplevert

Het is al flink koud geweest in Nederland en de winter is nog lang niet voorbij. Als werkgever ben je verplicht om te zorgen dat de temperatuur geen gevaar oplevert voor de gezondheid van je werknemers.

03 augustus 2012

Getoond 31 tot en met 40 van 44 totaal, er zijn meerdere pagina's