Mijn medewerker is ziek, en nu?

Welke stappen moet je nemen als je personeel ziek is?
Je medewerker meldt zich ziek. Het eerste waar je aan denkt: hoe zorg ik dat hij zo snel mogelijk terugkomt? Maar bij verzuim komt veel meer kijken.
Hulp nodig bij verzuim verlagen?
Klik hier
Download gratis het whitepaper
Download
Wat moet je regelen bij ziek personeel?
Klik hier
Lees het whitepaper!
Lees verder
Meldt een werknemer zich ziek vanwege een griepje, dan gaan de alarmbellen niet gelijk rinkelen. Maar is deze medewerker wel erg vaak ziek? Is zijn verzuim langdurig of psychisch? Of verzuimt een werknemer vanwege een probleem in de werkomgeving? Dan is het tijd voor actieve verzuimbegeleiding. Welke stappen moet je zetten?
 

1. Meld je werknemer ziek

Heeft je werknemer zich bij jou ziek gemeld, zorg dan dat je binnen vier dagen van zijn verzuim een ziekmelding doorgeeft aan je arbodienst of bedrijfsarts. Maakt je werknemer aanspraak op een ziektewetuitkering, dan moet je ook binnen diezelfde vier dagen ziekteaangifte doen bij het UWV. Je werknemer maakt aanspraak op een ziektewetuitkering als:
  • zijn dienstverband eindigt tijdens zijn ziekte;
  • hij een oproepkracht of uitzendkracht is, die bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft;
  • hij een WW-uitkering krijgt en langer dan 13 weken ziek is;
  • hij een zogenoemd bijzonder dienstverband heeft. Hij is bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer;
  • hij minder dan een maand geleden zijn Ziektewet-verzekering heeft beëindigd;
  • hij vrijwillig verzekerd is voor de Ziektewet.
Is een van deze opties niet het geval, dan hoef je pas in de 42e ziekteweek aangifte te doen bij het UWV. Overigens moet je het loon van je werknemer gewoon doorbetalen tijdens ziekte, voor een maximale periode van twee jaar.
 

2. Houd contact met je werknemer

Houd tijdens zijn verzuimperiode contact met je werknemer, zodat je weet wanneer je hem weer terug kunt verwachten. Is er sprake van kort frequent verzuim? Oftewel: is je werknemer regelmatig korte periodes ziek? Stel je werknemer voor om het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. De bedrijfsarts kan achterhalen wat de werkelijke oorzaak van het verzuim is. De aanpak van de bedrijfsarts veschilt per arbodienst. De ene bedrijfsarts kijkt vooral naar de medische kant: wat scheelt eraan en welke activiteiten kan een werknemer wel en welke kan hij niet uitvoeren. Andere bedrijfsartsen kijken naast fysieke en mentale aspecten ook naar de motivatie van de werknemer, ook wel het zingevende component genoemd. Zij plaatsen werk in de context van iemands leven. Als dit optimaal op elkaar is afgestemd, dan is de werknemer in balans. Werknemers die in balans zijn, verzuimen minder, zijn duurzaam inzetbaar en in staat om optimaal te presteren. Vragen die de bedrijfsarts probeert te beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Waarom meldt de werknemer zich ziek? Hoe gaat hij om met problemen? Hoe is zijn motivatie? Is er sprake van begrip voor zijn culturele achtergrond? Voelt hij zich bijvoorbeeld wel geaccepteerd door collega’s? Door te achterhalen wat het werkelijke probleem van de verzuimmelding is, kan gezocht worden naar een structurele oplossing.  
 

3. Laat een probleemanalyse maken

De bedrijfsarts of arbodienst maakt binnen zes weken een probleemanalyse, dit is verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Hierin staan nauwkeurig de klachten en de oorzaak van het verzuim beschreven. De bedrijfsarts geeft een advies over de manier waarop de werknemer het beste kan re-integreren. Dat doet hij onafhankelijk van jou als werkgever. De bedrijfsarts stuurt deze naar de leidinggevende, en de leidinggevende moet zorgen dat er ook een exemplaar terecht komt bij de werknemer
De probleemanalyse wordt opgesteld aan de hand van een spreekuur bij de bedrijfsarts. Op basis van de probleemanalyse beoordeelt UWV of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben geleverd om tot werkhervatting te komen. Lukt het niet om samen een probleemanalyse op te stellen? Dan kunt u ook een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.
 

4. Maak psychisch verzuim of verzuim naar aanleiding van discriminatie bespreekbaar

Heeft je werknemer een burn-out, angststoornis of andere klachten met psychische oorzaak? Zorg dan dat je de verzuimaanpak hierop aanpast. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 65 procent van het werkgerelateerde verzuim psychisch van aard is. Het kan langdurig verzuim tot gevolg hebben. Belangrijk dus om psychische klachten vroegtijdig te signaleren. Om te voorkomen dat uw werknemer (langdurig) uitvalt.
Ook verzuim door culturele diversiteit vraagt een speciale aanpak. Iedere cultuur heeft andere normen en waarden. Inzicht krijgen in deze verschillen leidt tot meer begrip onder de werknemers. Gedrag wordt bespreekbaar, met als gevolg een beter werkklimaat en een daling van het verzuim.
 

5. Bekijk samen met een arbeidsdeskundige de re-integratiemogelijkheden

Een arbeidskundige is specialist op het gebeid van re-integratie. Hij weet als geen ander dat arbeidsparticipatie bevorderend werkt voor het herstel van je werknemer. Een arbeidsdeskundige bekijkt op welke manier de werknemer zijn eigen werk weer uit zou kunnen oefenen. Kan dit niet, dan zoekt hij – samen met jou – naar ander werk voor je werknemer binnen of buiten je bedrijf. Leg alle re-integratieafspraken vast in een document en zorg dat je werknemer er een kopie van krijgt. Bij re-integratieafspraken kun je denken aan de manier waarop zowel jij als je werknemer moeite doen om terugkeer naar werk mogelijk te maken en de manier waarop jullie contact hebben tijdens zijn verzuimperiode. Je hebt deze documenten nodig als je werknemer na twee jaar ziekte een WIA-aanvraag gaat doen. De WIA is een regeling voor arbeidsongeschikten en vervangt de vroegere WAO. Uitgangspunt van de WIA: iedere werknemer werkt zoveel als hij kan.

 

6. Meld je werknemer ziek bij het UWV

Is je werknemer langer dan 18 weken ziek? Dan is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid. Is je werknemer langer dan 42 weken ziek? Doe dan een ziekmelding bij het UWV. Je kunt deze ziektemelding digitaal via het werkgeversportaal van de website van het UWV doen, met een door jou aangevraagde account. Is je werknemer langer dan één jaar ziek? Vraag dan een WIA-uitkering aan.
 

7. Meld je werknemer beter

Is je werknemer weer beter? Geef dan de herstelmelding door aan de arbodienst of de bedrijfsarts. En meld hem beter bij het UWV via het werkgeversporrtal, binnen twee dagen na zijn betermelding bij jou, als hij een ziektewetuitkering krijgt.
  

Bron: UWV


Dossiers

Mijn medewerker is na eerder verzuim wéér ziek. Wat nu?

Risico op terugkeer ziekte groot bij kort frequent verzuim
Na een korte periode van ziekte, is je medewerker wéér ziek. Niet raar, uit onderzoek blijkt dat personeel met een verleden in kort frequent verzuim,...

Wat is een verzuimprotocol en hoe stel ik die op?

Protocol voor verzuim
In een verzuimprotocol leg je vast wat de verantwoordelijkheden van jou en je werknemers zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hoe stel je hem op?

In gesprek met je zieke medewerker

Hoe voer ik een kort frequent verzuimgesprek?
Kort frequent verzuim is verantwoordelijk voor 15 procent van de verzuimkosten. Ga in gesprek met die medewerker die vaak met buikpijn naar huis gaat....

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten