Subsidienieuws: aanpassing plafonds en extra openstelling regelingen natuurbeheer Overijssel

15 december 2009

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten de subsidieplafonds voor de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Overijssel (PSANO) en de Subsidieregeling natuurbeheer Overijssel (PSNO) aan te passen. Dit op basis van de bij Dienst Regelingen ingediende aanvragen voor het continueren van bestaande en het afsluiten van nieuwe overeenkomsten in het kader van het Programma Beheer.

Gevolg van de aanpassing is dat naar verwachting alle aanvragen voor agrarisch en particulier natuurbeheer gehonoreerd kunnen worden.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten voor de Subsidieregeling natuurbeheer Overijssel, onderdeel functiewijziging/inrichting een extra openstelling vastgesteld, en wel van 1 juni tot en met 13 juli 2007. Hierdoor kunnen geïnteresseerden in 2007 alsnog in aanmerking komen voor subsidie om landbouwgronden om te zetten in nieuw natuurgebied.

Auteur

Onno Bieleman