Bedrijven lopen miljarden voor bodemsanering mis

Meld je voor 1 januari 2008 aan voor subsidie!

15 december 2009

De SP gaat Kamervragen stellen aan de minister van VROM over de gebrekkige voorlichting aan bedrijven omtrent hun verplichtingen op het gebied van bodemsaneringen. Vorige week bracht MKB-Nederland het nieuws naar buiten dat het bedrijfsleven ten minste 2 miljard euro aan subsidies voor sanering laat liggen.

Subsidie...

Voor vervuiling die is ontstaan voor 1975 heeft de overheid de bedrijvenregeling ingesteld. Deze regeling biedt ondernemers de kans subsidie te krijgen tot 70 procent van het saneringsbedrag. Geschat wordt dat er ten minste 2 miljard euro aan subsidies nodig is om saneringen te ondersteunen. Tot dusver is de regeling voor slechts 100 miljoen euro aangesproken. De inschrijving stopt op 1 januari aanstaande.

...of geen subsidie?

Heeft een bedrijf zich voor die tijd niet aangemeld: geen subsidie bij sanering. Aanmelden betekent overigens niet dat er meteen moet worden gesaneerd. Dat is afhankelijk van verschillende factoren: de mate van vervuiling, verkoop, verbouw, uitbreiding et cetera. Op elk van deze momenten moet een schone-grondverklaring worden overlegd en dat betekent: saneren. Maar zelf saneringen die pas over twintig jaar worden uitgevoerd, komen alleen in aanmerking voor subsidie wanneer het bedrijf zich vóór 1 januari 2008 heeft aangemeld. Vraagt een bedrijf geen subsidie aan, dan moet het de sanering geheel uit eigen zak betalen.

Jaar verlenging

MKB-Nederland vindt dat de inschrijvingstermijn voor de subsidieregeling met een jaar moet worden verlengd. Bovendien moet de overheid veel beter met bedrijven communiceren over de verplichting tot saneren in de (verre) toekomst. Elk individueel bedrijf moet te horen krijgen wat er wordt verwacht en op welke steun het recht heeft, aldus MKB-Nederland. Pas dan krijgt de overheid sanering echt van de grond.

Saneringsplicht

De ondernemerskoepel vindt dat de overheid tot dusver ernstig in die voorlichting is tekortgeschoten. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel bedrijven zich niet voor de subsidieregeling melden omdat zij bang zijn voor een onmiddellijke saneringsplicht. Die vrees is met voorlichting eenvoudig weg te nemen. Een oproep van MKB-Nederland en VNO-NCW eerder dit jaar om bedrijven via Postbus51-campagnes te attenderen op de regeling, werd door het ministerie van VROM afgewezen.

Verantwoordelijk

Bedrijven die op vervuilde grond zitten, zijn zelf verantwoordelijk voor het saneren van deze grond, ook al is de vervuiling door iemand anders veroorzaakt. Uiterlijk in 2030 moet alle grond minimaal functioneel gesaneerd moet zijn. Dat wil zeggen: voldoen aan minimale eisen van reinheid op een specifieke locatie. Een locatie op een industrieterrein hoeft aan minder strenge eisen te voldoen dan een locatie in een waterwingebied.

Bedrijven kunnen zich voor de subsidieregeling bodemsanering aanmelden bij het bevoegd gezag (gemeente of provincie) en bij het bodemcentrum: http://www.bodemcentrum.nl.

Bron: MKB-Nederland