Transitievergoeding berekenen 2022

Bereken waar je aan toe bent

11 februari 2022 4 minuten

Een werkgever die een werknemer ontslaat, moet hem of haar een transitievergoeding betalen. Wat is de transitievergoeding en hoe bereken je deze vergoeding in 2022? In dit artikel lees je alles over de transitievergoeding.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is de wettelijk verplichte vergoeding die een werkgever moet betalen als:

 • Hij een werknemer ontslaat

 • Een werknemer ontslag neemt vanwege ernstige nalatigheid van de werkgever

Enerzijds is de transitievergoeding een compensatie voor het ontslag, anderzijds is het een bedrag dat je werknemer moet helpen een betere ‘transitie’ of overgang te krijgen naar een nieuwe baan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ontslagen werknemer hiermee een opleiding bekostigt om zo makkelijker werk te vinden. Of hij gebruikt het geld om de periode tot de nieuwe baan financieel te kunnen overbruggen.

Maximale transitievergoeding 2022

De hoogte van de transitievergoeding 2022 bedraagt maximaal € 86.000. Werknemers die per jaar meer dan dat bedrag verdienen vormen hierop een uitzondering. Zij kunnen een maximale vergoeding krijgen van een bruto jaarsalaris.

Een ontslagvergoeding kan echter hoger uitvallen in bepaalde situaties. Zie het artikel over ontslagvergoeding berekenen.

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Het bruto maandloon

 • Het aantal jaren (of deel ervan) in dienst

Met die gegevens kun je vervolgens de volgende berekening maken:

 • Voor de hele jaren geldt: je werknemer ontvangt een derde maandloon per heel jaar dat hij bij je in dienst is geweest

Voor de tijd die overblijft nadat je de hele jaren hebt berekend, geldt de formule:

 • (brutoloon over de gewerkte periode / bruto maandloon) x (een derde bruto maandloon / twaalf)

De laatstgenoemde berekening kun je ook gebruiken als je werknemer korter dan een jaar bij je in dienst is. Om deze berekening te kunnen maken, moet je dus eerst het bruto maandloon van je werknemer berekenen. Vergeet daarbij niet dingen mee te nemen als vakantiegeld bij ontslag, bonussen, winstuitkeringen et cetera. Bij ontslag van een zieke werknemer geldt ook het brutoloon als basis voor de berekening.

Voorbeeldberekening

Een werknemer heeft 7 jaar en 10 dagen bij een bedrijf gewerkt. Bruto verdiende hij € 3.500 per maand met een bruto uurloon van ongeveer € 23. Hij maakte werkdagen van 8 uur.

Stap 1: Vergoeding op basis van gewerkte hele jaren

7 jaar x (⅓ van € 3.500) = € 8.166,67

Stap 2: Vergoeding overige werktijd

Het loon over 10 dagen is: 10 dagen x 8 uur x € 23 (bruto uurloon) = € 1.840. Vervolgens (brutoloon over de gewerkte periode / bruto maandloon) x (een derde bruto maandloon / twaalf), oftewel: (€ 1.840 / € 3.500) x ( € 1.166,67/12) = € 51,11 De totale transitievergoeding voor deze werknemer is dan € 8.166,67 + € 51,11 = € 8.217,78

Let op: dit is een voorbeeldberekening. In werkelijkheid kan de vergoeding iets anders zijn door verschillende looncomponenten.

Berekening transitievergoeding 2022

Wil je direct berekenen wat de hoogte is van je transitievergoeding? Doe dan de berekening transitievergoeding 2022. Vul het contactformulier in, dan weet je wat je ongeveer kunt verwachten.

Bij welke contracten is een transitievergoeding van toepassing?

Bij een transitievergoeding maakt het niet uit of je werknemer een vast of een tijdelijk contract heeft. In beide gevallen staat er een transitievergoeding tegenover, dus ook als een werkgever besluit een tijdelijk contract niet te verlengen. Zelfs oproepkrachten hebben recht op een transitievergoeding. Vanaf januari 2020 is het dankzij de Wet Arbeidsmarkt in Balans zo geregeld dat iedere werknemer vanaf de eerste werkdag recht heeft op een transitievergoeding. Maar het is logisch dat de hoogte van de transitievergoeding afhankelijk is van verschillende factoren. Bovendien moet je als werkgever altijd geldige redenen voor ontslag hebben. 

Transitievergoeding niet altijd verplicht

Het kan zijn dat een werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding. In welke situaties hoeft een werkgever geen transitievergoeding te betalen?

 • Contractbeëindiging op basis van wederzijds goedvinden

 • Ernstige nalatigheid werknemer

 • Werknemer is onder de 18 en werkt gemiddeld ten hoogste 12 uur per week

 • Faillissement, surseance van betaling of schuldsanering

 • Werknemer heeft AOW-leeftijd bereikt

 • Werkgever en medewerker sluiten een nieuw tijdelijk contract

Vervangende voorziening in plaats van vergoeding

Het kan zijn dat in een cao opgenomen is dat een werknemer een vervangende voorziening (cao-voorziening) krijgt in plaats van een transitievergoeding. Zo’n vervangende voorziening houdt bijvoorbeeld in: maatregelen om werkloosheid te voorkomen dan wel te verkorten, een redelijke financiële vergoeding, of een combinatie hiervan. Een vervangende voorziening in plaats van een transitievergoeding kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Transitievergoeding in termijnen betalen

De hoogte van de transitievergoeding kan flink oplopen. Vandaar dat sommige werkgevers de vergoeding niet in één keer kunnen betalen, omdat dit zeer nadelig is voor de bedrijfsvoering. In zulke gevallen kan een werkgever de vergoeding in termijnen betalen. Een werkgever mag deze termijn verspreiden over maximaal zes maanden. Wel moet hij dan de wettelijke rente van 2% betalen over het bedrag dat hij na een maand na het contracteinde nog moet betalen.

Kostenaftrek

Bepaalde kosten die een werkgever maakt, mag hij in mindering brengen op de transitievergoeding. Denk daarbij aan scholingskosten of kosten die een werkgever maakt om een werknemer te begeleiden naar een andere baan. De werkgever moet de werknemer hier van tevoren over inlichten en deze kosten specifiëren. De werknemer moet het ermee eens zijn dat deze kosten in mindering gebracht worden op zijn transitievergoeding en hier schriftelijk toestemming voor geven.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.