Werkkleding en persoonlijke bescherming

Welke verplichtingen heb je als werkgever?

Gehoorbescherming, beschermende kleding of valbeveiliging helpen werknemers om veilig en gezond te kunnen werken. Als werkgever ben je verplicht om verschillende maatregelen te treffen die de veiligheid van je personeel verbeteren.

Werkkleding

In technische beroepen waarbij werknemers technische handelingen verrichten in werkplaatsen, garages en op de bouw moet speciale werkkleding worden gedragen. De eisen die aan werkkleding worden gesteld zijn in sommige gevallen vastgelegd in de richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze beschermingsmiddelen, (o.a. kleding, handschoenen, brillen) moeten bescherming bieden tegen allerlei invloeden die risico's met zich meebrengen. Zo dient laskleding brandvrij te zijn en de kleding voor wegwerkers of brandweerpersoneel reflecterend. Omdat de wet te uitgebreid is om hier te beschrijven, hieronder een kleine greep uit de eisen.

Wat is een persoonlijk beschermingsmiddel?

Een persoonlijk beschermingsmiddel is een uitrusting die de werknemer draagt of vasthoudt om zich te beschermen tegen verschillende risico's. Hieronder vallen ook alle aanvullingen en accessoires.

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen onder meer tegen:

 • mechanische invloeden, bijvoorbeeld tegen nagels uit een schiethamer

 • elektriciteit, bijvoorbeeld elektrische laagspanning

 • thermische invloeden, bijvoorbeeld extreme kou

 • chemische invloeden, bijvoorbeeld irritatie door gas of rook

 • stralingsinvloeden, bijvoorbeeld door ultraviolette straling

 • lawaai, bijvoorbeeld door harde geluidsstoten

 • trillingen, bijvoorbeeld door mechanische trillingen

 • besmettingen, bijvoorbeeld door radioactieve stoffen

 • microbiologische invloeden, bijvoorbeeld ziekmakende bacteriën, virussen of schimmels

Eisen waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen:

 • bescherming bieden, zonder dat de middelen zelf of het gebruik ervan nieuwe, andere risico’s veroorzaken

 • bruikbaar zijn binnen de bestaande omstandigheden op de werkplek

 • goed hanteerbaar zijn voor de werknemer en passend (afgestemd op de drager)

 • voorzien zijn van het CE-keurmerk

 • voorzien zijn van een duidelijke gebruiksaanwijzing

 • voldoen aan de eisen uit het Warenwetbesluit.

Wetgeving en controle

Gebruiksregels met betrekking tot persoonlijke beschermingsregels zijn door de Europese Raad vastgelegd in de Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen. In Nederland zijn de regels opgenomen in de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De Arbeidsinspectie controleert of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze worden toegepast. Overtredingen worden bestraft met een boete. Indien er ernstige overtredingen zijn kan de Arbeidsinspectie het werk stilleggen. Ook kunnen werknemers die de middelen niet juist gebruiken, een boete krijgen.

Wat vind je van dit artikel?