De verstrekkende gevolgen van curatele

De rol van de curator bij het nemen van financiële beslissingen

26 maart 2021

Je haalt een grote opdracht binnen en voert het project succesvol uit. Maar achteraf blijkt dat de opdrachtgever onder curatele stond. Dat betekent dat je waarschijnlijk naar je geld kunt fluiten. Wat moet je weten over curatele en hoe voorkom je financiële tegenvallers?

Wat is curatele?

Curatele is de situatie waarin een curator is aangesteld om financiële en persoonlijke zaken voor een persoon te regelen. Een volwassen persoon kan onder curatele gesteld worden als hij of zij handelingsonbekwaam is. Een curator krijgt dan de verantwoordelijkheid om namens deze persoon beslissingen te nemen over geldzaken, bezit en persoonlijke zaken. 

Eigenlijk verliest iemand bij curatele in financieel en juridisch opzicht de controle over zijn leven. De curator wordt de wettelijke vertegenwoordiger van degene die onder curatele staat.

Handelingsonbekwaam

Volgens de wet is iemand handelingsonbekwaam als hij niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Psychiatrische aandoeningen

  • Drank- of drugsmisbruik

Vanaf het moment van de ondercuratelestelling mag iemand dus niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. 

De gevolgen van curatele

Iemand die onder curatele staat is zoals gezegd handelingsonbekwaam. Daarom mag deze persoon niet zelf beslissen over bijvoorbeeld financiële zaken. Mocht een persoon die onder curatele staat dus toch zelf een financiële verbintenis aangaan, dan wordt die overeenkomst ongeldig. Deze persoon had namelijk geen overeenkomst mogen aangaan zonder de toestemming van de curator.

Beschermingsbewind

Iemand die onder beschermingsbewind staat, heeft een beschermingsbewindvoerder die zijn of haar bezit en geld beheert. Die persoon kan alleen gebruikmaken van het bezit of geld als de bewindvoerder meewerkt of als de kantonrechter een machtiging hiertoe geeft.

Check het bewindregister

Personen die onder curatele of onder beschermingsbewind staan, worden vermeld in het openbare curatele- en bewindregister. Bij een bewind wordt de naam van de persoon vermeld en ook het bezit dat onder bewind staat, bijvoorbeeld een huis of een bedrijf. Het kan voor ondernemers dus raadzaam zijn om het bewindregister te checken voordat je een (grote) opdracht voor iemand uitvoert. Zo voorkom je dat je later naar je geld kunt fluiten.

Curator bij faillissement

Bij een faillissement wijst de rechtbank een curator aan die het faillissement begeleidt en de schuldeisers geeft waar ze recht op hebben. Dat is een ander soort curator dan bij een curatele. Bij een faillissement is deze curator bijvoorbeeld een advocaat gespecialiseerd in faillissementen. Bij een ondercuratelestelling is de curator geen advocaat.

Einde curatele

De curatele eindigt als de persoon in kwestie weer zelf zijn belangen kan behartigen. Of als de persoon overlijdt. Ook kan het zijn dat de curatele omgezet wordt in een beschermingsbewind. Om welke reden het ook gaat, in alle gevallen zal de kantonrechter hier uitspraak over doen.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.