Langdurig zorgverlof: dit moet je weten

Wanneer mag je werknemer er gebruik van maken?

Langdurig zorgverlof: zorg aan familie

Het combineren van werk en zorg voor een naaste kan een flinke uitdaging zijn. Gelukkig biedt de Nederlandse wet jouw werknemers de mogelijkheid om langdurig zorgverlof op te nemen. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over langdurig zorgverlof, zoals de voorwaarden, duur en het salaris van je werknemer.

Wat is langdurig zorgverlof?

Langdurig zorgverlof is een vorm van zorgverlof, waarbij een werknemer langere tijd nodig heeft om voor iemand te zorgen. Bijvoorbeeld voor een kind, partner of een van de ouders die levensbedreigend ziek is of hulpbehoevend is vanwege langdurige ziekte of een handicap. De verzorging moet noodzakelijk zijn en je werknemer is de enige die deze zorg op zich kan nemen. Daarnaast moet je werknemer minimaal een jaar bij je in dienst zijn.

Verder is een belangrijke voorwaarde dat de persoon die zorg nodig heeft, iemand is uit de nabije omgeving van je werknemer.

Onder de ‘nabije omgeving’ van een werknemer vallen:

  • Partner, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (allemaal eerste- of tweedegraads familieleden)

  • Iemand anders in huishouden (bijvoorbeeld inwonende oom)

  • Een bekende (bijvoorbeeld een goede vriend(in), buurman of schoonouder). Voorwaarde is ook voor deze groep dat je werknemer de enige is die zorg kan geven

Langdurig zorgverlof: hoe lang?

Volgens Wet arbeid en zorg (Wazo) hebben je werknemers jaarlijks voor dit type verlof recht op maximaal zes keer het aantal contracturen per week.

Voorbeeldberekening langdurig zorgverlof:

Werkt je werknemer 32 uur per week? Dan gaat de berekening voor deze werknemer als volgt:

32 x 6 = 192 uur langdurend zorgverlof

Deze uren hoeven niet één keer opgenomen te worden. Ze mogen ook gespreid worden opgenomen. Goed om te weten: het gaat hier om een wettelijk minimum. Als werkgever ben je natuurlijk vrij om langer verlof toe te staan.

Wazo langdurig zorgverlof, of toch de cao?

In een cao kunnen trouwens andere regels zijn opgenomen over zorgverlof. Is dat het geval? Dan hebben deze afspraken voorrang.

Langdurig zorgverlof eindigt als je werknemer de verlofuren heeft opgemaakt, of wanneer:

  • De persoon die zorg nodig heeft overlijdt

  • De persoon die langdurige zorg nodig heeft niet langer levensbedreigend ziek is (en dus geen zorg meer nodig heeft)

  • Je werknemer werkloos raakt tijdens het verlof, bijvoorbeeld na het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract

Langdurig zorgverlof salaris: wat mag je werknemer verwachten?

Is langdurig zorgverlof betaald? In principe niet. Tijdens lang zorgverlof ben je niet verplicht het salaris van je werknemer door te betalen. Het mag, maar het is wettelijk niet verplicht. Wel blijft een werknemer tijdens lang verlof een aantal rechten opbouwen:

  • Vakantiedagen

  • Het opnemen van langdurig zorgverlof heeft geen gevolgen voor de hoogte en duur van eventuele uitkeringen die een werknemer ontvangt. Denk bijvoorbeeld aan een Ziektewet-uitkering of een WIA-uitkering.

  • Als je werknemer ziek wordt tijdens langdurig zorgverlof, betaal je alleen de uren die een medewerker tijdens het verlof zou werken. Dat geldt dus alleen als een werknemer tijdens langdurig zorgverlof nog deels aan het werk is.

  • Opnemen van zorgverlof heeft geen gevolgen voor een eventuele WW-uitkering van je werknemer. Zorgverlof wordt gezien als werktijd.

Langdurig zorgverlof onbetaald: geldt dit ook voor kortdurend zorgverlof?

Tijdens kortdurend zorgverlof ben je verplicht minimaal 70% van het salaris te betalen. Dit bedrag mag ook niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon. Ook tijdens andere soorten kort verlof, zoals calamiteitenverlof, betaal je het salaris (deels) door.

Langdurig zorgverlof aanvragen

Langdurig zorgverlof moet een werknemer schriftelijk bij je aanvragen, minstens twee weken voordat de verlofperiode begint.

Je mag om informatie vragen om te beoordelen of je werknemer recht heeft op langdurend zorgverlof. Bijvoorbeeld een overzicht met ziekenhuisafspraken.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.