Mag jij of je werknemer een tijdelijk contract tussentijds beëindigen?

Tussentijdse opzegging van een tijdelijk contract

14 september 2020 3 minuten

Een werknemer heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst en hij wil voor de einddatum zijn ontslag nemen. Of je wilt zelf tussentijds van hem af. Kan dat?

Met wederzijds goedvinden

In principe kun je in overleg met je werknemer een arbeidscontract beëindigen met wederzijds goedvinden, ook bij een tijdelijk contract. Maak dan wel goede afspraken, bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding. Leg de afspraken goed vast in een ondertekende beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Toestemming van het UWV of de kantonrechter is in dit geval niet nodig.

Meer weten over de ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden? Lees het artikel over Ontslagvergoeding berekenen.

Tussentijdse opzegging door werknemer

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds beëindigd worden als dit schriftelijk is vastgelegd. Dit heet een tussentijds opzegbeding. De werknemer kan dan het contract opzeggen als hij zich aan de opzegtermijn houdt. Meestal bedraagt de opzegtermijn één maand. Let op: de werknemer hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter.

Als er geen opzegbeding is ligt het anders. Dan kan je werknemer de arbeidsovereenkomst alleen tussentijds beëindigen met ‘wederzijds goedvinden’. In onderling overleg kan dan worden afgesproken op welke datum je werknemer ophoudt met werken. Verbreekt de werknemer toch het tijdelijk contract? Dan kan de werkgever een schadevergoeding claimen bij de werknemer.

Het artikel gaat verder na de download.

Whitepaper:
Arbeidscontracten

Schadevergoeding

Stem je niet in met de tussentijdse opzegging van de werknemer, dan zal hij of zij in principe moeten doorwerken tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst afloopt, oftewel van rechtswege eindigt. Deze situatie is theoretisch mogelijk, maar komt in de praktijk weinig voor. De meeste werkgevers willen liever niet blijven samenwerken met een werknemer die eigenlijk wil vertrekken. Weigert je werknemer verder te werken, dan kun je een procedure starten bij de kantonrechter en een schadevergoeding vorderen van je werknemer. 

In de regel is de hoogte van de vergoeding gelijk aan het loon tot de oorspronkelijke einddatum. Of je kunt je daadwerkelijk geleden schade door het opstappen van de werknemer vorderen, die schade moet je dan wel kunnen aantonen. In beide gevallen kan de rechter de schadevergoeding matigen. 

Tussentijdse opzegging door werkgever

Voor jou als werkgever is het een stuk lastiger om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen. 

  • Ook al is deze mogelijkheid schriftelijk vastgelegd in een opzegbeding, je kunt niet zomaar eenzijdig beslissen om op te zeggen. Je moet dan, in tegenstelling tot je medewerker, het ontslag vooraf laten toetsen bij UWV (ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid) of de kantonrechter (ontslag om andere redenen). Hierbij moet je gemotiveerd aangeven op welke grond de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd moet worden. 

  • Is er geen tussentijds opzegbeding, dan moet je naar de kantonrechter, ongeacht de reden van ontslag. 

  • Je kunt het initiatief nemen om tussentijds te beëindigen met wederzijds goedvinden, dit kan ook zonder opzegbeding. Stemt je medewerker hier niet mee in, dan kun je een ontbindingsprocedure starten bij de kantonrechter.

Als je zonder opzegbeding uit elkaar gaat met wederzijds goedvinden moet je op deze twee zaken letten: 

  • Je werknemer kan in principe een risico lopen bij het aanvragen van een WW- uitkering als hij instemt met voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hij had immers aanspraak op loon tot de einddatum en het UWV zou kunnen oordelen dat de werknemer een benadelingshandeling heeft gepleegd door in te stemmen met vroegtijdige beëindiging. 

  • Jij als werkgever loopt het gevaar dat de vaststellingsovereenkomst vernietigd wordt vanwege dwaling, als de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst zich niet bewust was van dit risico. 

Het is dus aan te raden om een tussentijds opzegbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst, om dit te voorkomen. De keerzijde is dat een werknemer dan gemakkelijk tussentijds kan opzeggen.


Speciaal voor de ondernemers met personeel en hun HR-afdeling hebben wij met mkb.law deze pagina opgezet. Op het platform van mkb.law vind je ervaren specialisten die jou kunnen helpen met het regelen van alle arbeidsrechtelijke zaken.