De miljoenennota 2012 voor mkb'ers

Minder regels, minder subsidies voor ondernemers

14 juli 2014

De Miljoenennota laat niet veel positieve economische ontwikkelingen zien voor 2012: De werkgelegenheid neemt af, consumenten moeten 1 procent aan koopkracht inleveren en de staatsschuld valt hoger uit dan verwacht. Iets positiefs? Ja, de overheid wil het bedrijfsleven stimuleren. Lees hier de belangrijkste punten uit de Miljoenennota, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Op 13 september 2011 presenteerde het kabinet al zijn bedrijvenbeleid voor de komende jaren. Daaruit werd duidelijk dat er minder subsidies komen in ruil voor lagere belastingen, minder en eenvoudiger regels, kleinere overheden, ruimere toegang tot bedrijfsfinanciering, betere benutting van kennisinfrastructuur en een betere aansluiting van fiscaliteit, onderwijs en diplomatie.

Minder lasten

De extra lastenstijging waar het bedrijfsleven volgend jaar mee te maken krijgt, wordt zowel in 2012 als in 2013 deels gecompenseerd.

 • Een aantal kleine belastingen worden afgeschaft. Dat levert het bedrijfsleven 850 miljoen euro op. In 2012 verdwijnen de grondwater- en afvalstoffenbelasting. Een jaar later volgt onder meer de verpakkingenbelasting.

 • De heffing voor de KvK verdwijnt in 2013. Dit kostte ondernemers in totaal 160 miljoen euro per jaar. De taken van de Kamers van Koophandel worden ondergebracht in Ondernemerspleinen.

 • De werkkostenregeling wordt verruimd en vereenvoudigd. Daar is 100 miljoen voor beschikbaar in 2013.

 • Er komt extra geld om de zelfstandigenaftrek te verhogen en tegelijk meer te richten op het maken van winst.

 • De overdrachtsbelasting is tijdelijk verlaagd, om de woningmarkt vlot te trekken en de bouw te stimuleren.

 • De garantieregelingen (BMKB, GO) blijven volgend jaar bestaan. De GO zou anders volgend jaar aflopen en het budget voor de BMKB was onvoldoende geweest.

 • De WW-premies, werkgeversbijdrage kinderopvang en zorgpremie zullen stijgen. Dit zorgt voor 1,5 miljard euro extra lasten. Deze zullen de komende jaren wel worden gecompenseerd via onder meer verlaging van de Aof-premie, voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Meer geld voor innovatie

 • In totaal komt in 2015 600 miljoen euro beschikbaar voor innovatie.

 • In 2012 komt er een nieuwe fiscale rekening, de RDA (Research & Development Aftrek).

 • Vanaf 2013 is er een fiscaal pakket beschikbaar om uitbesteding aan kennisinstellingen te stimuleren.

 • WBSO wordt verruimd. Het plafond wordt op het (hogere) crisisniveau gehandhaafd, de percentages vallen wel terug naar de waarden van voor de crisis (42 procent in eerste schijf, 60 procent voor starters, 14 procent tweede schijf).

 • Innovatiekrediet en Innovatie Prestatie Contracten worden verruimd.

 • Subsidies worden afgebouwd; innovatieprogramma’s en Technologische Top Instituten veranderen in 2013, ze zullen dan per topsector worden opgesteld.

Veiligheid & justitie

 • De regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) wordt volgend jaar verlengd. Goed nieuws, want verlenging was tot nu toe nog niet zeker.

 • In 2012 worden mogelijk wetten gemaakt inzake de wet Auteursrecht. Het gaat om speerpunten als het vergroten van het vertrouwen in auteursrechtorganisaties, instrumenten voor handhaving op internet, afbouw van de thuiskopieregeling, pan-Europese licenties waardoor een bedrijf in de hele EU kan opereren.

Internationaal ondernemen

Omdat het Nederlandse bedrijfsleven haar boterham voor het grootste deel in het buitenland verdient, is bevordering van de internationale concurrentiepositie noodzakelijk.

 • Exportsubsidies als CPA en 2g@there verdwijnen in hun huidige vorm, maar er komen ook nieuwe instrumenten zoals de Transitiefaciliteit om de economische banden te versterken met een aantal opkomende economieën. Vanaf 2014 is daarvoor 15 miljoen euro beschikbaar.

 • Ambassades worden beter toegerust om de economische belangen te behartigen. Niet alleen op verre markten, maar ook in de voor het mkb belangrijke EU-landen.

Reactie MKB-Nederland

Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland, vindt dat het kabinet een verstandige koers vaart met de Miljoennota 2012. “De overheidsfinanciën moeten op orde komen. We zien in een aantal landen om ons heen wat er gebeurt als je schulden op schulden stapelt. Iedereen zal de broekriem dus iets moet aanhalen."

Over het feit dat het kabinet ook kiest om echt in te zetten op ondernemerschap is Biesheuvel natuurlijk zeer te spreken: "Ik zie goede maatregelen in de Miljoenennota die het ondernemerschap stimuleren. Zo wordt de aanval geopend op de administratieve lastendruk en wordt veel geïnvesteerd in innovatief ondernemerschap. Ruimte voor bedrijven is de enige manier om de groei van de economie op gang te houden, ook voor de langere termijn.”