Minder jaarrekeningverplichtingen voor kleine ondernemer

Column Jasper Hagers | Vrijstelling voor micro-onderneming

29 februari 2016

Voor de 'micro-onderneming' gelden per 1 januari 2016 minder verplichtingen rond de jaarrekening. Gunstig voor de kleine mkb-onderneming, maar minder gunstig voor de mkb-accountant. Wat staat er precies in de nieuwe wet? Columnist Jasper Hagers legt uit.

Eerste hulp bij belastingzaken voor starters

Micro-onderneming: vrijstellingen jaarrekening

Afhankelijk van de waarde van de activa (1), de netto-omzet (2) en het gemiddeld aantal werknemers in dienst bij de rechtspersoon (3) in twee opeenvolgende jaren, kan een onderneming gebruik maken van een aantal vrijstellingen bij publicatie van de jaarrekening. Dat kan voor de kleine mkb-ondernemer veel tijd en geld schelen.

De wetgever maakt onderscheid tussen verschillende 'regimes'. Ondernemingen kunnen als klein worden gekwalificeerd, middelgroot en groot. Als je onder de categorie groot valt, zijn er helaas geen vrijstellingen. Per 1 januari 2016 is hier de nieuwe categorie micro aan toegevoegd (dit is geregeld in het wetsartikel 2:395a BW nieuw).

Wat is dan een micro-onderneming?

In artikel 2:395a BW is bepaald dat een micro-onderneming moet voldoen aan minimaal twee van onderstaande criteria:

  • een balanstotaal van minder dan € 350.000;

  • een omzet van minder dan € 700.000;

  • minder dan gemiddeld 10 werknemers in een boekjaar

Hoe is het geregeld voor ‘kleine rechtspersonen’?

De vrijstellingen voor kleine rechtspersonen (niet micro-onderneming) zijn opgenomen in de wetsartikelen 2:396 lid 3-9 BW. Kleine rechtspersonen hoeven bijvoorbeeld alleen de hoofdindeling van de balans te volgen en een beperkte toelichting op te nemen (2:396 lid 3 BW).

De kleine rechtspersoon mag in de winst- en verliesrekening verschillende posten comprimeren tot vermelding van het bruto-omzetresultaat, waarbij de omzetontwikkeling ten opzichte van het voorgaand jaar in een verhoudingscijfer moet worden weergegeven (2:396 lid 4 BW). Ook hoeft de kleine rechtspersoon geen bestuursverslag op te stellen (2:396 lid 7 BW) en slechts beperkte overige gegevens op te nemen (2:396 lid 7 BW).

Er moet wel altijd aangegeven worden hoe er wordt gewaardeerd. Ook ten aanzien van het resultaat.

Middelgroot of klein? Verschillende verplichtingen

De middelgrote rechtspersoon heeft logischerwijs meer verplichtingen. Ook de middelgrote rechtspersoon mag verschillende posten van de winst- en verliesrekening comprimeren tot vermelding van het bruto-omzetresultaat, waarbij de omzetontwikkeling ten opzichte van voorgaand jaar in een verhoudingscijfer moet worden weergegeven (2:397 lid 3 BW). De middelgrote onderneming moet wel een kasstroomoverzicht opnemen, maar mag zich in het bestuursverslag nog beperken tot de financiële indicatoren (2:397 lid 8 BW). Ook de middelgrote onderneming moet altijd de waarderingsgrondslagen vermelden en daarnaast de overige gegevens opnemen.

Meer vrijstellingen voor micro-onderneming

Per 1 januari 2016 kent de Wet dus ook de micro-onderneming. De Wetgever wil de echt kleine ondernemer daarmee ontlasten.

De nieuwe vrijstellingen voor micro-rechtspersonen zijn opgenomen in artikel 2:395a leden 3-7 BW. Ter onderscheid van de kleine rechtspersoon mag de micro-rechtspersoon de activa, passiva en het eigen vermogen samengevat weergeven. Verder hoeft de micro-onderneming geen verloopoverzichten van activa en eigen vermogen te tonen en is de micro-onderneming vrijgesteld van verschillende verplichtingen. De micro-rechtspersoon moet wel de waarderingsgrondslagen vermelden.

Effectenuitgevende instellingen, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen mogen in hun hoedanigheid als organisaties van openbaar belang in hun geheel geen gebruik maken van de in de artikelen 2:395a BW tot en met 2:397 BW opgenomen vrijstellingen (2:398 lid 7 BW nieuw).

Alle rechtspersonen moeten jaarlijks een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren. Aan het gedeponeerde jaarverslag van micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen worden minder hoge eisen gesteld dan het in de Wet omschreven jaarverslag. Een kleine rechtspersoon moet bijvoorbeeld een beperkte winst- en verliesrekening opnemen in haar opgemaakte jaarrekening (2:396 lid 4 BW).

Als kleine mkb-ondernemer kan dit dus een aanzienlijke verlichting betekenen van administratieve lasten.

Auteur

Jasper Hagers