Het nulurencontract: wat zijn de regels?

Wanneer geef ik mijn personeel een nulurencontract?

Wat zijn de regels rondom het nulurencontract
Arbeidsovereenkomst wat voor soorten zijn er

Arbeidscontracten

Een medewerker in dienst nemen, zonder dat je een uren-afspraak met hem maakt. Dat kan met het nulurencontract. Wat houdt deze contractsoort precies in?

Wat is een nulurencontract?

In een nulurencontract spreek je af dat je werknemer alleen werkt als jij hem oproept of inroostert. Daarom dat deze contractvorm ook bekend staat als oproepovereenkomst of nulurenovereenkomst. Je werknemer heeft geen gegarandeerd loon, maar wordt betaald naar het aantal uren dat hij werkt. Er is geen (minimum) arbeidsduur, de werktijd kan in principe variëren van 0 tot 40 uur per week.

Het nulurencontract is overigens niet de enige soort oproepovereenkomst. Die zijn er in 3 vormen:

De voordelen van een nul uren contract

Het nulurencontract is goed in te zetten in situaties waar sprake is van wisselende werkvoorraad of omstandigheden. Ondernemers die personeelskosten laag moeten houden en werknemers geen vast aantal uren kunnen garanderen, maken vaak gebruik van deze flexibele contractvorm. 

De voordelen:

  • Flexibel inzetten van personeel

  • Lage personeelskosten bij weinig werk

  • Zekerheid van inzetbaar personeel bij veel werk

Regels nulurencontract

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is opgenomen waar je rekening mee moet houden bij oproepkrachten met een nulurencontract. Belangrijke punten om rekening mee te houden zijn:

Oproeptermijn 4 dagen

De werknemer moet aan het werk als je hem oproept. Dit dien je minimaal 4 dagen van tevoren te doen, anders heeft hij het recht te weigeren. Daarnaast ben je verplicht minimaal de uren te betalen waar je de medewerker voor oproept, ook al zeg je daarna af of pas je het aantal uren naar beneden aan. 

Minimaal 3 uur werk

Je betaalt alleen loon voor daadwerkelijk gewerkte uren, althans in de eerste zes maanden van het nulurencontract. Daarbij geldt altijd een minimum van 3 uur. Als je een kracht voor maar één uur nodig hebt, moet je toch 3 uur uitbetalen. 

Na 3 maanden: niet ineens minder inzetten

Daarnaast kun je een werknemer na drie maanden niet ineens veel minder uren oproepen en uitbetalen als hij daar niet mee instemt. Een werknemer die regelmatig wordt opgeroepen, kan namelijk na drie maanden volgens de wet een beroep doen op een ‘rechtsvermoeden’ over de omvang van de arbeid en een arbeidsovereenkomst claimen van de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen drie maanden. Kun je dat niet weerleggen, dan ben je verplicht het salaris te betalen over de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen drie maanden.

Na 6 maanden: vaste uren

Als de medewerker langer in dienst is dan 6 maanden, krijgt hij recht op een vast aantal uren op  basis van de loondoorbetalingsverplichting. Die dien je uit te betalen, ook al is er geen werk. Het vaste aantal uren wordt berekend aan de hand van het gemiddeld aantal uren in de 3 maanden ervoor. 

Na 1 jaar: verplicht vast contract voorleggen

De WAB moedigt ondernemers met personeel ertoe aan vast personeel in dienst te hebben. Een onderdeel daarvan is dat je verplicht wordt medewerkers met een nulurencontract na een jaar een vast contract voor te leggen. In dit nulurencontract moet je het gemiddelde aantal uren vastleggen dat hij in het jaar ervoor heeft gewerkt.

Daarnaast geldt: 

  • Na drie tijdelijke nulurencontracten die telkens direct of binnen zes maanden na elkaar zijn afgesloten, is het vierde arbeidscontract automatisch een vast dienstverband.

  • Als tijdens het tweede of volgende contract de duur van 36 maanden wordt overschreden, verandert dit tijdelijke contract automatisch in een vast dienstverband. De periode tussen contracten mag maximaal zes maanden zijn.

Verdere verplichtingen nulurencontract

Je kunt een werknemer met een nulurencontract weliswaar per opdracht inzetten, maar het is geen zelfstandige. Ook als je een werknemer niet inzet, blijft hij bij je in dienst. 

Ontslag

Als je iemand niet meer nodig hebt, zul je deze persoon actief moeten ontslaan. Dan is er ook sprake van een transitievergoeding. Niet meer inroosteren heeft geen effect op het contract.

Opzegtermijn 4 dagen

Sinds 2020 is de opzegtermijn van een nulurencontract net zo lang als de oproeptermijn: 4 dagen. Dat betekent dat personeel dus ook relatief makkelijk de deur uit kan lopen. 

Ziekte

De status als werknemer zorgt er ook voor dat hij beschermd is tegen een verlies van inkomen bij ziekte. Een werknemer die ziek wordt terwijl hij is ingeroosterd of wordt opgeroepen, heeft recht op minimaal 70 procent van het loon voor de afgesproken periode.

Vakantiegeld en vrije dagen

Je werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het bruto salaris. Meestal wordt dit direct in het loon verwerkt. Je werknemer heeft naar rato van het aantal gewerkte dagen recht op betaalde vakantiedagen. 

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.