Wat houdt de subsidieregeling praktijkleren in?

Tegemoetkoming voor kosten begeleiding leerlingen

06 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 gaat de Subsidieregeling praktijkleren in. Deze nieuwe regeling vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Het doel? Ondernemers stimuleren om een leerling of student te begeleiden.

Doel van de Subsidieregeling praktijkleren is om ondernemers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie vormt een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. En op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar  een tekort ontstaat aan gekwalificeerd en wetenschappelijk personeel.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor subsidie als je binnen een van de volgende categorieën begeleiding biedt:

  • Vmbo, leerlingen die een leer-werktraject volgen.

  • Mbo, beroepsbegeleidende leerweg

  • Hbo, studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving). Hierbij bestaat de opleiding uit een combinatie van leren en werken.

  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s). 

Budget

De verdeling van het budget over de vier doelgroepen is als volgt:

  • Vmbo - 1,4 miljoen euro

  • Mbo - 188,9 miljoen euro

  • Hbo - 8 miljoen euro 

  • Promovendi / toio's - 6,7 miljoen euro

Hoe wordt het Subsidiebedrag berekend?

Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie, gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is 2.700 euro per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Uitvoering en controle

Je kunt je aanvraag digitaal indienen via Agentschap NL. Daarvoor heb je geen andere gegevens nodig dan de gegevens die je nu al hebt, zoals de praktijkleerovereenkomst. Agentschap NL zal controleren of je inderdaad aan alle eisen voldoet.

Auteur

Lenneke Arts